คำกราบบังคมทูลนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์


<<< กลับสู่หน้า พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต


คำกราบบังคมทูล

ของ

นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในโอกาสนี้รู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนาสถาบันแห่งนี้ ขึ้นสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ย่อมเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยรังสิตชั่วนิรันดรอันเป็นวันแห่งความปิติปราโมทย์ แก่มวลชนสมาชิกแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดไปชั่วกาลนาน

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เบิกนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายรายงานเกี่ยวกับความเป็นมา และกิจการของมหาวิทยาลัยรังสิตขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อยังความสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลให้เกิดแก่มหาวิทยาลัยและขอเบิกผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273