ราชสดุดี


<<< กลับสู่หน้า พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิตวสันตดิลกฉันท์    
  โทไท้ ธ คือ บรมนาถ อธิราชไผทสยาม
โทไท้ ธ เรืองกิรติราม   รุจิโรจน์วโรฬาร
  โทไท้ ธ ทรงคุณพิสิฐ  ฐิตะนิตย์นิรันดร์กาล
โทไท้ ธ รักนรก็ปาน   ปิตุราชและมารดา
  โทไท้ ธ คือ หทยราษฎร์ ธ ประสาทพระเมตตา
โทไท้ ธ ทรงพระกรุณา    
  โทไท้ ธ คือ สุริยจัน-   ทรอันจรัสสรวง
โทไท้ ธ คือ มกุฎดวง    ศุภเลิศประเสริฐศรี
     
ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์    
  ทวยราษฎร์เทิดทศนัขประนมกตชุลี  
แทบบาทพระภูมี   อุภัย
  ด้วยแรงภักดิสนิทสถิตณหฤทัย  
สำนึกพระคุณใน   พระองค์
  ขอไตรรัตน์และสุเทวะอีกบวรมง-  
คลเลิศประเสริฐจง   ภิบาล
  ให้ไท้ทรงพระเจริญเกษมณจิรกาล  
คู่ไทยไผทนาน   นิรันดร์ เสมอเทอญ
     

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ราชบัณฑิต

รจนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนาม มหาวิทยาลัยรังสิต

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273