ขอเชิญชวนบุคลากรสำนักหอสมุดใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

     เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปรับพฤติกรรมคนไทยหันมาใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 ของเดือนของกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก สำนักหอสมุดซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียวและให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 7ส จึงขอเชิญชวนบุคลากรสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมโครงการด้วยการใช้ถุงผ้าและภาชนะบรรจุของหรืออาหารแทนถุงพลาสติกและกล่อมโฟมในทุกวันที่
15 ของเดือน เพื่อให้สำนักหอสมุดของเราเป็รส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม