ชมนิทรรศการ RSU Love to Read
 
 
 
นิทรรศการ RSU Love to Read Season1  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบไปด้วย
 
หมายเลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
คณะ/หน่วยงาน
00290
1. ดร.วิชัย ตันศิริ (ที่ปรึกษาอธิการบดี)
00291
2. อาจารย์ดำรง อินทรมีทรัพย์ (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและการบริหาร)
00292
3. อาจารย์อานันท์ หาญพานิชย์พันธ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและผู้อำนวยการสำนักพิมพ์)
00293
4. ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมป์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
00294
5. นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ (คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
00302
6. รศ.วิทยากร เชียงกูล (คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม)
00295
7. ศ.คลินิค(พิเศษ) สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ (คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์)
00301
8. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณบดีคณะบัญชี)
00303
9. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรม)
00299
10. รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
00311
11. ดร.กัลยารัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
00306
12. อาจารย์ผการัตน์ จำปาน้อย (ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน)
00308
13. ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด)
 
 
 
 
 
นิทรรศการ RSU Love to Read Season2  ดารา นักแสดง ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต
 
หมายเลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
คณะ/หน่วยงาน
00067
1. นายเฉลิมพล พละชัย วิทยาลัยดนตรี
00121
2. นางสาวธนิดา ภัทรชาญไชย นิเทศศาสตร์
00123
3. นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ นิเทศศาสตร์
00140
4. นายเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ นิเทศศาสตร์
00141
5. นายอันโทนี่ ทง (กาย) วิทยาลัยดนตรี
00145
6. นายณเดช คูกิมิยะ นิเทศศาสตร์
00156
7. นางสาววรกร เลิศเกียรติไพบูลย์ นิเทศศาสตร์
00162
8. นางสาวญาดา พลางกูร วิทยาลัยดนตรี
00170
9. นางสาวกฤชกนก สวยสด นิเทศศาสตร์
00180
10. นางสาวจุฑามาศ ปลั่งสุชน ศิลปศาสตร์
00185
11. นางสาวดวง อัทธเสรี ศิลปศาสตร์
00196
12. นางสาวชุติมา ทีปะนาถ นิเทศศาสตร์
00209
13. นางสาวพรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า นิเทศศาสตร์
00239
14. นายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ วิทยาลัยดนตรี
00327
15. นายธนฉัตร ตุลยฉัตร นิเทศศาสตร์
00328
16. นายพิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์ นิเทศศาสตร์
 
 
 
 
 
นิทรรศการ RSU Love to Read Season3   coming soon !!
  E-Book บรรณิทัศน์แนะนำหนังสือ RSU Loves to read Season3