ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนตุลาคม 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจรวย ขันมณี
-นิตยสารยานยนต์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 565 (มิถุนายน 2556)
-นิตยสารนักเลงรถ ปีที่ 31 ฉบับที่ 363 (มิถุนายน 2556)
-นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซตื ปีที่ 25 ฉบับที่ 299 (มิถุนายน 2556)
-นิตยสารนักเลงรถกระบะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 284 (มิถุนายน 2556)
1
1
1
1
คุณชูศีล ตรังตรีชาติ
-คู่มือบริหารธุรกิจส่วนตัว ฉบับสมบูรณ์ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตจามรี
-การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 1
พระมหาราชครู
พิธีศรีวิสุทธิคุณ
-เทวสถาน มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รักชาติ แสงวงศ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-หนังสือจำนวน 89 รายการ 89
รองศาสตร์จารย์
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
-ปราชญ์เพื่อความเป็นธรรม 1
อาจารย์อิทธิพันธ์
พัฒนานุพงษ์
-การปรับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวไทยสำหรับจังหวัดปทุมธานี
1
กองประชาสัมพันธ์
สำนักอำนวยการ
องคืการเภสัชกรรม
-รายงานประจำปี 2555 องค์การเภสัชกรรม 1
คณบดีวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-Public Management and the Blue Economic 1
บรรณาธิการสารวิจัย
เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-สารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
-สารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1

1
บรรณาธิการ
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
-วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556) 1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สำนักพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-จดหมายข่าวสำนักพัฒนาุคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2556)
3
บรรณาธิการจดหมายข่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2556)
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2556)
2

2
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 184 (16 กันยายน 2556)
10
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 10
(กรกฎาคม 2556)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2556) 2
บรรณาธิการวิจัย มข.
-สารวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2556)
-สารวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2556)
2
2
บรรณาธิการวารสาร
การบริหารการศึกษา มศว.
-วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 10 ฉบับที่ 18
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการบัญชี
รายการเอกสารรับใหม่
ที่น่าสนใจ
-บัญชีรายการเอกสารรับใหม่ที่น่าสนใจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 47
(มีนาคม-เมษายน 2556)
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 48
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2556)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ (2556) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการราชพฤกษ์
-วารสารวิชาการราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2554
มีนาคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เมษายน-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(เมษายน 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ
-วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีที่ 4 (มกราคม
ธันวาคม 2556
2
บรรณาธิการวารสาร
ยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 (2556) 1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา
-วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สื่อสารการประชาสัมพันธ์
ที่นี่...บ้านสวน
-วารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ "ที่นี่...บ้านสวน" กรกฎาคม-
สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
MAG อำเภอยิ้ม
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 กันยายน 2556 3
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
อินทนิล
-หนังสือพิมพ์อินทนิล ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 (24 กันยายน 2556) 3
ประธานกรรมการ
มูลนิธิ 14 ตุลา
-ปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ปี 14 ตุลา 2516
-บันทึก 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ
1
1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิไทยโรดส์
-อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
-อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
1
1
ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-ซีดีเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประเทศไทยในมุมเล็กๆ 3
ผู้จัดการโครงการ
หน่วยสนับสนุนงานวิชาการ
ด้านเด็กและเยาวชน
-คุณภาพชีวิตเด็ก 2556 : ฟื้นความฝันการศึกษาให้เด็กไทย
-3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลัง+
1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข
-รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย
-ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ภาคเอกชน 8
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิม
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
1
ภาคบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย สำนัก
งานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2556 1
เลขานุการสำนักงาน
สถาบันวิจัยสังคม
-การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผักสมุนไพรเพื่อเป็นอาหาร
ปลอดภัยและการสร้างความมัานคงทางอาหารของชุมชน
1
เลขาธิการสภา
การศึกษา
-บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน พร้อมซีดี
1
เลขาธิการสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2556 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 1
สภาการเหมืองแร่
-แร่ หิน ดิน ทราย 2
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-ซีดีสารคดี วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน
-ซีดี Human Guide มารู้จักใช้ชีวิต รู้สักสิทธิมนุษยชน
-ซีดี สารคดี รู้ทันสิทธิ์
-ซีดี ละครวิทยุ ฤาจะสิ้นแสงสูรย์
1
1
1
1
สำนักงานเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
-การประชุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียน
บวกสามฉบับภาษาไทย
1
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ปีที่ 8 ฉบับที่ 20 (สิงหาคม 2556)
-หนังสือรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัมนธรรม 2556
3
1
อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ และพันธุ์พืช
-รายงานประจำปี 2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์พืช
2