ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury

     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้าน
การออกแบบ สถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน ด้านทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่
13 ธันวาคม 2561 โดยฐานข้อมูลที่เปิดทดลองใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ฐาน ดังนี้     1. ฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library เป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ รวมรวบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) บทความ รูปภาพ จากการสำรวจประวัติความเป็นมาของการออกแบบและงานฝีมือ ทั้งจากก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยด้านเน้นทางด้าน
ทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ ที่มาของการออกแบบจากบริบททางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library     2. ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library เป็นฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่ง
ภายใน รวมรวบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บทความ รูปภาพ โดยมีหนังสือ Global History of
Architecture จากผู้แต่งชั้นนำของโลก Sir Banister Fletcher’s มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ
โลก อาคาร พร้อมด้วยภาพวาด และแผนการสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงคู่มือการออกแบบและ
สถาปัตยกรรมภายใน สื่อถึงวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในยุตสมัยนั้น เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
อย่างง่ายดาย
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library     3. ฐานข้อมูล Bloomsbury Applied Visual Arts เป็นฐานข้อมูลด้านทัศนศิลป์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นแหล่งความรู้เพื่อใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น การออกแบบ
ภาพประกอบแฟชั่น สิ่งทอสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ฟิล์ม สื่อการตลาด การโฆษณา และการถ่ายภาพ
ในทุกสาขาวิชาหลักของทัศนศิลป์ที่ใช้ประกอบการสอน คำแนะนำด้านอาชีพ
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล Bloomsbury Applied Visual Arts     4. ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ
รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือ
ตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สำหรับนักวิชาการและนักศึกษาด้านทัศนศิลป์มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การค้นหาขั้นสูงรวมถึงชื่อรูปภาพ, ผู้ออกแบบภาพ, การจัดเก็บพิพิธภัณฑ์รวมถึงหนังสือหรือ
ชื่อบท, ผู้แต่งและรายละเอียดบรรณานุกรม รวบรวมข้อมูลใน 3 ส่วนได้แก่
        - Berg Fashion Library แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายและแฟชั่นทั่วโลก World Dress และ Fashion,
ebooks มากกว่า 90 titles และ Berg Encyclopedia
        - Fashion Photography Archive เป็นการนำเสนอภาพแฟชั่น style ต่างๆ ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมดถูกนำมาใช้
เพื่อการศึกษา แหล่งข้อมูลมัลติมีเดียที่หลากหลายซึ่งให้บริบทและการวิเคราะห์
        - Fairchild Books Library สำนักพิมพ์ชื่อดังด้าน Fashion โดยมีตำราเรียนมากกว่า 140 titles
    ทดลองใช้ ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central