ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กำชย จงจักรพันธ์ั
-หลักนิติธรรม the Rule of Law 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ
-การตรวจวัดและพิสูจน์ทราบผลการประหยัดพลังงาน 1
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
-Pattani Retweet พร้อมปฏิทินประจำปี 2558
1
คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
-รวมวีดีทัศน์พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ชุดที่ 4 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท
-ซีดี เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ ตระกูลอ้น
-วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music joural) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งดำ
-ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
-ภาษาไทยถิ่น
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
-วิพากษ์หนังสือพิมพ์ "มติชน" "ข่าวสด"
-นักข่าวสายโจร
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุดาญา ออประยูร
-กริยาที่ใช้บ่อยในภาษาฝรั่งเศส (ชุดที่ 2)

1
อาจารย์
สุธีราภรณ์
แสงจันทรืศรี
-สิ่งพิมพ์

148
รองศาสตราจารย์
ดร. สุรพงค์
เอื้อวัฒนามงคล
-การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
1
อาจารย์
สุธีราภรณ์
แสงจันทรืศรี
-สิ่งพิมพ์

148
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-วารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที 5
(กรกฎาคม-กันยายน 2557)
2
กระทรวงการต่าง
ประเทศ
-คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีตีความประสาทพระวิหาร
พร้อมคำแปลภาษาไทย
2
คณะกรรมการประกัน
ภัยทางทะเลและ
โลจิสติกส์
-กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2557)
และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย
2
จังหวัดปทุมธานี
-เอกสารการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2555
-แผ่นพับสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2556
1

7
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าวการประกันคุณภาพ
การศึกษา
-จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 118 (ตุลาคม 2557)
4
บรรณาธิการจุลสาร
จับตาอาเซียน
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 5
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารจับตาอาเซียน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจ
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2557)

1
1
บรรณาธิการวารสาร
การบริหารท้องถิ่น
-วารสารการบริหารท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)

1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารการศึกษา
มศว
-วารสารบริหารการศึกษา มศว
ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน
-วารสารพิกุลจัน
ฉบับที่ 301 (สิ่งหาคม 2557)
ฉบับที่ 302 (กันยายน 2557)

1
1
บรรณาธิการวารสาร
"การเมือง การบริหาร
และกฏหมาย"
-วารสารวิชาการ "การเมือง การบริหาร และกฏหมาย"
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิ่งหาคม 2557)
1
บรรณธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยานเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยานเรศวร
ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน-กันยายน 2556)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)

3
3
3
3
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิน
-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทัักษิน
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิน
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาส
-วารสารรายไตรมาส
ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
โรงพยาบาลพิจิตร
-วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2557)

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม
-วารสารวิจัยสังคม
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ( 2557)

2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการฉบับพิเศษ
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารวิชาการฉบับพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการแพรวากาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิ่งหาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการเจตนิน
-วารสารวิชาการเจตนิน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
200
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม
-วารสารวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ปีที่ 17 (มกราคม - ธันวาคม2557)

1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 (สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมรพะเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมรพะเกียรติ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
1

บริษัท เจ เอ็น เค
ซัพพลายสื จำกัด


-อายุรเวท ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์ 1

ผู้จัดการฝ่ายกิจการ
เพื่อสังคม บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน)
-พอเพียงใด
1

ผู้อำนวยการ
กองกำกับและตรวจสอบ


-ข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้ 2

ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารข้อมูลกลาง


-งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber Security)
และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare)
-ผลงานวิชาการด้านกิจการโทรคานาคม
-คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
-3G สู่ 4G ภารกิจเพื่อชาติ
-หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรืและการเงินกับการดูแลกิจการโทรคมนาคม
1

1
1

1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-สิ่งพิมพ์
65
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
สวัสดิการสุขภาพ
-สิ่งพิมพ์
37
ผู้อำนวยการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2556 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วะสะฏียะฮ์เพื่อ
สันติภาพและการพัฒนา
-อัลวะสะฏียะฮ์ ดุลยภาพแห่งอิสลาม
2
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
สวัสดิการสุขภาพ
-รายงานประจำปี 2556 สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
-ซีดีรายงานประจำปี 2556 สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1
1
มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2557
1
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Re-form
Research Information)
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Research Information)
ฉบับที่ 9 (กันยายน 2557)
ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2557)


3
3
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาสังคม
-งานวิจัยแนวสหวิทยาการ มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน
10
เลขาธิการคณะ
กรรมการการอุมศึกษา
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
เลขาธิการวุฒิสภา
-ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1
เลขาธิการสภา
สภาผู้แทนราษฎร
-เทียบความต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กับพุทธศักราช 2550 ที่มีการแก้ไขพร้อมเหตุผลโดยสังเขป
2
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1
1
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -รวมบทความกฏหมายหมาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12
2
สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
-Study in Thailand 2013
3
สำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา
-รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2
สำนักงานคณะ
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2557)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2557)

2
2
สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม...
-รายงานฉบับสมบูรณ์(ภาคผนวก)โครงการเตรียมรับมือและป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม...
-สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมรับมือ
และป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
-ซีดีรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
1

1


1


1
สำนักงานประกัน
สังคม
-ซีดีชีวิตท่านกับประกันสังคม
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
-สถิติสาธารณสุขปี 2556
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี2557
-สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556
1
1
หัวหน้าศูนยืวิจัย
ระบบทรัพยากร
เกษตร
-ผลการตอบแทน ความเสี่ยง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
ของเกษตรกร
-คุ่มือการทำเกษตรพันธสัญญา : สิ่งที่เกษตรควรรู้และพึงระวัง
1

1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (2557)
-RSU Newsletter Vol.7 No.1 (Jan.-Mar. 2014)
2
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
-เกียติภูมิแห่งบูรพา 2557
2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
-รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล (Anunual Report 2013)
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
-8 ปี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 ใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
-พจนานุกรมภาษาโคราช
2