ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2558


<<< กลับสู่หน้า ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายชาติศิริ โสภณพนิช ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273