คำกราบบังคมทูลนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์


<<< กลับสู่หน้า พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต


คำกราบบังคมทูล

ของ

นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลประวัติความเป็นมาและกิจการ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสังเขปดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อกำเนิดขึ้นจากปณิธานของนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ และคณะซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและ มาตรฐานทางวิชาการเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นสถาบันที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาของบุคคลในชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะและความชำนาญสนอง ตอบต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ สังคมของชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 และสามารถเปิดดำเนินการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เป็นอาณาบริเวณท้องทุ่งรังสิตอันกว้าง ใหญ่ไพศาลในอดีต และมีประวัติอันยาวนานถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ที่สำคัญต่อชีวิตของผู้คนนับแสนนับล้าน ได้กลายมาเป็นความหวังและความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของ ประเทศชาติในอนาคต

ในปีการศึกษา 2529 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดดำเนินการสอนมหาวิทยาลัยรังสิตรับนักศึกษารุ่น แรกเพียง 319 คน เข้าศึกษาใน 2 คณะคือ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ แต่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านวิชาการ ด้านการบริหาร คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยลำดับ ในปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2533 นี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสอนรวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตรใน 14 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปกรรม คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัย 797 คน มีนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 6,510 คน

จากการขยายตัวทั้งในด้านกายภาพ คุณภาพทางวิชาการ และการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของสถาบันจากวิทยาลัยมาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533

ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยรังสิตจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนา แต่จะเพียรพยายามก้าวหน้าต่อไปด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างความเป็น เลิศในทางวิชาการ พร้อมด้วยปณิธานและเป้าหมายมั่นคงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและ ประสิทธิภาพในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนและเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย สมบูรณ์แบบที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหาศุภมงคลอุดมฤกษ์ยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเป็นศรีสวัสดิ์พิพัฒนบรวมงคลแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งนี้ และ แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273