รายนามคณบดีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต


         คณบดีคณะกายภาพบำบัด
         คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก
         คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต
         คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
         คณบดีคณะทัศนแพทยศาสตร์
         คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
         คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
         คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร
         คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร
         คณบดีคณะนิติศาสตร์
         คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
         คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
         คณบดีคณะบัญชี
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
         คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
         คณบดีคณะรัฐศาสตร์
         คณบดีคณะรังสีเทคนิค
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
         คณบดีบริหารกิตติคุณ Institute for Data Analytics
         คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
         คณบดีคณะศิลปกรรม
         คณบดีคณะศิลปศาสตร์
         คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
         คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
         คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
         คณบดีคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
         คณบดีวิทยาลัยดนตรี
         คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
         คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
         คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
         คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
         คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
         คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
         คณบดีสถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
         คณบดีสถาบันการบิน
         คณบดีสถาบัน Gen.Ed
         คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
         คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
         อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
         อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273