ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


• ปีการศึกษา 2533 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• ปีการศึกษา 2536 ฯพณฯ DR.Pagbajabyn Nymadawa ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• ปีการศึกษา 2543 H.E.Mr.Vincent C.Si ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
• ปีการศึกษา 2545 ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
• ปีการศึกษา 2546 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์อรรถสิทธ์ เวชชาชีวะ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• ปีการศึกษา 2547 - นางออง ซาน ซูจี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
  - นายประสิทธ์ อุไรรัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - น.ส.กัญจนา สินธวานนท์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  - รองศาสตราจารย์ละออ หุตางกูร ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - น.ส.อุทัย ทุติยะโพธิ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  - รองศาสตราจารย์เรืองศักดิ์ กันตะบุตร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - นายบรรจบ พลาวงศ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง ชวนิตย์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประโยชน์ บุญสินสุข ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
• ปีการศึกษา 2548 - ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - นายโรจ งามแม้น ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์
• ปีการศึกษา 2549 มกุฏราชกุมาร จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273