ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกันยายน 2554

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ

คณะนิเทศศาสตร์

-หนังสือ 1

คุณกัญจนา ดีวิเศษ

-หนังสือตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯตำราแผนปลิงของไทย

3

นางสาวกริ่มกมล

มหัทธนวิศัลย์

-หนังสือ

4
คุณเกชา ศักดิ์สมบูรณ์

-หนังสือรายงานการศึกษานโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ปี 2554 ของคณะกรรมาธิการกาคมนาคมวุฒิสภา

3

อาจารย์เกรียงไกร

ศิริภาณุเสถียร

(วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์)

-หนังสือ 13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุฑามาศ แก้วพิจิตร

-หนังสือเรื่อง 102 องค์กรหลากสุข

-หนังสือเรื่อง วามสุขหลากมุมมอง

2

2

คุณฉันธะ จันทะเสนา

-หนังสือเรื่องเศรษฐศาสตร์การศึกษา :ผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษา

2

คุณชญานิศวร์

โฆษิตโชติกุลวงศ์

-หนังสือ Catalog Ideas 50
คุณชไมพร เฮงพันธ์ -หนังสือรวมเรื่องสั้น "คน(ไม่) เหมือนกัน เรื่องราวของผู้คนและสังคม 1

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ชัยรัตน์

คุณาวิกติกุล

-หนังสือ ไมโสพรอสตอล

-หนังสือปรสตวิทยาทางการแพทย์ เล่ม 1-2 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)

1

2

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชาติชาย พณานานนท์

-หนังสือเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 1

ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.

ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์

-หนังสือ 60 ปีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

-หนังสือแคปิลลารีอิเล็กโทรไรซิส : ทฤษฎีและการประยุกต์ 1

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี

ดร.ชูชาติ พยอม

-หนังสืองานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1

ดร.ดนัย เรื่องสอน

-หนังสือรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 1

คุณทวิ ตั้งเสรี

-หนังสือทำเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนักวิจัยฯปีงบประมาณ 2554 1

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล

-หนังสือวิศวกรรมการประปา 1

คุณธนาพงศ์ ศรีสุชาติ

-หนังสือ The Origins of The Civilization of Angkor Volume Four

The Excavation of Ban Non Wat Two : The Neolithic Occupation

1

คุณธีรวัฒน์ ลาภนิรันดร์

-หนังสือ 10

คุณนภาพร ใจมั่นคง

-หนังสือต่อพงษ์คนพังกำแพง

1

รองศาสตราจารย์

เนตร์พัณณา ยาวิราช

-วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2

คุณประดิษฐื ระสิตา

-หนังสือ 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง

1

รศ.ดร.ประยูร

ส่งสิริฤทธิกุล

-หนังสือ Thai Jour of Physics Series 5 SPC2009 Physics

for Dynamic Society

1

คุณุณณภพ จันครบ

-รายงานการค้นคว้าอิสระ 36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

(สถาบันวิจัย)

-จดหมายข่าว (Newsletter) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2553-มกราคา 2554)

4

คุณพรชัย

เจริญกำรงเกียรติ

-หนังสือร้อยธัม มรส สหัสสนัย เล่มพรรษาที่ 45

1

รองศาสตราจารย์

ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์

-หนังสือสิ่งแวดล้อมไทยวิกฤติ 1

อาจารย์พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

-หนังสือรายงานประจำปี 2553 1
คุณพิชชา วานิชผล -รายงานสรุปผลการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมไทย-เยอรมัน 10

คุณพิมพ์วิมล

วงษ์สุวรรณ

-หนังสือรายงานประจำปี 2553 2
คุณพีระ เกริงกำจรกิจ -หนังสือ 3
คุณพีรพล อริยรัตนา -หนังสือ Photoshop Manipulation 1

รองศาสตราจารย์

ดร.พีรยุทรธ์ ชาญเศรษิกุล

-หนังสือ ก้าวสู่ปีที่ 74 การเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมในระดับสากล 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เพ็ญพรรณ เจริญพร

-หนังสือประมวลผลงานด้านประวัติศาตร์ศิลปะของศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม 1

อาจรย์มงคล

เทียนประเทืองชัย

-หนังสือกฎหมาย

-หนังสือ

1

1

คุณมนตรี

พรหมลาวัณย์

-หนังสือเอกสารรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี

- หนังสือเอกสารรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาชน กรุงเทพฯและปริมณฑล

1

1

อาจารย์รพีพร

สายสงวน

-หนังสือ 888 วันคณะทีปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี 1
คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข -คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 1

ศาสตราจารย์วรเดช

จันทรศร

-หนังสือการจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2
คุณวรรณสิรี นุ่นสุข -หนังสือ ดร.ปรีชา นุ่มสุข 1
คุณวาสนา สนทอง

-โลกยานยนต์ 2011

-อย่าขับอย่างเดียว เล่มที่ 14 2554

-Motorcycle Guru เล่มที่ 4

-Do It Yourself

-เปิดกระบะ เล่มที่ 17

-นิตยสารยานยนต์,นิตยสารนักเลงรถ,นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์

-นิตยสารนักเลงถกระบะ,นิตยสาร FMM

1

1

1

1

1

3

2

คุณวิทวัส ชัยภาคภูมิ -สื่อสิ่งพิมพ์สถาบันฯ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิโรจน์ เรืองประเทืองกุล

-หนังสือที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบรูพา ครบรอบ 56 ปี 1

รองศาสตราจารย์

ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

-หนังสือ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม 1
คุณศรุต จุ๋ยมณี -หนังสือรายงานประจำปี 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลันทักษิณ 1
คุณศุฑมาศ บุญมานาง

-วารสาร SEASCOPE May 2011 No.287

-วารสาร SEASCOPE June 2011 No.288

-วารสาร SEASCOPE July 2011 No.289

1

1

1

รองศาสตราจารย์

สีดา สอนศรี

-หนังสือรวมบทความวิชาการและงานวิจัย เล่ม 1 และ เล่ม 2 พร้อมซีดี 2
คุณสุชาติ สุภาพ -หนังสือโอกาศเกิดสึนามิ ในประเทศไทย 1
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี -หนังสือ ทำ (ด้วย) มือ 2

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

คณะเศรษฐศาสตร์

-หนังสือรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการมองอนาคตรัฐวิสาหกิจไทย 1

คุณอมรลักษณ์

ตระการพันธุ์

-รายงานประจำปี 2553 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 มหาทยาลัยเชียงใหม่

-47 ปีแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่เป้นเลิศ วันสถาปนาสำนักหอสมุด

มหาวิทยลัยเชียงใหม่

1

1

1

คุณอรรถ อินทลักษณ์

-เอกสารรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกล้อยไม้แห่งชาติ

ปี 2551-2553

1
คุณอรทัย กลิ่นรัตน์ -หนังสือเรียนรู้การสร้างระบบ SCADA ด้วย ICONICS 32 พร้อมแผ่น DEMO 3

รองศาสตราจารย์

ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

-ซีดี Proceedings การประชุม TSB 2010 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารีรัตน์ แย้มเกษตร

-เอกสารประกอบการสอน 52
ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล -รายงานการค้นคว้าอิสระ 6
คุณอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล -หนังสือรายงานประจำปี 2553 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

-หนังสือหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง 1
คุณอัญชัญ แกมเชย -หนังสือฟื้นเมองเก่าให้มีชีวิต ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่าจากญี่ปุ่นไทย 1

กองทุนเมตตาธรรม

หลวงปู่เห อปกมโน

-หนังสือกายคตาสติ 1

กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

-หนังสือรายงานการศึกษาการจัดการข้อมูลด้านยา 1

กรมคุมประพฤติ (สำนักงาน

เลขานุการกรม)

-หนังสือรายงานประจำปี 2553 1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ

-จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASC FOCUS) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

(ปักษ์แรก สิงหาคม 2554)

3

กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ (สำนักบริหารกลาง)

-วารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม/สิงหาคม 2554) 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1

กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง (สำนักงาน

เลขานุการกรม)

-วารสารรักษ์..ทช..ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (เมษายน-มิถุนายน 2554) 1

กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง

-หนังสือเรื่อง "ดินป่าชายเลนในประเทศไทย"

-หนังสือเรื่อง "คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ และปลูกป่าชายเลน"

1

1

กรมสวัสดิดารและ

คุ้มครองแรงงาน

-หนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน พ.ศ.2553 1

กระทรวงการต่างประเทศ

(สำนักงานปลัดกระทรวง)

-หนังสือที่ระลึก 120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 2

คณบดีคณะ

ทันตแพทย์ศาสตร์

-การปลูกถ่ายฟัน : การวางแผนผ่าตัดและการประเมินผล 2
คริสตจักร มหาพรรังสิต -หนังสือ NIV STUDY BIBLE ฉบับค้นคว้า 3

บรรณาธิการเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขของชีวิต

สุข สโมสร

-เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชีวิต สุข สโมสร ปีที่ 1 แบบที่ 10 (กรกฎาคม 2554) 5

บรรณาธิการจดหมายข่าว

สำนักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

-จดหมายข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2554) 3

บรรณาธิการจดหมายข่าว

ด้านวิทยาศาสตร์หลัง

การเก็บเยว

-จดหมายข่าวด้านวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยวปีที่ 10 ฉบับที่ 2

-จดหมหายขาวด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

1

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว

ของคณะโลจิสติกส์

-จดหมายข่าวของคณะโลจิสติกส์ ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2554) 3

บรรณาธิการจุลสาร

ด้วยรัก

-จุลสาร ด้วยรัก ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 (พฤาภาคม-สิงหาคม 2554) 1

บรรณาธิการจดหมายข่าว

ศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหา

สุขภาพและสาธารณสุข

-จดหมายข่าวศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพฯ ปีที่ 4 ฉ.1 (ม.ค.54)

-จดหมายข่าวศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพฯ ปีที่4 ฉ.2 (ก.พ.54)

-จดหมายข่าวศูนย์ศึกษาและเฝ้นระวังปัยหาสุขภาพฯ ปีที่ 3 ฉ.12 (ธ.ค.53)

10

10

10

บรรณาธิการจุลสาร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-พฤษภาคม 2554) 2
บรรณาธิการจุลสาร HITAP -จุลสาร HITAP ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (เมษายน-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการจุลสารร่วม

สร้างประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC FOCUS)

-จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASE FOCUS) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

(ปักษ์แรก สิงหาคม 2553)

3

บรรณาธิการจุลสาร

ราชมงคลธัญบุรี

-จุลสารราชมงคลธัญบุรี 2

บรรณาธิการนิตยสาร

ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด

-นิตยสาร ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด (กรกฎาคม 2554) 1

บรรณาธิการนิตยสาร

บางพระชล

-นิตยสาร บางพระชล ปี่ที่ 7 ฉบับที่ 19 เมษายน 2554 1

บรรณาธิการนิตยสาร

สาละวินโพสต์

-นิตยสารสาละวินโพสต์ฉบับที่ 65 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2554)

-นิตยสารสาละวินโพสต์ ฉบับที่ 66 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

กระแสอาคเนย์

-วารสาร กระแสคเนย์ ฉบับเดือน สิงหาคม 2554 1

บรรณาธิการวารสาร

เกษมบัณฑิต

-วารสารเกษมบัรฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

การเมือง การบริหาร

และกฎหมาย

-วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

- วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

1

1

วารสาคณะ

พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

-วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

(เมษายน-พฤษภาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

นิเทศศาสตร์

-วารสารนิเทศศาสร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

การพิมพ์สกรีน

-วารสารการพิมพ์สกรีน ปี่ที่ 18 ฉบับที่ 58 (เมษายน-มิถุนายน 53)

-วารสารการพิมพ์สกรีน ปีที่ 15 ฉบับที่ 59 (กรกฎาคม-กันยายน)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

มข. ฉบับภาษาอังกฤษ

-วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศสตร์ มข. ฉบับภาษาอังกฤษ 5

บรรณาธิการวารสาร

เทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยสยาม

-วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

(มิถุนายน 53-พฤษภาคม 54)

1

บรรณาธิการวารสาร

เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ

-วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1

บรรณาธิการวารสาร

ไทยเภสัชศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

-วารสารไทยเภสัชศาตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

(เม.ย.-มิ.ย.53)

-วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

(ก.ค.-ก.ย.53)

-วารสารไทยภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.53)

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ดุษฎีบัณฑิต

ทางสังคมศาสตร์

-วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ส.ค.54) 2

บรรณาธิการวารสาร

บริหารการศึกษา

-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ต.ค.51-มี.ค.52) 1

บรรณาธิการวารสาร

บัณิตศึกษา

-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 33 (พฤศจิกายน-ธันาคม 2553)

-วารสารบัณฑิตึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

มฉก.วิชาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 28 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

บรรณสารศาสตร์ มศว.

-วารสารบรรณสารศาสตร์ มศว.ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุยน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

พัฒนบริหารศาสตร์

-วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 51 ฉบับที่ 1-2/2554

-วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 3/2553

2

1

บรรณาธิการวารสาร

ภาคพายัพ และ

จดหมายข่าวภาคพายัพ

-วารสารภาคพายัพ ฉบับที่ 6

-จดหมายข่าวภาคพายัพ ฉบับที่ 7

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

-วารสาร ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (มิ.ย.-พ.ย.53)

-วารสาร ภาษาไทยและวมนธรรมไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (ธ.ค.53-พ.ค.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

-วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

-วารสารมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ทักษิณ

-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

เมษายน-กันยายน 2553

-วารสารมนุษยศาสตร์สงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554

1

1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์

-วารสาร มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยลัย

มหาสาราม

-วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ส.2554 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มิถุนายน 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

(กรกฎาคม-สิงหาคม 2554)

2

บรรณาธการวารสาร

มหาวิทยายคริสเตียน

-วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 16 ฉบับที่ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

-วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 30 ฉบับที่ 2

(เมษายน-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

รักษ์วัมนธรรมกลุ่มชาติพันธ์

-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

ราชนครินทร์

-วารสารราชนครินทร์ ปี่ 7 ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) 2

บรรณาธิการวารสาร

รามคำแหง

ฉบับมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัรามคำแหง

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

ร่มพยอม

-วารสารร่มพะยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 1

บรรณาธิการวารสาร

ร่มพฤกษ์

-วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับี่ 3 1

บรรณาธิการวารสาร

โรคติดต่อนำโดยแมลง

-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

ยุไบราต

-วารสารรุไบยาต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

ลูกช้างสัมพันธ์

-วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

-วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัยกาสะลองคำ

-วารสารวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัยและพัฒนา

วไลอลงกรณ์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

-วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

(กันยายน-ธันวาคม 2552)

1

บรรณาธิการวารสาร

วรรณวิทัศน์และ

จุลสารลายไทย

-วารสารวรรณวิทัศน์ ปีที่ 10

-จุลสารลายไทย ฉบับพิเศษ

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยบริการ

-วารสารวิทยบริการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พฤาภาคม-สิงหาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาศาสตร์บรูพา

-วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยอุบลราชะนี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

(เมษายน-มิถุนายน 2554)

2

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข.ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2554) 2

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการนิติศาสตร์

-วารสารวิชาการนิติศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (มกราคม-ธันวาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการนิเทศศาสตร์ปริทัศน์

-วารสารวิชาการนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉ.พิเศษ 2553

-วารสารวิชาการนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉ.1 (ก.ค.-ธค.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร -วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารวิชาการ

พระจอมพระนครเหนือ

-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 1

บรรณาธิการวารสาร

พุทธศาสตร์ศึกษา

-วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ต.ค.53-ม.ค.54)

-เอกสารประชาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

1

1

บรรณาธิการวารสาร

พุทธศาสตร์ศึกษา

-วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ต.ค.53-ม.ค.54)

-เอกสารประชาสัมพันธ์บัฑิตึกษา

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 25-26

(มกราคม-ธันวาคม 2551)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบรูพา

-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 18 ฉบบที่ 30

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

(กรกฎาคม-กันยายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการวิทยาลัย

ราชพฤกษ์

-วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการ มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มิถุนายน2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการละวิจัย

มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงหเหนือ ปีท่ 3 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มีนาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการหลักสูตรและ

การเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

(กันยายน-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการ "ศิลปกรรมสาร"

-วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553) 2

บรรณาธิการวารสารวิจัย

และพัฒนา มจธ.

วารสารวิชาการและพัฒนา มจธ. ที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโลยี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.53)

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.54)

1

1

บรรณาธิการารสาร

วิชาการ วิทยาลัย

ราชพฤกษ์

-วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553) 2

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

-วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการอุตสาหกรรม

ศึกษา

-วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิชากาi

Walailak Journal of

Science and

Technology (WJST)

-วารสารวิชาการ Walailak journal of Science and Technology

(WJST) Vol.8, Num1,2011

1

บรรณาธิการวารสาร

วิเทศศึกษา

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม-ตุลาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กุมภาพนธ์ 2554)

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ศิลปกรรมศาสตร์

-วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.52)

-วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.53)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

-วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มิถุนายน 2554)

2

บรรณาธิการวารสาร

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554 1

บรรณาธิการวารสาร

สารรักษ์วัฒนธรรม

-วารสาร สารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

สุขสาระ

-วารสารสุขสาระ ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 (กรกฎาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

หอสมุดแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เฉลิมพระเกี่ยรติ

-วารสาหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4

(กรกฎาคม-กันยายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

หาดใหญ่วิชาการ

-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มถุนายน 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

เอเชียตะวันออกศึกษา

-วารสารเอชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กันยายน 52-กุมภาพันธ์ 53)

-วารสารเอชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2553)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

Boardroom Magazine

-วารสาร Boardroom Magazine Vol.17 Issue 2/2011 (Apr.-Jun.2011) 1

บรรณาธิการวารสาร

Business Administration

Societ

-วารสาร Business Administration Society ฉบับที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวาสาร

Chiang Mai University

Journal of Natural

Science

-วารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Science ฉบับพิเศษ

Manufacturing Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2554)

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์

- วารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Science

ปีที่ 10 ฉบับที่ (มกราคม-มิถุนายน 2554)

1

1

1

บรรณาธิการวาสาร

Chiang Mai University

Journal of Social

Science and

Humanities

-วารสาร Chiang Mai University Journal of Social Science and

Humanities ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 มิถุนายน 2553

1

บรรณาธิการวารสาร

Kmitl Science and

Technology Journal

- วารสาร Kmitl Science and Techology Journal Vol.10 No.2

(Jol.-Dec.2010)

2

บรรณาธิการวารสาร

HRD Journal

-วารสารวิชาการ HRD Journal (Vol.2 Num1) 1

บรรณาธิการวารสาร

Hello Assets

Insurance

- Hello Assets Insurance ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/54 5

บรรณาธิการวารสาร

Journal of Health

Research

-วารสาร Journal of Health Research Vol.25 No2. 1

บรรณาธิการวารสาร

Thai Textile Outlook

by THTI

-วารสาร Thai Textile Outlook by THTI ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2554) 1

บรรณาธิการวิศวกรรมสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 1

บรรณาธิการสาร

พุดตาน วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี

พระพุทธบาท

-สารพุดตาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

(กุมภาพันธ์ 2554)

1

บรรณาธิการหนังสือรายงาน

ความเคลื่อนไหวด้าน

เศรษฐกิจ-แรงงาน

-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 2 :

เมษายน-มิถุนายน 2554

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

-วารสาร RMUTR Newsletter Vol.6/2011 2

มหาวิทยาลัยบรูพา

(คณะศึกษาศาสตร์)

-วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2

ผู้อำนวยการมูลนิธิ

บรูณะนิเวศ

-หนังสือ ภัยร้าย @ปลายปล่อง 2

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

กรมป่าไม้

-หนังสือข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2552 1

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร

-หนังสือเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ชุมชนควรรู้ 1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ

-หนังสือความสัมพันธ์สยาม-ปัตตานี

-หนังสือจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงษ์

กรมพระยา ภาณุพันธ์วงษ์วรเดช

-ซีดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร

-ซีดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร

-ซีดี A television series in honor of a great monarch who exceis

in communication

-ซีดี Bhutan Land of the Thunder Dragon

1

1

1

1

1

1

สำนักงาน ก.พ.

-หนังสือประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471-2551

-หนังสือพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเล่ม 1,2

2

2

สำนักงบประมาณ

(กลุ่มยุทธศษสตร์

การงบประมาณ)

-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 2

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

-หนังสือ "หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

2

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

-หนังสือสต๊อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2553 2

สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุยชนแห่งชาติ

-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 5

สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ

-หนังสือรายงานประจำปี 2553 1
สำนักงาน ป.ป.ส. -วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (สิหาคม-พฤศจิกายน) 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย์

-หนังสือสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำปี 2553 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงมหาไทย

สถาบันดำรงราชานุภาพ

-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 39 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม

(กองกลาง)

-วารสารยุติธรรม ฉบับที่ 1 (2554) 1

สำนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

-หนังสือทิศทางของประเทศไทยต่อการตั้งรับปรับตัวกับสภาวะโลกร้อน 1

สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

-หนังสืสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

-รัฐสภาสาร

1

1

สำนักงานศาล

ยุติธรรม

-หนังสือคู่มือติดต่อราชการศาลฉบับภาษาไทย

-หนังสือคู่มือติดต่อราชการศาลฉบับภาษายาวี

2

1

สำนักงานศาลยุติธรรม

(กองสารนิเทศและ

ประชาสัมพันธ์)

-หนังสืออักษรเบรลล์

-วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2554)

1

1

สำนักงานศาลยุติธรรม

(สำนักอำนวยการ

กิจการศาลรัฐ

ธรรมนูญ)

-หนงสือรวมคำวินิจฉัยที่องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ 1

สำนักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย

-หนังสืผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2550-2551 3

สำนักเลขาธิการสภา

การศึกษา

-หนังสือ พระสยามมินทร์

-รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1

1