ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน ตุลาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ประสิทธิ์
ไชยทองพันธ์
-ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมพิวเตอร์ " เมื่อความจริงปรากฏ ความเท็จก็สิ้นไป"
3
คุณผดุชชัย เคียนทอง
-60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง : ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
1
นายแพทย์พลวิช นัยสวัสดิ์
-สิ่งพิมพ์
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
-An Analysis of Learner Use of Argument Structure
Construction : A Case of Thai Learners Using the Passive
and Existential Constructions In English
1
กรมการปกครอง
-สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ.129
2
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2558
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
100
100
กรมศิลปากร
-หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
-หนังสือพระราชวังบวรสถานมงคล
1
5
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาสปาไทยของสถานประกอบการสปาไทยต้นแบบที่สะท้อน
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นใน 4 ภูมิภาค
1
กรรมการผู้จัดการ
มูลนิธีภูมิพโลภิกขุ
-พระคัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี-ไทย
-สืบทอดพุทธมรดก
2
2
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
-หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ
-หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
-บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ
1
1
1
บริษัทกรีนเวิลด์
พับลิเคชั่น
-Thailand official Hotels Directory
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
-นาฏยวรรณคดีสโมสร
1
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการ
-รายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรม
ทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
1
บรรณาธิการข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Research
Information
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่ 10/2558
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่ 9/2558<
5

5
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 15 ฉบับที่ 128 (สิงหาคม 2558)
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 15 ฉบับที่ 129 (กันยายน 2558)
4
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 17 ฉบับที่ 87
(ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
50
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
- จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 50 (มิถุนายน-
กรกฎาคม 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3/2558
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4/2558
2
2
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
(TAT Review)
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว (TAT Review) ไตรมาส 4/2558
1
บรรณาธิการจุลสาร
อี.เทค
- จุลสารอี.เทค ฉบับที่ 77 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2558)
5
บรรณาธิการนิตยสาร
@Amphoe
- นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบริหารทอ้งถิ่น
-วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต
-วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การเลือกตั้ง
-วารสารการเลือกตั้ง ปีที่ 15 ฉบับที่ 110 (2558)
-วารสารการเลือกตั้ง ปีที่ 15 ฉบับที่ 111 (2558)
-วารสารการเลือกตั้ง ปีที่ 15 ฉบับที่ 112 (2558)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
รักษ์วัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธ์
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555)
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (dyopkpo-Tyo;k8, 2556)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ศรีพิบูลฯ
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูลย์ฯ" ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์
-วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(เมษายน - กันยายน 2558)
1
บรรณาธิกาีรวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร :
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
รักษ์วัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555)
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไพพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 9 ฉบับที่ี 3 (มิถุนายน -กันยายน 2558)
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559)
2
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการคุณธรรม
ความดี
-วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการแพรวา
กาฬสิน
-วารสารวิชาการแพวากาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ KMITL SCIENCE
AND TECHNOLOGY
JOURNAL
-วารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND THECHNOLOGY JOURNAL
Vol.14 No.2 (Jul.- Dec.2014)
-วารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND THECHNOLOGY JOURNAL
Vol.15 No. 1 (Jan.-Jun. 2015)
3

3

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 23
ฉบับที่ 43 (กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเซีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ RMUTT
Global Business
and Economics
Review
-วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
-วารสารวิชาการศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สคร.6
-วารสาร สคร.6 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเล้า
-วารสารสถาบันพรปกเกล้า ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 11
(สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สื่อสารประชาสัมพันธ์
ที่นี่...บ้านสวน
-วารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ "ที่นี่...บ้านสวน"
2
บรรณาธิการวารสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ปีที่ 10 ฉบับที่ 24 (มิถุนายน-สิงหาคม 2558)
3
ประธานกรรมการ
บริษัท กันยงอีเลคทริก
จำกัด
-อนุสรณ์การครบรอบ 50 ปี ของการประกอบกิจการบริษัท กันยงอีเลคทริค จำกัด
1
ประธานเครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษาภาคกลาง
ตอนบน
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรราการกับ
การทำงาน (WIL) ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์
1
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์กรและสื่อสาร
การตลาด
-รายงานประจำปี 2557 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
การศึกษานานาชาิติ
-อยู่ เรียนรู้ รัก (Live Learn Love)
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยสภาวะแวดล้อม
-หนังสือรวมบทความ เหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-รายงานประจำปี (Annual Report) พร้อม CD
-วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม (Applied Environment Research)
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
-วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental journal) ปีที่ 18 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
1
1

1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน
-คุณากรแห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
1
ผู้อำนวยการสำนัก
ฝังเมือง
-รายงานประจำปีของสำนักผังเมือง
2
ผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาิติ
-วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-ข่าวห้องสมุด (library World News) ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เมษายน-
มิถุนายน 2558)
-ข่าวห้องสมุด (library World News) ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-
กันยายน 2558)
1
1
1

1
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
-จดหมายข่าวฉบับภาษาอังกฤษ RUS Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
(มกราคม-มีนาคม 2558)
-จดหมายข่าวฉบับภาษาอังกฤษ RUS Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
(เมษายน-มิถุนายน 2558)
1

1
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2558)
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 (มิถุนายน 2558)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 (กรกฎาคม 2558)
2
2
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะรัฐศาสตร์
-หลักรับผิดชอบเพื่อปกป้องและผลต่อการก่อร่างองค์ความรู้การเมืองระหว่าง
ประเทศร่วมสมัย
-ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงทางอาหาร : การจัดการเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะฉุกเฉินของอาเซียน
1

1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
-รายงานประจำปี 2557-2558 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
-กลไกระงับข้อพิพาทการลงทุนกับผลกระทบต่อสุขภาพ
-ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ
-บัญชีรายจ่ายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
-บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2555
-ภาวะโรคระดับเขตสุขภาพและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2554
-ภาวะโรคระดับเขตสุขภาพและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ.2554
-รายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2554
-FHP annual Report
-รายงานประจำปี 2557 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการฯ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ทิศทางแรงงานนอกระบบฯ -The END NCDs ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
-The END NCDs ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
-The Kingdom of Thailand health system review
-Waking the Tiger
-เหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมโฆษณาอาหารฯ
-การสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลไทย
-วิกฤตพยาบาล : สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพฯ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
- ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย
- รายงานประจำปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า
1
2
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 2
1
ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์และ
การพัฒนา
-ประวัติศาสตร์นอกกรอบรัฐชาติ 55 ปี ขนวนการกู้ชาติไทใหญ่
1
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558)
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 8 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. 2556
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าว
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 6 ฉบับที่ 290 (28 กุมภาพันธ์ 2558)
10
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุยชนแห่งชาติ
-ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสอนแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 1
-การอนุมัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื้นที่โหดร้ายมนุ๋ยธรรม หรือ ย่ำยีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับ
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอลมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย
1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
-การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอง๕ืการแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้ทครองสิทธิในการรวมตัว และ แบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรองและการอนุมัติกฎหมายภายใน
1
สำนักงานประกันสังคม
-ที่ระลึก 25 ปี สำนักงานประกันสังคม
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานประกันสังคม
-สถิติงานประกันสังคม 2557
1
1
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับกฤหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช 2495-2556)
-ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 124 ปี
-ดีวีดี สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
2

2
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปีที่ 8 แบับที่ 6 (กันยายน -ตุลาคม 2558)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
-สถิติสาธารณสุข 2557
1
สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
-พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
1
สำนักศิลปากร
-หนังสือโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
และแรกเริ่มประวัติในเขตเพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล
-แผ่นวีดีทัศน์ (DVD)
1

1
หอสมุดแห่งชาิติ
-รายงานประจำปี 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาิติ
-วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558
-ข่าวสารห้องสมุด Library World News (LWN) ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เมษายน-
มิถุนายน 2558
-ข่าวสารห้องสมุด Library World News (LWN) ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-
กันยายน 2558
1
1
1
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-Language and Cross Border Migration
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-ที่ระลึกครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 25 ปี
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น
-การประชุมวิชาการและนำเสนิผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ
1
องค์การเภสัชกรรม
-รายงานประจำปี 2557 องค์การเภสัชกรรม
2
องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกในพระบรม
ราชูปถัมภ์
-73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2