ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2556


<<< กลับสู่หน้า ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบ
  นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
  นายสมชัย กตัญญุตานันท์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273