ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกันยายน 2556

1
ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.เก็จวลี พฤกษาทร
-พลังงาน วิวัฒนาการ กระบวนการผลติ การวิเคราะห์และความยั่งยืน 1
คุณจรวย ขันมณี -นักเลงรถกระบะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 283 (พฤษภาคม 2556)
-นักเลงรถ ปีที่ 31 ฉบับที่ 362 (พฤษภาคม 2556)
-นักเลงมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 298 (พฤษภาคม 2556)
-นักเลงมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 298 (พฤษภาคม 2556)
-ยานยนต์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 564 (พฤษภาคม 2556)
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ แก้วพิจิตร
-บทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย
กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัยใน พ.ศ.2554
2
ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการรักษ์เจ้าพระยา-ป่าสัก ด้านการใช้ประโยชน์
และพัฒนาสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน
1
คุณเนติ พิเคราะห์ -นิทรรศการจิตกรรมไทยร่วมสมัย "มาร" 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญญารัตน์
ลาภวงศ์วัฒนา
-ทฤษฎีการพยาบาลและการะประยุกต์ : บุคคล ครอบครัว และชุมชน 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปาหนัน พิชยภฺญโญ
-ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัว และชุมชน 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
-วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)
-วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556)
-Thailand Decentralizes : Local Views
1
1
1
ดร.สอาด บรรเจิดฤทิธ์ -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
ศาสตราจารย์
ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
-สิงพิมพ์ 12
ศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา ออประยูร
สำนักงานมาตรฐาน
วิชาการ
-กริยาที่ใช้บ่อยในภาษาฝรั่งเศส (ชุดที่ 1) 1
ศาสตราจารย์
ดร.สุทัศน์ ยกล้าน
-สิงพิมพ์ 17
ศาสตราจารย์
เสนาะ ติเยาว์
-การบัญชีบริหาร 5
ดร.อภัย มนัสปิติ -อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต 1
อาจารย์อรัญญา
พิสิษฐเกษม วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริการ
-การตลาดในธุรกิจสายการบิน
-แนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารปรับอากาศ
1
1
อาจารย์เอกชัย สมบูรณ์
คณะศิลปะและการออกแบบ
-สายธารแห่งสีน้ำ 1
กองแผนงาน สำนักงาน
อธืการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-รายงานประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
กรมอาเซียน
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
-หนังสือ "58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558"
-หนังสือ ASEAN Mini Book
50
50
กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน สำนักงาน
มาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2555 1
กลุ่มติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
-การประเมินผลศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 23
และศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิถีชาติพันธ์ จังหวัดเชียงราย
2
กลุ่มศาสนิกสัมพันธ์
กองศาสนูปถัมภ์
-วิถึชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย 4
คณบดีคณะตำรวจศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาทบทวนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบตำรวจ
1
คณบดีคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-นักกฏหมายกับการพัฒนาระบบประชาธิปไตย 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
-รายงานประจำปี 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
คณบดีบริหารกลุ่ม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-International Conforence on Traditional Medicine for South-East
Asian Countries
-Ayurvea The Science of life
-Homoeopathy Science of Gentle Healing
-Unani Medicine in India
-พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
1

1
1
1
1
นมัสการ พระมหา
ราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
-มงคลสูตรคำฉันท์
-ลิลิต นารายณ์สิบปาง
1
1
ธนาคารแห่งประเทศไทย -หนังสือรายงานงบการชำระเงินปี 2555
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธฺิการจดหมายข่าว
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา OHEC Newsletter
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 180 (19 สิงหาคม 2556)
5
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 9
(มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 9
(มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์
TAT Tourism Journal
-จุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ TAT Tourism Journal ฉบับไตรมาส
3/2556
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศุลกากร
-จุลสารศุลกากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม 2556)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
MAG อำเภอยิ้ม
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 (สิงหาคม 2556)
3
บรรณาธิการมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
-มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ดีเอสไอไตรสาร
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
1
บรรณาธิการวารสาร
The International journal
of East Asian Studies
-วารสาร The International journal of East Asian Studies
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ท่องอุทยานแห่งชาติ
-วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 43 (มิถุนายน-สิงหาคม 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้
-วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
-วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตรืและการสื่อสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ปาริชาติ
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551)
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552)
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2552-กันยายน 2552)
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 22 )บับที่ 2 (ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553)
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2553-กันยายน 2553)
2
2
2
2
2
บรรณาธิการวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 1
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
รูสะมิแล
-วารสารรูสะมิแล ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม -กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการรายงาน
ความเคลื่อนไหวด้าน
เศรษฐกิจ-แรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 2
(เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาฃัยสวนดุสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการ หมาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเซีย ปีที่ 6 ฉบับเสริม1/2556
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มศว.
-วารสารวิศวกรรมศาสตรื มศว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมือง
บรูพา
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบรูพา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
สำนักการแพทย์ทางเลือก
-วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2554)
1
บรรณาธิการวารสาร
สำนักโรคเอดส์ วันโรค
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีที่ 25 ฉบับ 3 (กันยายน 2556)
1
ผู้อำนวยการงานส่งเสริม
และเผยแพร่งานวิจัย
สำนักงานบริหาร
การวิจัย มธ.ศูนย์รังสิต
-Thammasat International journal of Science and Technology
    Vol7. No.1 (Jan.-Mar. 2012)
    Vol7. No.2 (Apr.-Jun. 2012)
    Vol7. No.3 (Jul.-Sep. 2012)
    Vol7. No.4 (Oct.-Dec. 2012)

1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
สุขภาพภาคประชาชน
-วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม-
กันยายน 2556
1
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์
ศิลปวัมนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-ร่วงผญา รวมบทความล้านนาศึกษา ฉบับที่ 8 (2556)
1
ผู้อำนวยการศูนย์
สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-สิ่งพิมพ์
42
ผู้อำนวยการสถาน
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
-พระราชวังสนามจันทร์ : สถานภาพ องคืความรู้ รูปลักษณ์ สัณฐาน
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
สร้างเสริมสุขภาพ
คนพิการ
-ฤาเป็น..คลื่นกระทบฝั่ง
-ล้อโลกเล่นชีวิต เล่ม 1-3
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
งานอุทยานการเรียนรู้
-อ่านเขาอ่านเรา
2
ผู้อำนวยการสำนัก
ทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย
-วารสารวิทยาศาสตรืทันตสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
-หนังสือความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ส.255-2559
1

2
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-เศรษฐศาสตร์การคลัง : รายรับรัฐบาล
-เคมีพื้นฐาน
-เภสัชเวท 1
1
1
1
ฝ่ายประเมินผลและ
รายงาน สำนักนโยบาย
และแผน สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
-รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2554
1
ภารกิจบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-การพัฒนาชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรวิสในรูปแผ่นตรวจโรคโดยใช้
อนุภาคนาโนเมตร
1
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนา
คนหูหนวกไทย
-หนังสือประวัติศาสตร์ชาตไทยฯ
1
ราชบัณฑิตยสถาน -หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
1
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
1
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒคุณภาพ
คุณภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาจิตอาสา
-ซีดีโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
กรณีจิตอาสา
1
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-พระมหากษัตย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
-สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์
-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-เรียนรู้หลัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5
6
6
6
6
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม -ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน
1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
-สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำปี 2555
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561
-มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2556
1

1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2556
2
สำนักงานศาลปกครอง -สรุปหลักการปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2555
-เรื่องเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรมเล่ม 2
2

3
สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
-รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
พ.ศ. 2553
-บทสรุปรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ พ.ศ. 2553
1

1
หัวหน้าโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ
-Policy Brief เรื่องเภสัชพันธุ์ศาสตร์ : ถอดรหัสปัญหาแพ้ยารุนแรง
ในคนไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (สิงหาคม 2556)
-Policy Brief เรื่อวการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
: ความสำเร็จและความท้าทาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม 2556)
1

1
P&T Architects and
Engineers Ltd
-P&T Group : 140 Years of Architecture in Asia
1