บุคลากรดีเด่น


  บุคลากรดีเด่นปี 2562
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาวสมิดา กลิ่นพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง นางสาวศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ดร.นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นายเตชิด เตชดุลยเลิศ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นายอัตถกร ธรรมศิริ สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
นางสาวเขมจิรา บุญลือ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวอำภา อุตะมี ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
นายไพทูลย์ เข็มกลัด วิทยาลัยการออกแบบ
นางสาวสุณี ลี้วิริยะไพฑูรย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นายกิตติพงษ์ สินติกิจรุ่งเรือง สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ ว.นานาชาติ
นายนิกร จันทร์แก้ว สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชราพร ทุมโคตร สำนักงานพัฒนาสังคม
นายวิเชน จันทอง สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
นายปกิต พงษ์ธร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

  บุคลากรดีเด่นปี 2561
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นายภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
นางปรินดา เสตะพันธุ วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวศศนัฏฐ กิจจรูญ สำนักงานวางแผน
นางสาวภัสณี บำรุงถิ่น ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายชัยวุฒิ คงพูน สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ
นายธงชัย บุญเกิด สำนักงานทะเบียน
นางสายหยุด อินทรเสวก สำนักงานหอพัก
นายชาญชัย ติโลกวิชัย สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต

  บุคลากรดีเด่นปี 2560
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางปราณี ทัดศรี คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวนวรัตน์ ก๋งเม่ง คณะศิลปศาสตร์
นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ – ม.รังสิต
นางนฤมล พฤกษศิลป์ สำนักหอสมุด
นางสาวสุชาดา เจริญชีพ สำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ
สำนักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางราตรี เกตุกาง สำนักงานหอพัก
นายสมคิด นิกรเสน แผนกยานพาหนะ
นายพรประเสริฐ ทองสืบสาย แผนกซ่อมบำรุง
นายสมพงษ์ วันทา แผนกรักษาความปลอดภัย
นายจำเรียง แก้วภู่ แผนกรักษาความปลอดภัย

  บุคลากรดีเด่นปี 2559
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
ผศ.ดร.บุญยรัศมิ์ สุขเขียว คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณะเทคนิคการแพทย์
นายอนุพงศ์ สุทธะลักษณ์ คณะศิลปะและการแสดง
นายวิสุทธิ์ โชคดำรงสุข ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายอำนาจ เอี่ยยมสอาด สำนักงานอธิการบดี
นายประพัฒน์พงศ์ สถาพร สำนักงานหอพัก
นางสาวนนทิญากร ทรัพย์ประเสริฐ แผนกรักษาความสะอาด
นายไพรวัลย์ จันทะสุรีย์ แผนกจัดสวนและบริการ
นายสถาพร มาพุ่ม สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
นายอนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

  บุคลากรดีเด่นปี 2558
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
นายกิติพงษ์ จีนะวงศ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
นางสาวสุมนา เกษมสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสาร
นายบรรพต ชัยอุดม สำนักงานอธิการบดี
นางภาวณี ธัญญะสุขวณิชย์ วิทยาลัยนานาชาติ
นายวีรวิทย์ วงศ์เทวัญ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
นายเจษฎา ประสมกิจ คณะเภสัชศาสตร์
นายประวิทย์ เอี่ยมแก้ว แผนกซ่อมบำรุง
นางวาสนา อู่เงิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสาวิตรี ดีดวง ฝ่ายพัฒนาสังคม

  บุคลากรดีเด่นปี 2557
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
เรืออากาศโท ดร.ประพนธ์ จิตตปุตตะ สถาบันการบิน
นางสาวธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
นางกาญจนา เพ็งคำศรี สำนักหอสมุด
นางสาวอรพินท์ ศรีสกุล วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
นางวราภรณ์ ทองดี คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค คณะเภสัชศาสตร์
ดร.กันทิมา ชูแสง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นางนฤมล จันทร์ฉาย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นายอดิศร หินอ่อน แผนกจัดสวนและบริการ
นายอนันต์ จตุพรสมบัติ แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  บุคลากรดีเด่นปี 2556
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นายเฉลิมเกียรติ วิจิตรไกรศรี แผนกจัดสวนและบริการ
นางศศิธร ปังศิริกุล สำนักงานงบประมาณ
นางอุไร เครือตา คณะเศรษฐศาสตร์
นายสุชิน ไวยศิลา คณะวิทยาศาสตร์
นายเริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางวาสนา เครือวงษา สำนักงานอาคาร
นายชานนท์ ประดิษฐ ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิงนานาชาติ
นางวริศรา ด้วงนคร คณะเทคนิคการแพทย์
นางศิริลักษณ์ โลทะกะ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นายสุเทพ โลหะจรูญ คณะศิลปะและการออกแบบ

  บุคลากรดีเด่นปี 2555
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางชรินรัตน์ สิทธิชัย สำนักงานบัญชี
นางออมสิน จั่นชมนาค สำนักงานรับนักศึกษา
นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธวัช แก้วกัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.สุชาติ เชษฐ์พันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
นางนันทนา กุญชร ณ อยุธยา สำนักงานหอพัก
นายเชาวลิต บุญยงค์ แผนกซ่อมบำรุง
นายธนกร โสตถยานุสร สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางสุภาภรณ์ หงษ์ยนต์ คณะเทคนิคการแพทย์
นายปัญญา ตันสินธุ์ สำนักงานทะเบียน

  บุคลากรดีเด่นปี 2554
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ คณะศิลปและการออกแบบ
ผศ. ศิริวรรณ วาสุกรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอุไรวรรณ จุลพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวดารณี อิทธิยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะแพทย์แผนตะวันออก
นางชุติมา สำเภาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
นางขนิษฐา ชาญช่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์
นายสุเทพ ทำคล่อง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์
นางธนาพร คร้ามแสง เจ้าหน้าที่ สำนักงานหอพัก
นางทิพวัลย์ วิภามณีโรจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ
นางสาวสุพัตรา จับบาง หัวหน้างานระเบียน สำนักงานทะเบียน
นางสาววิภาณี ซีลั่น* สำนักงานประชาสัมพันธ์
นายอรรถยา สุนทรายน* สำนักงานประชาสัมพันธ์

* หมายเหตุ : รางวัลจิตอาสาดีเด่น

  บุคลากรดีเด่นปี 2553
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาวภัทรภร ทองหรี่ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
นายวันชัย เกสร สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางเด่นฤดี วัชรโยธิน คณะวิทยาศาสตร์
ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
นายมณี วงเวียนคำ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางสาวมณี พวงเงิน สำนักงานหอพัก
นายสมบัติ พุฒตาล ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
นางวงเดือน สวามีชัย วิทยาลัยดนตรี
นางสาววิลัยพร ภาคบุปผา สำนักงานทะเบียน
นางสมควร เสมอ คณะศิลปศาสตร์

  บุคลากรดีเด่นปี 2552
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นายสายสินทร์ เชื้อคำสี คณะเภสัชศาสตร์
นางสุมณฑา สุขมามอญ สำนักงานงบประมาณ
นางสาวกาญจนา อุตสาห์การ คณะนิเทศศาสตร์
นางภวันตี มรคา คณะวิทยาศาสตร์
นางบรรจง เท้าพิณ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นายเพชรเจริญ วิภามณีโรจน์ คณะการแพทย์แผนตะวันออก
นางจิรวรรณ เคราะห์ดี สำนักงานทะเบียน
นางสาวนิภาภรณ์ อิทรกุล สำนักงานรับนักศึกษา
นางชฎารัตน์ บุญถนอม คณะศิลปะและการออกแบบ
นายวันชัย นิลจำรัส สำนักงานจัดซื้อ

  บุคลากรดีเด่นปี 2551
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางรัตนา สุวรรณลออ สำนักงานบุคคล
นายวิจารณ์ สาระศาลิน สำนักงานอธิการบดี
นางสาวกนกกร ชุแก้ว สำนักงานกิจการนักศึกษา
นายสุเทพ มงคลเลิศลพ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวพิรุณ รักเชื้อ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางนันทนัช ภาคบุตร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวผการัตน์ จำปาน้อย สำนักงานทะเบียน
นางสาวสุขศรี เปล่งปลั่ง สำนักงานรับนักศึกษา
นางมาเลียม รัตน์วัฒนชัยกุล คณะเภสัชศาสตร์

  บุคลากรดีเด่นปี 2550
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางเบญจางค์ เทศพันธุ์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
นายปัญญา ศรีสุวรรณ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพเยาว์ อมิตเดช ฝ่ายวิชาการ
นางพรรณี หาญณรงค์ สำนักงานรับนักศึกษา
นายวสันต์ ยอดอิ่ม คณะศิลปะและการออกแบบ
นายวสันต์ อัครวงษ์ สำนักงานจัดซื้อ
นางสาวสุกัลยา วงศ์ชมบุญ คณะศิลปศาสตร์
นายสุชาติ รอดรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์
นางหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ คณะนิเทศศาสตร์
นางอาทิมนต์ วุฒิพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์

  บุคลากรดีเด่นปี 2549
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาวสวรรยา พงษ์ปริตร คณะเทคนิคการแพทย์
นายเพชร วิภามณีโรจน์ แผนกงบประมาณ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ สำนักหอสมุด
นางสาวกีรติ พลดอน คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
นางนงนุช ศิริสงวนวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒน์พรชัย สำนักงานมาตราฐานวิชาการ
ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ สำนักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ
นางสาวพัชรี รัตนพันธุ์ คณะศิลปกรรม
นางศุภฉัตร คงคา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนันทนา วีระชน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  บุคลากรดีเด่นปี 2548
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางกัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณะศิลปศาสตร์
ผศ.รุจาภา แพ่งเกษร คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณะนิเทศศาสตร์
นายวิชัย เล็กอุทัย คณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์
นางพัชรา สายเสือ คณะเภสัชศาสตร์
นายสมหมาย รัตนมาตร์ สำนักงานหอพัก
นางปราณี บุญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวสมคิด กล่ำจันทร์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
นายประสงค์ ขาวลูกจันทร์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

  บุคลากรดีเด่นปี 2547
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
นางสาววัฒนา อัครวงศ์ สำนักงานประกันคุณภาพ
นางสาวอุษามณี สันติเวศม์ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวมัลลิกา เกสร แผนกการเงิน
นางจีรนันท์ ทองแป้น คณะวิทยาศาสตร์
นายพรกฤษณา สวัสดี แผนกไฟฟ้าและสุขาภิบาล
นางรัชฏา วิวัฒน์สกุลเจริญ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางนฤมล พฤกษศิลป์ สำนักหอสมุด
นายวินัย บุญคง คณะนิเทศศาสตร์
นายชาลี ไกรฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางโกสุม เศรษฐวงศ์ ์ คณะพยาบาลศาสตร์

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273