ไว้อาลัย นายพิชัย วาสนาส่ง

 
 
  นายพิชัย วาสนาส่ง
       เกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2472 เป็นบุตรคนโตของนายโปร่งและนางเจริญ วาสนาส่ง จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสุโขทัยธรรมาธิราช สมรสกับนางรมดีเตรุ (บุนนาค) ธิดาพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) กับคุณหญิงรื่น มีบุตรสาวคนเดียวคือ ลลนา วาศนาส่ง สมรสกับนายสมพงษ์ พานิช มีบุตรธิดา 4 คน
   
  ประสบการณ์การทำงาน
       • สมาชิกวุฒิสภา
     • ที่ปรึกษานายกเปรม ติณสูลานนท์
      • นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
     • ที่ปรึกษาพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา
     • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมหมาย ฮุนตระกูล และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง
     • กรรมการ บริษัท โพสต์พลับลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
     • ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน
   
  รางวัลเกียรติยศ
       • ได้รับพระราชทาน “พระเกี้ยวทองคำ” ดีเด่นทางด้านการใช้ภาษาไทยใน การพูดการจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุจากคณะกรรมการส่งเสริมภาษาไทย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     • รางวัลอินทรีย์ทองคำ จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา บรรยายตั้งแต่รุ่นที่ 1 ยาวนานที่สุด
     • รางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา ในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2547
     • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ปี2549 ผู้ทำงานกับโทรทัศน์นานมีประวัติดีเด่นมาตลอด
  ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555 สิริอายุ 82 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273