ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2561


<<< กลับสู่หน้า ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายมหาธีร์ บิน

โมฮัมหมัด

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทาง
สังคม ธุรกิจและการเมือง
  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
  นายโอม รัชเวย์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273