ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน ตุลาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.คำนาย
อภิปรัชญาสกุล
-คู่มือคัดเลือกและติดตั้ง WMS
-คู่มือลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งและโลจิสติกส์
-คู่มือวิศวกร
-โลติสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน
-วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีป้องกัน
1
1
1
1
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
-ใต้ทะเลมีความรัก ฉบับสมบูรณ์
1
ดร.ปภังกร พิชญะธนกร
ศูนย์พัฒนากีฬาเซียร์ลีดลิ้ง
-ไม่ต้องสูงต้องเขย่ง
1
คุณพันธศักดิ์
ลีลาวรรณกุลศิริ
-เพื่อนคู่คิดเอสเอ็มอี
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์พิษณุ
มหาวงศ์
-ยูโรเด็กน่ารู้
1
คุณไพบูลย์
กันติพงศ์พิพัฒน์
-คู่มือมนุษย์
-แก่นพุทธศาสน์
1
1
คุณมุตตามีน
เจ๊ะและ
-โอสถสมานแผลแด่ชนอับปัญญา
2
คุณวัฒนา แก้วดุก
-สิ่งพิมพ์
1
คุณวิฑูร
ตุลยานนท์
-ประวัติความเป็นมาของเอเปคกับการเปิดเสรีการค้าจากประสบการณ์ของไทย
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วุฒิพงศ์ คำวิลัยศักดิ์
-Image and Video Communication Systems : Representation,
Compression and Networks
1
รองศาสตราจารย์
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ
ของไทย
1
คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ
-ที่ระลึก 40 ปี ธนลักษณ์ "องค์การแห่งความสุข"
1
กรมการจัดหางาน
-22 ปีกรมการจัดหางาน
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำที่ 1 พฤศจิกายน 2558
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำที่ 15 พฤศจิกายน2558
100
100
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สารานุกรมผ้าและเครื่องแต่งกายไทย
1
กรมสวบสวนคดีพิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2558)
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)
2
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม-
กันยายน 2558)
5
คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ
-นักเลงตาล บ้านหนองศาลา
1
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-โครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อจากวัสดุพอลิเมอร์
1
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ภาพพิมพ์
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 8 (เมษายน-พฤษภาคม 2558)
20
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว วช.
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 61 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ฝ่ายกิจการนิสิต
วิทยาเขตสงขลา
-จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
RETAIL BUSINESS NEWS
-จุลสาร RETAIL BUSINESS NEWS ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2558)
3
บรรณาธิการวารสาร
"The International
Journal of East
Asian Studies
-วารสาร "The International Journal of East Asian
Studies Vol.19 No.2 (March 2015)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34
ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชมงคลล้านนา
-วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1(2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
ประธานกรรมการโครงการ
รางวัลเทคโนโลยีดีเ่ด่น
-รางวัลนักเทคโนดลยีดีเด่นประจำปี 2558
1
ประธานมูลนิธิ
สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ
-รายงานวิจัยชุดแผนงานโครงการการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
-รายงานวิจัยชุดแผนงานนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
4

3
ผู้จัดการศูนย์องค์กร
แห่งความสุข
-คู่มือมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ
-1 2 3 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
-สุขทั่วไทย
-งานวิจัยเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำองค์กร
ไปสู่องค์การสุขภาวะ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร
ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสในบริบท
ภูมิภาคของประเทศไทย
-สื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค
2
2
2
2

1


1
ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย
-ถอดรหัสปรัชญาและองค์ความรู้ของผู้ว่าการประสาร ไตรรัตน์วรกุล
1
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านสบู่ดำ
-รายงานผลการวิจัยสบู่ดำปี พ.ศ.2551-2553
1
ผู้อำนวยการศูนย์
บริหารการวิจัย
-การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
-รัก (ษา) กระดูกสัตว์เลี้ยงหัก
-กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา
-รูปแบบบ้านเรือน ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
-Mon-Khmer People of the Mekong Region
-รายชื่อหนังสือของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
-คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและชื้อราสำหรับโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป
1
ผู้อำนวยการสำนัก
การเจรจาและขนส่ง
-สถิติจราจร ปี 2557
2
ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัย
-CD-Proceedings The 3rd ICADA 2014-SSIS
1
ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
-Community-Based Tourism : การท่องเที่ยวโดยชุมชน
5
มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
-รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
1
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คณะศิลปะการออกแบบ
-หนังสือ
18
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย
-หัตถการ การวินิจฉัยก่อนกำหนด
-เมมเบรน คอนแทคเตอร์
-โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
-ทารกบวมน้ำ
-การตรวจหัวใจทารกในครรภ์
2
2
2
2
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-2 nd National and International Conference on Humanities
and Social Science
1
เลขาธิการสำนักงาน
ศาลปกครอง
-รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง ประจำปี 2557
1
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-รายงานประจำปีงบประมาณ 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
สภากาชาดไทย
-รายงานประจำปี สภากาชาดไทย ปี 2557
1
สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
-รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัด
หลักทางการแข่งขันประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่
ส่วนเกินของผู้บริโภค
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 7 ฉบับที่ 293 (19 ตุลาคม 2558)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร SAWASDEE (October 2015)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
-ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฏ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 2
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
-รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและมาตรการทางกฏหมาย
ในการรับรองคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
-รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้
-รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้
1

1

1
1
สำนักงานนโนบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) โครงการเตรียมรับมือและป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลต่อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก (พร้อมซีดี)
-สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก (พร้อมซีดี)
-คู่มือมาตรฐานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประภทน้ำตก
1


1


1
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
-จดหมายข่าว สนย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 24 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2558)
-จดหมายข่าว สนย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 (กรกฏาคม-สิงหาคม 2558)
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2556 (เล่ม2-3)
2
สำนักงานเลขาธิการคุรสภา
-การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อประกอบวิชาชีพ
2
ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-หนังสือบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี
1
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วารสารวิจัย มสค.
-วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2558)
-วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
-วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2558)
1

1

1

หัวหน้าภาควิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
-วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติ
ในผักผลไม้
1
อธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันการพลศึกษา
2
อธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันการพลศึกษา
2
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-ยาสมุนไพรที่ใช้ในสาธารณสุขมูลฐานในอาเซียน
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
-รายงานประจำปี สภากาชาดไทย ปี 2557
1