ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน กันยายน 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.กัลยารัตน์
ธีระธนชัยกุล
-การพัฒนาองค์การ
-จริยธรรมทาธุรกิจ
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.เกษม
พิพัฒน์ปัญญานุกูล
-การควบคุมคุณภาพ
1
คุณจีรนุช
เปรมชัยพร
-กระแสเสียงของสือเสรี
-Voice of a free media
1
1
คุณณภัทร ปิณรัตน์
-ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ Research Methodolgoy
in Social Science
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฏฐ์ชุดา
วิจิตรจามรี
-การสื่อสารในองค์กร
1
ดร.จาตุรงค์
โพคะรัตน์ศิริ
-คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุดขทัย (Sukhothai Handbook)
1
ผู่ช่วยศาสตราจารย์
ตวงรัตน์ คูหเจริญ
-ศิลปการรับสาร
1
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
-เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ TEAM GROUP
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พันธวัศ
สัมพันธ์พานิช
-การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช (Phytoremediation)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ระหัตร
โรจนประดิษฐ์
-Urban Design Process กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง
1
ดร.วันทนา สุวรรณรัศมี
-แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วัดกระทุ่มเสือปลา
1
รองศาสตราจารย์
วิสูตร จิระดำเกิง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
-ตามรอยมนต์รักเพลงสวรรค์ ซาลส์บวร์ก ออสเตรีย
-สร้างบ้านอย่างผู้รู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
-การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
-วิศวกรรมสำรวจ Engineering Surveying
-วิศวกรรมการทาง Highway Engineering
2
2
2
2
2
พันเอก ดร.สรศักดิ์
งามขจรกุลกิจ
-70 ปี แห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมันนี ญี่ปุ่น
ตุรกี และ จีน
1
รองศาสตราจารย์
ดร.เสริม จันทร์ฉาย
-บางกรุทุ่มโมเดล
1
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ เสนาะ
ติเยาว์
-จริยธรรมธรุกิจ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อมรรัฏค์
เจริญโชติธรรม
คณะนิเทศศาสตร์
- ชุมชนศึกษากับสื่อดั้งเดิม
ึ- ยึดหลักปักแน่นกับงาน สื่อพื้นบ้าน
- เมื่อสื่อส่อง และสร้างวัฒนธรรม
- ชุมชนศึกษากับทรัพยากรมนุษย์
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อังคณา พันธ์หล่อ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
- ซีดีปริญญานิพนธ์ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา
15
การประปาส่วนภูมิภาค
-รายงานประจำปี 2557 การประปาส่วนภูมิภาค
1
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2558)
2
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวง มหาดไทย
-เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย
-DVD รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2558
2
2
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 2ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
2
กรมควบคุมโรค
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2558)
2
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดีิ ปีที่ 21 ฉบับที่ 96 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2558)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชาชน ฉบับประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
100
คุณกันต์ อนันต์ธนวัฒน์
-A Christmas Carol
1
กรมป่าไม้
-ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2557
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 2 :
เมษายน -มิถุนายน 2558
1
กรมกิจการผู้สูงอายุ
-โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-ทำไมจึงไม่ควรปลูกยางพาราบนพื้นที่ต้นน้ำ
-คุณค่าของป่าต้นน้ำ
-ประโยชน์ของฝายทดน้ำ
-การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
-ทำไม..จึงไม่ควรมีไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ต้นน้ำ
1
1
1
1
1
คณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาิติ
-ปัญหาบ้านเมือง
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-Asian Archives of Pathology The Official Journal
of Royal College of Phathologists of Thailand Vol.11
No.2 (April-june 2015)
2
คณบดีวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและ
การบริการ
-ทำเนียบท้องที่
2
บัณฑิตวิทยาลัย
-คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2555
2
บรรณาธิการข่าวสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2558)
2
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
จับตาอาเซียน
- จุลสาร จับตาอาเซียน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558-พฤษภาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การประมง
-วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค. 2551)
-วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2551)
-วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2551)
-วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552)
-วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 2552)
-วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.2552
-วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.2552
-วารสารการประมง ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.2553)
-วารสารการประมง ปีที่ 63 ฉบับที่ 6 (ก.ค.-ส.ค. 2553)
-วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 1(ม.ค.-ก.พ.2554)
-วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.2554
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
บรรณาธิการวารสาร
ตนสหกรณ์
-วารสารตนสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉลับที่ 29 (กันยายน -พฤศจิกายน 2558)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว วิถีธัญญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 123 (มีนาคม 2558)
4
บรรณาธิการวารสาร
จันทรเกษมสาร
-วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการ
Chiang Mai
University
Journal of Natural
Science
-Chiange Mai University Journal of Nature Science
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
SEASCOPE
-วารสาร "SEASCOPE" (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัยดำเนินงาน
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติสังคมศาสตร์
-วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
-วารสารบทความทางวิชาการ JC Journal ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีีที่ 12 ฉบับที่ 57 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารการศึกษา มศว.
-วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
-วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารบริหารการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
-วารสารบริหารการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ศรีพิบูลย์
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูลย์ฯ" ปีที่ 5 ฉบับที่ 17
(กรกฎาคม-กันยายน 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
มฉก.วิชาการ
-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 18 ฉบับที่ 36 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
(ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาจุฬาวิชาการ
-วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารสาระคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์
-วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฟสินธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการประจำหลักสูตร
AHMT (Journal of the
international Program
in Architectural
Heritage management
and Tourism
-วารสารวิชาการประจำหลักสุตร AHMT (Journal of theinternational
Programin ArchitecturalHeritage management and Tourism
ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-
มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 (กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "รมยสาร"
-วารสารวิชาการ "รมสาร" ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)
-วารสารวิชาการ "รมสาร" ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการวิทยาลัยสันตพล
-วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ " วิศวกรรมสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารวิชาการ "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
Southeast Bangkok
๋Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bangkok Journal ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิุถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารวารสาร
วิชาการ KMUTNB : IJAST
-วารสารวิชาการ KMUYNB : IJAST Vol.8 No.3 (Jul.-Sep.2015)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มศว.
-วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
"สลค.สาร"
-วารสาร "สลค.สาร" ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (ฑฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
-วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการวิจัย :
ฉบับบัณฑิตศึกษา
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มีนาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
"สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์ฯ"
-วารสาร "สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์" ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
บรูพา
-วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสารหอสมุด
แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 16
ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร(NUEJ)
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558)
1
ผู้ช่วยประธานบริหาร
บริษัทเดอะแวล
ลูซิสเตมส์ จำกัด
-Living with Art : Intanate's collection
2
ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บัณฑิตศึกษา
-วิทยานิพนธ์ดี/ดีเ่ด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ปี พ.ศ.2557
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
-แผ่นดีวีดีภาพยนตร์การ์ตูนย์แอนิเมชั่น เรื่อง พระมหาชนก
1
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-ช่วงผญา
1
ผู้อำนวยการสำนัก
บรรณสารการพัฒนา
- สิ่งพิมพ์
400
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2557 ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1
ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)
-Low Carbon Tourism : เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
5
ผู้อำนวยการ
อรุณสยาม
- ฟื้นย่านเก่าและภูมินิเวศวัมนธรรมให้ชีวิต : ประสบการณ์จากเพื่อนถึงเพื่อน
2
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
-รายงานประจำปี 2556-2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
2
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 9
ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2558)
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนา
-Conference Proceedings 2nd Corporate and Marketing
Communication In Asia Conference
1
รองประธานมูลนิธี เอ.ที.ดี.
เพื่อนผู้ยากไร้
-ก้าวพ้นจากความยากไร้ : แนวทางการทำงานและประสบการณ์เชิงประจักษ์
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่
จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ประจำปี 2557
(ส่วนภูมิภาค)
-สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพ ณ สถานที่
จำหน่าย ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้ารเคมีและจุลินทรย์ ประจำปี 2557
กรุงเทพมหานคร
1


1
เลขาธิการมูลนิธิสถาบัน
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน
-การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้่สูงอายุ
กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ
-สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2547-2558
3

3
เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 2
1
สภากาชาดไทย
-พระราชกรณียกิจ ประจำปี พ.ศ.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
1
สมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
-สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556-2558 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
2
สำนักงานคณะกรรมการ
กิจกรรมการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม
-กะเทาะ กสทช.
2
สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
-The Developer King, From Royal Initiatives : 60 year
of The People's Happiness under the Royal Aegis
-Conceots and Theories of His Majesty King on Development
1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2558)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2
สำนักงานการตรวจ
แผ่นดิน
-รายงานผลการปฏิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
-รายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
2

2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การจัดการทรัพยากรห้องสมุด
-การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ
-การจัดบริการและกิจการห้องสมุด
2
2
2
สำนักงาน ป.ป.ช.
- จุลสาร "ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2558)
5
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ปีที่ี 8 ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2558)
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (2558)
1

1
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
-รายงานประจำปี 2557 กระทรวงแรงงาน พร้อมซีดี
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม ซีด
1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
- สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจไปี 2557
- รายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558

1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี
(เมษายน-มิถุนายน 2558)
1
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
-รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี
พ.ศ.2557
2
สำนักราชเลขาธิการ
-วารสารจดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557)
1
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
-สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2557-2558 พร้อมวีดีทัศน์
1
สำนักงานศาลปกครอง
-เรื่องเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิต ปมปัญหา
-หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 7
-แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ประจำปี พ.ศ. 2557
2
2
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-วารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 17 เล่มที่ 49 (มกราคม-เมษายน 2558)
1
หัวหน้าหน่วยวิชาการ
สถาบันปลูกป่า ปตท.
-โครงการป่าวังจันทร์ พร้อมวิดิทัศน์ประกอบหนังสือ
-โครงการป่ากรุง พร้อมวิดีทัศน์ประกอบหนังสือ
1
1
อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน
-รายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.)
ปี 2558 พร้อม ดีวีดี
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
บรูพา
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ.2550
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
-รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์
1
อัยการสูงสุด
-สำนักอัยการสูงสุดกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4