ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2557


<<< กลับสู่หน้า ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร
  พระสุเทพ ปภากโร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
  นางสาวรสนา โตสิตระกูล ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273