รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2559
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด
11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2559
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2559
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการประจำปีการศึกษา 2559
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่อาจารย์ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปการสอน/อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
20 มรส.สหส.6.1.020 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2559
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 เอกสารประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานประเมินโครงการ7ส และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
28 มรส.สหส.6.1.028 ภาพถ่ายบริเวณห้อง Study Room
29 มรส.สหส.6.1.029 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย TU-Thaipul
30 มรส.สหส.6.1.030 การขออนุมัติบอกรับฐานข้อมูล Scopus
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
32 มรส.สหส.6.1.032 ภาพงานแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลการพัฒนา
องค์กรด้วยหลัก 1A3Rs