ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกันยายน 2555

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา เชิญศิริ
คณะเศรษฐศาสตร์

-หนังสือ จำนวน 43 เล่ม

43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์

-Liquid Perception in Thai Urbanism
and Architecture

1

รองศาสตราจารย์
ทญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล

-แรงงานอธิษฐาน
-กล้วยไม้ไทย

2
1

อาจารย์ ดร.ศักดิพล
เทียนเสม

-เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 209316 : การทดสอบเซรามิก
และการวิเคราะห์ข้อมูล

1

กรมควบคุมมลพิษ

-อัลฟา-เฮกชะคลอโรไซโคลเฮกเซน
-บีต้า-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน
-ลินเดน
-คลอร์ดิโคน
-เฮกซะโบรโมไบเฟนิล
-ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์
-เพนตะโบรโมไดนิลอีเทอร์
-เพนตะคลอโรเบนซีน
-เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต

1
1
1
1
1
1
1
1
1

กรมศิลปากร

-หนังสือเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ

1

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

-สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรรงงาน พ.ศ.2554

1

กระทรวง
การต่างประเทศ

-Muslim Workship Sites
-อัล อิสลาม

1
1

คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

-หนังสือสมุดภาพศิลปะอยุธยา ภาพถ่ายเก่าจากคลังภาพของ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

1

บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
TRF Policy Bulletin

-จดหมายข่าว TFR Policy Bulletin ปีที่ 2 ฉบับที่ 8,10,11
-เอกสาร TRF Policy Brief ปีที่ 2 ฉบับที่ 13-21

6
18

บรรณาธิการจุลสาร
ช่อชบา

-จุลสารช่อชบา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
PBL วลัยลักษณ์

-จุลสาร PBL วลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม 2555)

2

บรรณาธิการจุลสาร
มรกตอีสาน

-จุลสารมรดกอีสาน ฉบับ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการอิเล็กทรอนิกส์
e-TAT Tourism Journal

-จุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ e-TAT Tourism Journal
ฉบับไตรมาส 2/2555

1

บรรณาธิการจุลสาร สวจ.

-จุลสาร สวจ. ปีที่ 4 แบบที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)

2

บรรณาธิการนิตยสาร
บางพระชล

-นิตยสาร บางพระชล ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
กฏหมายคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี

-วารสารกฏหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5
ฉบับที่ 10 (สิงหาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
การบริหารท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-4
-วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปที่ 4 ฉบับที่ 1-4

4
4

บรรณาธิการวารสาร
การเมือง การบริหาร
และกฏหมาย

-วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2555)

3

บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยกาสะลองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

-วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

2

บรรณาธิการวารสาร
แก้เจ้าจอม

-วารสารแก้วเจ้าจอม ประจำปี 2554

1

บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai University
Journal of Natural
Science

-วารสาร Chiang Mai University of Nature Science
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
KMIT Science And
Technology Journal

-วารสาร KMITL Science and Technology Journal (Vol.11 No.2)
Jul.-Dec. 2011

2

บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

-วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่ 30 (พ.ศ. 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 14 เล่ม 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรูพา

-วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 20
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555

1

บรรณาธิการวารสารบัณฑิต
วิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

-วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 42
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
บริหารธูรกิจ
มหาวิทยาลัย
เอเซียอาคเนย์

-วารสารบริหารธูรกิจ มหาวิทยาลัยเอซียอาคเนย์ ปที่ 2 ฉบับ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

-วารสารพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับที่ 279
(เมษายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ภาคพายัพ

-วารสารภาคพายัพ ฉบับที่ 10 (เมษายน-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม

-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

-วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์

-วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 9
(มกราคม-มิถุนายน 2554)
-วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 20
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร
ร่มพฤกษ์

-วารสารร่มพฤกษ์ ฉบับประจำปี 30 ฉบับที่ 1 (องค์การและการจัดการยุคใหม่)

1

บรรณาธิการวารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน

-วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาสของตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย

-วารสารรายไตรมาสของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ปที่ 2
ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม-กันยายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
รักษ์วัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์

-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข.ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม-สิงหาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-วารสารวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 2/2554

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 1 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2555)

1

-บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบริหารธูรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

-วารสารวิชาการบริหารธูรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ วิศวกรรมสาร
เกษมบัณฑิต

-วารสารวิชาการ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2554)
-วารสารวิชาการ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการอุตสาหกรม
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิช่าการ RMUTT
Global Business
and Economics
Review

-วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
ปีที่ 7เล่ม 1

2

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

-วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2554-มินาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ
(MBA-KKU Journal

-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA-KKU Journal) ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2-4
(เมษายน-นวาคม 2554)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-3
(มกราคม-กันยายน 2555)

3

3

บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(NUEJ)

-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
ศิลปกรรมบรูพา

-วารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 13 ฉบับ 2 (ธันวาคม 2553-พฤษภาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4

บรรณาธิการวารสาร
"สลค.สาร"

-วารสาร สลค. สารปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กรกฏาคม 2555)

3

บรรณาธิการวารสาร
สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา

-วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2

1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 15
(มกราคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี

-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์

-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 8
ฉบับที่ 1(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร
สวรรค์ประชารักษ์
เวชสาร

-วารสารสวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(เมษายน-มิถุนายน 2555)
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-กันยายน 2555)

1

1

บรรณาธิรวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 34 ฉบับที่ 1(2555)

1

ประธานกรรมการ
มูลนิธีโครงการตำรา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

-อาหรับ

1

ผู้จัดการบริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์
(ปทุมธานี) จำกัด

-หนังสือจำนวน 136 รายการ 375 เล่ม

375

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด

-Stamford Journal Vol.3 No.1 (Jan-May.2011)

1

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์)
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์)

1

1

1

ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
สารสนเทศเทคโนโลยี
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-แบบตัวพิมพ์ไทย

1

ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

-Chaing University Research Astracts ปี 2011

1

ผู้อำนวยการสำนัก
ข่าวสารญี่ปุ่น

-สัญญาไมตรี ญี่ปุ่น-ไทย สมัยสงคราม

1

ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาวิจัยทรัพยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณ์

-โครงการจัดทำกรอบงานวิจัยเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์

1

ผู้อำนวยการสำนักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ

-สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 24

1

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-12 ทศวรรษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสาหลักแห่งวิทยาศาสตร์
ของชาติ
-รายงานประจำปี 2554 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1

1

มูลนิธิเผยแพร่
พระสัทธรรม

-สหัสนัยจารึก 45 พรรษา เล่ม 3

1

รองประธานกรรมการบริหาร
และดำเนินการหอจดหมายเหตุ
และหอประวัติศาสตร์ฯ

-ขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ

2

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

-การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฏหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
-บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการักษาวินัย
พรรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปวงชน
-มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย

2

2

2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

-สถิติการค้าระหว่างประเทศไทย ประจำปี 2554
-ซีดีสสถิติการค้าระหว่างประเทศไทย ประจำปี 2554

1
1

ศูนย์สารนิเทศ
สำนักงานประกันสังคม

-ซีดีชีวิตท่านกับประกันสังคม

2

สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญาไทย
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

-คุณานุคุณไตรภาค
-ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"
-พรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแห่งดอยแม่กำปอง
-พรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแห่งดอยแมกำปอง

2
1
1
1

สำนักกิจการในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา

-Messages from the Death Raw Freedom from within
-เอกสารโครงการกำลังใจ

1
3

สำนักงานคณะกรรมการ
ค่าจ้าง

-รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาค
อุตสาหกรรม พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 ตุลาคม 2554
-รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 17 ระหว่างวันที่
11 กันยายน 2550 - 2 ธันวาคม 2553

2

1

สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

-ซีดีด้านความต้องการกำลังคนเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
-ดีวีดี เรื่องการศึกษาแนวศิลปะวิทยาศาสตร์

1
1

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

-หนังสือเรื่องอ่าน ข้าม ชาติ

1

สำนักบัญชีประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

-สต็อกทุนของประทศไทย ฉบับ พ.ศ.2554

2

สำนักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

-ซีดีรายงานการวิจัย 9 ฉบับ

1

หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์
ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

-คู่มือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์

1

อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์

-ตำนานคุกไทย
-รูปแบบการจัดโปรแกรมเพื่อความมั่นคงและอุดมการณ์พัฒนาชาติไทยใน
เรือนจำจังหวัดภาคใต้
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้พ้นโทษที่ได้รับ

2