พระศรีศาสดา

พระศรีศาสดาหรือบางครั้งเรียกว่าพระศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสำคัญควบคู่กับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารพระศรีศาสดาวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครที่มาของการจำลองพระศรีศาสดามาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องมาจากคุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์ นายกสภาวิทยาลัยรังสิตในขณะนั้นมีความประสงค์จะให้วิทยาลัยมีรูปเคารพที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย และด้วยคำแนะนำของสมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารให้สร้างเป็นพระพุทธรูป และพระพุทธรูปที่พระญาณสังวรเลือกแนะนำให้จำลองมาคือ พระศรีศาสดา ทั้งนี้เพราะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่มีเกียรติคุณทัดเทียมกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์


มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้มอบหมายให้อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบจำลองพระศรีศาสดาซึ่งอาจารย์ได้มอบหมายให้ลูกศิษย์ชื่อ นายชุมพล รอดเรืองนาม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็นผู้ปั้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์การปั้นรูปจำลองพระศรีศาสดาเริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2529 ใช้เวลาปั้นทั้งสิ้น 3 เดือน พระพุทธรูปจำลองนี้เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ข้างซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ (เข่า) นิ้วชี้ธรณี มีขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอกคืบ ความสูงจากฐาน 6 ศอกคืบ 2 นิ้ว พระรัศมียาว 1 ศอกคืบ 1 นิ้ว
มณฑปพระศรีศาสดาซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานพระศรีศาสดาจำลองได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ และเขียนแบบโดย อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ลักษณะทรงอาคารเป็นรูปแบบเดียวกับพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งผังอาคารประดิษฐานเป็นมณฑป มีจตุรมุข ตัวมณฑปตกแต่งด้วยการปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์และประดับกระจกสีหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ฐานเป็นแบบฐานแผ่เพื่อป้องกันการยุบตัวของแผ่นดิน มณฑปตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร แต่ละมุขมีความยาวยื่นออกมาข้างละ 50 เซนติเมตร มณฑปสูง 15.40 เมตร บริเวณลานที่ปูกระเบื้องที่กรุลูกกรงกว้าง 4 เมตร และยาว 4 เมตร

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273