ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
จันทร์ประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
-VCD ภาพยนตร์ The Islands
1
1
ดร.เกรียงศักดิ์
อุดมสินโรจน์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

-หนังสือ จำนวน 48รายการ

 

48
อาจารย์ณัฐพงษ์
หริรักาาพิทักษ์
คณะนิเทศศาสตร์
-วารสาร ad & art 24
คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์
-แมงเม่าสำราญ 4
ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ในประชาคมอาเซียน
2
คุณพินิจ วุฒิพันธุ์
สำนักงานรับเงิน
-ธรรมะจังหัน 10
พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์
ฉายาพันธ์
-การจัดการ 5ส ในองค์กรตำรวจ 10
อาจารย์พงค์ศิลป
แก้วรัตนศรีโพธิ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-หนังสือ จำนวน 16 รายการ 16
ดร.แม่ชีทศพร
เทวาพิทักษ์ธรรม
-กรรมที่นักเรียนต้องรู้ ผู้ปกครองต้องห้าม 1
ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-4,350 การทรวงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
-DVD ประโยชน์สุขของแผ่นดิน
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.เก็จวลี พฤกษาทร
-พลังงาน วิวัฒนาการ กระบวนการผลติ กา 1
รองศาสตราจารย์วิสูตร
จิระดำเกิง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
-The Spanish Coronation Le Couronnement Espagnol 3
ดร.สุดใจ วันอุดมเดชาชัย
-การจัดการเชิงกลยุทย์ 1
ดร.สุมนทิพย์
จิตสว่าง
-รายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาว
ในประชนคมอาเซียน
2
อาจารย์สมหมาย
บัวแย้มแสง
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-เกมล่าบัลลังก์ 2
คุณอิษฎ์ อะยะวงศ์
-ธรรมนูญชีวิต 1
อาจารย์อุษณีย์
มะลิสุวรรณ
วิทยาลัยนานาชาติ
-ปิยมหาราชปราช์แห่งแผ่นดิน 4
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-จากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ 5
กองวิจัยตลอดแรงงาน
กรมการจัดหางาน
-การสำรวจการเข้า-ออกงานและความต้องการแรงงานไตรมาสที่ 4 ปี
2555 ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2556
3
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
-พลวัตเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน
-ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ.พลวัตเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยรผ่าน.กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯธุรกิจ มีเดีย,2556.
1
1
ครบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รวมบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย 1
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยลัยศรีครินทรวิโรฒ
-สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
1
ประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ วุฒิสภา

-รายงานการติดตามการพิจารราคดี กรรีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาสยุธิธรร
ระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร 2505

1
ประธานกรรมการมูลนิธิประเมิน
ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
-อย่าซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่าไม้ 1
ประธานกรรมด้านวิชาการ
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
-รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาสปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
(Green Judger) จำนวน2 เล่ม ปี2555:การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
และน้ำอย่างยั่งยืน
2

ประธานกรรมการโครงการ
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

-รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556 1

ประธานคณะกรรมการ
บริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา

-จับชีพจรประเทศไทย
-นวัตกรรม..นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
2
2
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขารับสาสตร์ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่3 1
ผู้จัดการแผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
-จดหมายข่าว กินฉลาดปราศจากโรค ฉบับที่4 1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
-หนังสือ จำนวน 13 รายการ 13
ผู้อำนวยกานสำนักบริการ
เทคโนโลยสารสนเทศ
-หนังสือ จำนวน 26 รายการ 26
โรงพยาบาลคามิลเลียน -รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2555 โรงพยาบาลคามิลเลียน 2
รองผู้อำนวยกา์รสำนักงาน
กิจการนักศึกษา
-ปริศนาคดี ปราสาทเขาพระวิหาร 5
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
องค์การ เรืองรัตนอัมพร
-คิดทำ คำพ่อสอน
-The Review Book of Practical ECG
1
1
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-In Amsterdam with Chavalit Soemprungsuk
-The4 Young Artists Talent Art Exhibition นิทรรศการโครงการ
ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย ประจำปี 2556
1
1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -หนังสือ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการสื่อสารเชิ่งกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มี
ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน: กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ
จังหวัดน่าน โดยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
-หนังสือ เรื่อง ปรัชยาของเศรษฐกิจกับสังคมไทย
1


1
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-สถิติสาธารณสุข ปี 2555 1

สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเสรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

-สต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2555 1
สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-สารานุกรมไทย-มอญ 2
สำนักงานหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ได้รับหนังสือรายงานประจำปีสภากาชาดไทย ป ี2555 1
ผู้บริหารสถานศึกษา

-หนังสือ ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา ร้องกรองสรรเสริญพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
-แบบตอบรับหนังสือ

1

1
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-หนังสือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระเจ้าสังฆราช สกลมสังฆปริณายก
ทรงพระนิพนธ์
1
สรรพากรสาส์น กรมสรรพากร -100 เรื่อง 1,000 ประเด็น 1
หัวหนัาโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ
-ชีวประวัติ คุณหมอสุวิทยื วิบุลผลประเสริฐ Do lt Right And Fear
No Man
1
หัวหนัาโครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

-พบกันที่.หนองสาหร่าย สุพรรณบุรี
-พลังบ้านขวาง พลังผู้สูงวัย หัวใจละอ่อน
-5 เสือ ฐานรากการผสานพลังชุมชน

1
1
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-วารสารสรวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 2 ฉบับที่3
กันยายน-ธันวาคม 2556

1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

-รายงานการวิจัย เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รายงานการศึกษา
ศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน

2