ผู้บริหารดีเด่น


 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2562
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์
ทองเลิศ
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายปรเมศว์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานและสิ่งแวดล้อม
ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชานนท์ ประดิษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้ง

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2561
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อธิการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติจีน
นายกิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒน์พรชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
นางเบญจา สันติธนานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานงบประมาณ

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2560
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การบริการ
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดี คณะบัญชี
รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานวางแผน
ผศ.ชาญชัญ สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2559
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดี คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดี คณะเทคโนโลยีอาหาร
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะบริหารธุรกิจ / สถาบันรังสิตวิชชาลัย
ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงานทะเบียน
นายอุดร ตันติประภาคาร ผู้อำนวยการ สำนักงานบัญชี

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2558
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการ วิทยาลัยรัฐกิจ
ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร์
นายวสันต์ ยอดอิ่ม ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2557
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร
ณ อยุธยา
คณบดี สถาบันการบิน
ผศ.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ ผู้อำนวยการ สถาบันภาษาอังกฤษ

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2556
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
คณบดี คณะศิลปศาสตร์
รศ.วิสูตร จิรดำเกิง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
นายเสรี วังส์ไพจิตร คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดี คณะศิลปะและการออกแบบ
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดี คณะนิเทศศาสตร์

 ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2555
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดี วิทยาลัยดนตรี
นางสาวศศวรรณ รื่นเริง คณบดี สำนักงานรับนักศึกษา
ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
นายสานิตย์ แสงขาม ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาสังคม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273