คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต


         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2530
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2531
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2532
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2533 - 2534
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2534 - 2535
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2535 - 2536
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2536 - 2537
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2537 - 2538
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2538 - 2539
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2539 - 2540
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2541
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2542
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2543
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2544
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2545
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2546
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2547
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2548
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2549
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2550
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2551
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2552
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2555
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2556
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2557
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2558
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2559
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2560
         คณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2561

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273