ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนตุลาคม 2555

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์จรุงยศ
อรัณยะนาค

-หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ

2

ศาสตราจารย์ ดร
ชลธิรา สัตยาวัฒนา

-หนังสือ 100 เล่ม บรรณณิทัศน์ หนังสือที่ชาวศิลปศาสตร์ควรอ่าน
-หนังสือกรุงรัตธานีกับนางผีเสื้อสมุทร
-Tai Culture Vol.22

1
3
1

ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์

-เอกสารประกอบการสอน กฎหมายปกครอง

4

อาจารย์ดรุณา
สมบูรณ์กุล

-หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์

1

คุณบุปผชาติ
แก่นวิจิตร
คณะทัศนมาตรศาสตร์

-หนังสือคู่มือพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ
-หนังสือประชาภิวัฒน์ผ่าทางตันปัญหาการเมือง
-วารสารจีนศึกษา
-หนังสือพระพุทธเจ้าของฉัน
-หนังสืออธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่
-หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรม
-หนังสือศาสดาประทีปทางปัญญาและศรัทธาของโลก

1
1
1
1
1
1
1

ดร.ปรีชาญาณ
วงศ์อรุณ
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

-หนังสือ จำนวน 211 เล่ม

211

นมัสการ
พระมหาใจ เขมจิตโต

-หนังสือผลาสอนศีลธรรม เรื่องยกคุณพ่อยอคุณแม่

4

อาจารย์ศิริพร โควบุตร
คณะเทคนิคการแพทย์

-หนังสือรุ้รัก ภาษาไทย เล่ม 3
-กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
-คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย
-หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
-ข้อมูลพื้นฐานการเมืองไทย
-ภาษิต สำนวนไทย 4 ภาค
-สำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
-แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
-พรรณไม้เทิดไท้องค์ราชัน
-หลักหนังไทย

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

พล.อ.ท.ศุภกฤต
อริยะประชา
สถาบันการบิน

-ศักยภาพเหนือขอบฟ้า

1

ดร.สมพงษ์
หิรัญมาศสุวรรณ

-กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ : พื้นฐานและการคำนวณออกแบบ

4

ว่าที่ ร.ท.อรุณวัชร์
กร่ำธาดา

-หนังสือ Quantitative Approaches to Management

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อานนทร์ ภักดีวงศ์
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
และรัฐศาสตร์

-หนังสืออภิวัฒน์ท้องถิ่น
-หนังสือวุฒิสภา เสาหลักหรือเสาหลอก?
-หนังสือ7 ปีปฎิรูปการเมือง : หนีเสือปะจระเข้
-หนังสือประชาธิปไตยชุมชน รัฐศาสตร์สำหรับสภาองค์กรชุมชน
-หนังสือแปรถิ่นเปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน
ประชาธิปไตย

1
1
1
1
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุษณีย์ มะลิสุวรรณ
วิทยาลัยนานาชาติ

-หนังสือสตีฟ จ็อบส์
-ซีดีสารคดีพิเศษ สตีฟ จ็อบส์

1
1

อาจารย์เอกพงษ์
นพวงศ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-หนังสือแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา+ซีดี

1

กรมควบคุมมลพิษ

-หนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2554
-หนังสือมหอุทกภัย 54 : มลพิษกับสายน้ำ

1
1

กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน

-หนังสือสถิติจัดหางานปี 2554 พร้อมซีดี

1

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
วิทยบริการ สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา

-หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

1

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี

-หนังสือเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์

1

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-หนังสือวรรณคดีการแสดง

1

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-หนังสือรายงานประจำปี 2552-2554

1

คณาจารย์สาขา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ

-หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-สูจิบัตรผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปี 2555

1

โครงการเผยแพร่ข่าวสารและ
การศึกษาด้านประชากร

-หนังสือประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

1

ประธานกรรมการมูลนิธ
14 ตุลา

-หนังสือประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน

1

ประธานกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-หนังสือตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

2

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)

-หนังสือรายงานประจำปี 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ

2

ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

-หนังสืออนุวัมน์ เมธีวิบูลวุฒิ ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเน
รางวัลครุฑทองคำ

1

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย

-หนังสือข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ภาคเอกชน

6

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-หนังสือรายงานประจำปี 2554 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

มูลนิธิโครงการตำรา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

-หนังสือติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช
-หนังสือความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของไทย

1
1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

-หนังสือเวชศาสตร์ทันยุค 2555

1

รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-หนังสือทำเนียบพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน พ.ศ.2554-2555

1

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-หนังสือรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2

เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า

-หนังสือรายงานประจำปี 2554 สภาพัฒนาการเมือง

3

เลขาธิการ สมาคมนักข่าว
วิทยูและโทรทัศน์ไทย

-หนังสือรายงานประจำปี 2555 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลปกครอง

-หนังสือ 1 ปีพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

1

หัวหน้าภาควิชาเคมี
เทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-หนังสือเซลส์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

1

สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

-หนังสือการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
-คูมือการเยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555

1
1

สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์

-หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2555

2

สำนักงานศาลปกครอง

-หนังสือเรื่องเล่า..คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา

3

หอจดหมายเหตุและ
หอประวัติศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-หนังสือ 78 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ2477-2555) มองธรรมศาสตร์
ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ

1

หัวหน้าโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ

-หนังสือการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดใน
การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระบบหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า
-การประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่
กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

1

1