ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกันยายน 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
นมัสการ พระมหาใจ
เขมจิตฺโต
-นิทานก้อมฉบับผญาเล่ม 4 ตอน นิทานคติธรรม
-ผญาข่อหล่อท่อปัญญา เล่ม 1
4
4
ดร.พิษณุ มนัสปิติ
-สิ่งพิมพ์
12
สันติ เตชอัครกุล -ตามรอยบาทพระพุทธค์ (3) ปกิณณกธรรมใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา
1
ดร.สำเนียง เลื่อมใส -มหาวัสตุอวทาน เล่ม 2
1
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี -แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
1
ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
และรัฐศาสตร์
-สิงห์รังสิต
2
กระทรวง กรม หน่วย
งานภายนอกและ
สถาบันการศึกษา
-เรื่องเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา
by ลุงเป็นธรรม เล่ม 3
1
กรมการปกครอง -รายงานประจำปี 2556 กรมการปกครอง
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-วารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4
(เมษายน - มิถุนายน 2557)
2
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2556 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
-วารสารรักษ์ ทช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 40 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารรักษ์ ทช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 (มกราคม-มีนาคม 2557)

1
1

กรมบังคับคดี -วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 18 ฉบับที่ 90
(มีนาคม - เมษายน 2557)
1
กรมปศุสัตว์ -รายงานประจำปี 2556 กรมปศุสัตว์
1
กรมศุลกากร -ที่ระลึก วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 140 ปี 4 กรกฎาคม 2557
3
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-
แรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
-สถิติสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2556
1

1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
1
กรรมการผู้จัดการบริษัท
อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จำกัด
-การรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกด้วยดาวเทียมคลื่นมิลลิเตอร์เวฟแบบ
แพสซิฟและการพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย
2
กรรมการและเลขา
นุการมูลนิธิ 50 ปี
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
-บทคัดย่อกฎหมายไทยจากพระราชบัญญัติ 626 ฉบับ
-นโยบายการกระจายอำนาจและเพิ่มพลังให้ท้องถิ่นกับ
การลดความยากจน การศึกษาจากบางพื้นที่ของประเทศไทย
2
4
กระทรวงการต่างประเทศ -รายงานประจำปี 2556 ของกระทรวงการต่างประเทศ
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี (ฉบับภาษาไทย)
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี (ฉบับภาษาจีน)
2
2
2
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
-คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานและผู้วางแผน
ปฏิบัติงานไมซ์(ไทย)
5
บรรณธิการจดหมาย
ข่าวการประกันคุณ
ภาพการศึกษา
-จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
1
บรรณธิการจดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 116 (สิงหาคม 2557)
3
บรรณธิการจุลสาร
มรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (เมษายน-
มิถุนายน 2557)
1
บรรณธิการวารสาร
การพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต
-วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 2
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
1
บรรณธิการวารสาร
ข่าวคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มข.
ฉบับภาษาอังกฤษ
-วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ฉบับภาษา
อังกฤษ Vol.6 No. 2 (Apr. - Jun. 2014)
1
บรรณธิการวารสาร
จันทรเกษมสาร
-วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 38
(มกราคม - มิถุนายน 2557)
1
บรรณธิการวารสาร
ไทยเภสัชศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ
-วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ปีที่ 8 ฉบับ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)
ปีที่ 8 ฉบับ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)
ปีที่ 8 ฉบับ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
ปีที่ 8 ฉบับ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บทความทางวิชา
การ JC JOURNAL
-วารสารบทความทางวิชาการ JC Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
(มีนาคม - กรกฎาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ KMUTNB :
IJAST
-วารสารวิชาการ KMUTNB : IJAST
Vol.7 No. 3 (July - September 2014)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ RMUTT
Global Business
and Economics
Review
-วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and
Economics Review ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
SEASCOPE
-วารสาร SEASCOPE
No.325 (July 2014)
No.326 (August 2014)
No.327 (September 2014)

2
2
2
บรรณาธิการวารสาร
ราชภัฏพระนคร
-วารสารราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
-วารสารราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไพพรรณี
-วารสารรำไพพรรณี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ใน
บรมราชูปถัมภ์
-วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2557)
-วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม - เมษายน 2557)
2


2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA -
KKU Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ(MBA - KKU Journal)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
5
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2557)
1
บริษัท เทคโนโลยี
มีเดีย จำกัด
-100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย
1
ผู้อำนวยการการ
สำนักการโยธา
-หมุดหลักฐานทางดิ่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมแผ่นซีดี
2
ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-ซีดี ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้า
3
ผู้อำนวยการศูนย์
สนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
2
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-นิตยสารอาร์ตสแควร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 19 (สิงหาคม 2557)
1
ผู้อำนวยการสำนัก
งานกิจการนักศึกษา
-คู่มือเลี้ยงลูก
2
ผู้อำนวยการสำนัก
งานมาตรฐานวิชาการ
-Advanced Microprocessors
-Introduction to environmental engineering
-Satellite Communications
-Theory of vibration with applications
-Principles of Refrigeration
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
งานมาตรฐานวิชาการ
-Digital Satellite Communications
-Introductory Digital Design
-Machine Design
-Digital Communications
-Introduction to statistical Quality Control
-Handbook of Solid Modeling
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
อนามัย
-ผลงาน บพส.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์
และสาธารณสุข สำนักอนามัย รุ่นที่ 7
1
ผู้อำนวยการศูนย์
สนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
-สิ่งพิมพ์
8
มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
-เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์
3
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2557)
2
สำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 234 (1 กันยายน 2557)
10
สำนักงานคณะกรรม
การพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
1
สำนักงานคณะกรรม
การวิจัยแห่งชาติ
-มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)
1
สำนักงานคณะกรรม
การสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 (กรกฏาคม 2557)
2
สำนักงานประกัน
สังคม
-ซีดี ชีวิตท่านกับประกันสังคม
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำปี 2556
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อการพัฒนา
ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -
30 มิถุนายน 2556
2
สำนักนายกรัฐมนตรี -82 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
-รายงานประจำปี 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี
1
1
สำนักงานคณะกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักพิมพ์มหาวิท
ยาลัยเชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re - form Research Information)
ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2557)
1
สถาบันวิจัยพฤติ
กรรมศาสตร์
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557)
1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
หัวหน้าสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
-ทะเลสาบสงขลา 1 : การควบคุมมลพิษและผลผลิตประมงอย่างยั่งยืน
ในทะเลสาบสงขลา
-ทะเลสาบสงขลา 2 : ทำประมงอย่างไรให้ยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา
-Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern
Songkhla Lake, Thailand : A Field Experiment
1

1
1
อธิการบดีมหาวิท
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
-เอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา (ธันวาคม2556 - พฤษภาคม 2557)
5