กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต


         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2529
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2530
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2531
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2532
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2533 - 2534
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2534 - 2535
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2535 - 2536
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2536 - 2537
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2537 - 2538
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2538 - 2539
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2539 - 2540
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2541
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2542
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2543
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2544
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2545
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2546
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2547
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2548
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2549
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2550
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2551
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2552
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2555
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2556
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2557
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2558
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2559
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2560
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2561

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273