รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2558
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2558
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2558
11 มรส.สหส.6.1.011 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
12 มรส.สหส.6.1.012 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำ ปีการศึกษา 2558
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2558
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล แก่อาจารย์ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการสอน / อบรม การสืบค้นข้อมูลให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2558
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปี การศึกษา 2558
(ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
22 มรส.สหส.6.1.022 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
23 มรส.สหส.6.1.023 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด
24 มรส.สหส.6.1.024 โครงการออกแบบอาคารสำนักหอสมุด ประจำปี 2558
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
26 มรส.สหส.6.1.026 โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์
27 มรส.สหส.6.1.027 โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
28 มรส.สหส.6.1.028 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
29 มรส.สหส.6.1.029 หน้าจอการสืบค้น EDS (http://library.rsu.ac.th)
30 มรส.สหส.6.1.030 หน้าจอการส่งบทความวารสารออนไลน์ (http://library.rsu.ac.th/journal/)
31 มรส.สหส.6.1.031 ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณลานกาแฟชั้น 2 และบริเวณโถงใต้บันไดห้องอ่านชั้น 3
32 มรส.สหส.6.1.032 คู่มือ 1A3R