ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนตุลาคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กันต์ พูนพิพัฒน์
-ช่างถ่ายภาพแฟชั่นชื่อดังของโลก รวบรวมประวัติและผลงานของ
ช่างภาพในยุคทศวรรษที่ 40-90
1
ดร.กัลยารัตน์
ธีระธนชัยกุล
-จริยธรรมทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์
นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์
-ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
-การวิเคราะห์และสังเคผลงานวิจัยด้านการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์
โดยชีววิธีของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่ดำเนินการเผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ 2543-2553
-คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์
-กรอบประเด็นการวิจัยของประเทสไทยให้พร้อมรับสถานการณ์
การรวมกลุ่ม
1


1
1
ดร.ดนุวัศ สาคริก -Household Vulnerability to Climate Change in Selected
municipalities in Laguna, Philippines
-Economic VaLuation of the Caramoan, Camarines Sur Beachscape
: An Enviromental Services Payment Scheme foe Sustainable
Ecotourism
-Economic Analysis of flood Adaptation in the Sta. Cruz River
Watershed, Laguna, Philippines
-"Muang fai" lrrigation System in Nortern Thailand : Farming
Productivity and Water Use Effciency
1

1


1

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
-การบัญชีเบื้องต้น
1
คุณมนต์เทพ คุปติธรรม -สมาธิยกกำลัง
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
-สิ่งพิมพ์
9
คุณวราภรณ์ นุ่นแก้ว -โนราเติม เมืองตรัง
1
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงสุขเกษม
โฆษิตเศรษฐ
-โรคเบาจืดในเด็ก
3
คุณสุธาสินี ทองลิ่ม -คู่มือองค์กรมือชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการ
-ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย
-ซีดี โปรแกรมสำหรับประชาชนเพื่อทดลองวางแผนพลังงาน จังหวัดของเรา
3
2
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อังคณา พันธ์หล่อ
-สำเนาข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2553
-สำเนาข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2553
-สำเนาข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษา 1/2554
1
1
1
กระทรวงการต่างประเทศ -Annual Report 2013 Ministry of Foreign Affairs
Kingdom of Thailand
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปี พ.ศ 2556
1
กรรมการผุ้จัดการ
บริษัท ยูโรเทค ฟาซาด
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-Curtain Wall Design # 2
-Curtain Wall Design # 3.1
-Curtain Wall Design # 3.2
1
1
1
กรรมการผู้จัดการบริษัท
พีรภาค จำกัด
-The big story อ่านเพื่อสอบอายา แรงงาน, ภาาีอากร
รัฐธรรมนูญ และปกครอง
-The big story อ่านเพื่อสอบแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศ
1

1
กรมคุมประพฤติ -วารสารกรมคุมประพฤติ
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556-มกราคม 2557)
ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-มกราคม 2557)

1
1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 6 ฉบับที่1 และ 2
2
กองบัญชาการกอง
ทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2557)
1
ของเผยแพร่หนังสือ
วิชาการ
"จิตรกรรมพื้นฐาน"
-จิตรกรรมพื้นฐาน
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
-รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนชนบทภายใต้แนว
คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยั่งยืน
1
คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-Practice-Based Learning
-เมล็ดพันธุ์ พอเพียง
1
1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่9 ฉบับที่ 1 (2556)
2
นายกสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย
-วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ (สวกท.)
ปีีที่ 20 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
-เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ TSAE 2015
3

3
บรรณาธิการจดหมายข่าว
"วิธีธัญบุรี"
-จดหมายข่าว "วิธีธัญบุรี" ปีที่ 14 ฉบับที่ 117 (กันยายน 2557)
3
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สารไทยศึกษา
-จดหมายข่าวสารไทยศึกษา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (กรฎาคาม - กันยายน 2557)

3
3
บรรณาธิการ
จุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว TAT
TOURISM JOURANAL
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT TOURISM JOURANAL
ฉบับไตรมาส 4/2557
1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
"กินฉลาดปราศโรค"
-จดหมายข่าว "กินฉลาดปราศโรค" ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
(ตุลาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
"ด้วยรัก"
-จุลสาร "ด้วยรัก" ปีที่ 9 ฉบับที่ 26
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยา
เขตสงขลา
-จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
อี.เทค
-จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 73 (กรฎาคม - กันยายน 2557)
5
บรรณาธิการงานวารสาร
กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ
-มนุษยศาสรต์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4
(ก.ค.-ส.ค.57)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
(ม.ค.-มิ.ย.57)
-สารวิจัยเพื่อชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.57)
1
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 3 (2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
การงบประมาณ
-วารสารงบประมาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 34
(มกราคม-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการคุณธรรมความดี
-วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(กันยายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
นิติสังคมศาสตร์
-วารสารนิติสังคมสาตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
-นิเทศศาสตร์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2557)
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2557)
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2557)

1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชุปถัมถ์
-วารสารบัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระราชูปถัมภ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณารักษศาสตร์
-วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ปาริชาต
-วารสารปาริชาต
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไพพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(มิถุนายน-กันยายน 2557)
1
บรรราธิการวารสารวิจัย
มข.
-บรรราธิการวารสารวิจัย มข.ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรราธิการวารสารวิจัย
มข.
-วารสารวิจัย ม.ข ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรราธิการสารวิจัย
มข.
-สารวิจัย มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
(สิงหาคม 2557)
2
บรรราธิการสารวิจัย
มข.
-บรรราธิการสารวิจัยมข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
(กันยายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 24 ฉบับที่2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 31 ฉบับที่่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา
-วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสาตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University
Journal)
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
-วิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557
2
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรื ปีที่ 33 ฉบับที่ 4
(ก.ค.-ส.ค.57)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 4
(ก.ค.-ส.ค.57)
-วารสารวิทยาิศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 5
(ก.ย.-ต.ค.57)
-วารสารสาระคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(ม.ค.-มิ.ย.57)
1

1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคา ปีที่ 33 ฉบับที่ 5
(กันยายน-ตุลาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-อวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(กันยายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสารสตรี
และเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 5 (2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 17
(กันยายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสถาบัน
มหาวิทยาัลขอนแก่น
-วารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาัลขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทร์
-วารสารวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการ
วิศวกรรมศาสตร
์สารธรรมศาสตร์
-วิศวกรรมศาสตร์สารธรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน)
1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่9 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนหวังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนหวังหวัดปทุมธานี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (กรฎาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
สื่อการประชาสัมพันธ์
"ที่นี่...บ้านสวน"
-วารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ "ที่นี่...บ้านสวน"
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai
University JoenaL
of NaturaL Sciences
-วารสาร Chiang Mai University JoenaLof
NaturaL Sciences ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
JornaL of Science,
Technogy,and
Humanities
-วารสาร JornaL of Science,Technogy,and Humanities
VoL. 11 No.2 (2013)
VoL. 12 No.1 (2014)

2
2
บรรณาธิการวารสาร
The internationaL
journaL of East
Asian Studies
-วารสารThe internationaL journaL of East Asian
Studies ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2557)
1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิ 14 ตุลา
-ขบวนการประชาชนปัญหาและทางออกของประเทศไทย
1
ประธานสภา
พัฒนาการเมือง
-รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย
2
ผู้อำนวยการ
ยกองสื่อสาร
องค์กร
-DVD รายงานประจำปี 2556 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
1
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย
-ผลการวิจัยและนวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณะสุข
2
ภาควิชามานุษย
วิทยาคณะ
โบราณคดี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-สาส์นมานุษยวิทยา 40 ปี : มานุษยวิทยาวังท่าพระ
2
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) 1
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
1
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารรูสมีแล
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม
-TU-ASEAN Political Outlook
-รายงานการวิจัย เรื่องศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล
13
1
1
เลขาธิิการสมาคม
นักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2557 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
1
ศูนยืวิจัย
ท่องเที่ยวภูมิภาค
หลุ่มน้ำโขง
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
-คู่มือมาตรฐานชุดฟ้อนพื้นเมืองอีสาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
-การกำหนดมาตรฐานชุดฟ้อนพื้นเมืองอีสาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
-ดีวีดี การกำหนดชมาตรฐานชุดฟ้อนพื้นเมืองอีสาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
1

1

1

ศาลอาญา -หนังสื่อ "ประวัติศาลอาญา"
1
ศูนย์ศึกษา
ชาติพันธ์และ
การพัฒนา
คณะสังคสศาสตร์
-รายงานประจำปี Annual Report 2555-2556
1
สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
2
สำนักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ
-มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557(Thailand Research Expo 2014)
1
สำนักงานคณะ
กรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 237 (กันยายน 2557)
10
สำนักงานคณะ
กรรมการ
การอุดมศึกษา
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-ซีดี e-book รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
6
สำนักงานคณะ
กรรมการ
การอุดมศึกษา
-คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรืโอชา
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกส์ ที่
12 กันยายน 2557 ณ รัฐสภา
1
สำนักงานคณะ
กรรมการสิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ
-รายงานการศึกษา เรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2557
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-การเปรียบเทียบนโยบายยุติธรรมชุมชนกับนโยบายการส่ธารณสุขมูลฐาน
1
สำนักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คัดสรรเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
: การศึกษานำร่อง
2
สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
-เอกสารรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ (กรกฏาคม-สิงหาคม 2557)
1
สำนักศิลปากร
ที่ 13 สงขลา
-หนังสื่อและแผนที่ นำชมพร้อมแผ่นซีดี e-book
-สื่อวีดีทัศนืนำชมโบราณสถานสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
-แผ่นผับนำชมโบราณสถานที่สำคัณในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้
1
1
1
สโมสรสราณรมณ์ -วารสารสราณรมณ์ ปีที่ 68 (2554-2557)
พหูสูตรการทูตไทย : แลหน้า
พหูสูตรการทูตไทย : เหลียวหลัง
-หนังสือ 60 ปี สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

2
2
1
สำนักเลขาธิการ -วารสารจดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2557
1
สถาบันวิศวกรรม
ชีวการแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิยาลัย
สงขลานครินทร์
-หนังสือ "การเลียนแบบธรรมชาติในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ"
1
หัวหน้าโครง
การวิจัย
การวิจารณ์ศิลปะ
:รอยต่อระหว่าง
วัฒนธรรมสิ่งพิมพ์
กับสอื่อินเตอร์เน็ต
-สิ่งพิมพ์
6
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
-สิ่งพิมพ์
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-รายงานประจำปี 2556 (ประโยชนืเพื่อนมนุษย์เ็ป็นกิจที่หนึ่ง
" Our Soul is for the Benefit of Mankind "
1