ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอ

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจรวย ขันมณี

-วารสารยานยนต์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 553 (มิถุนายน 2555)
-วารสารนักเลงรถกระบะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 273 (กรกฎาคม 2555)
-วารสารนักเลงรถ ปีที่ 30 ฉบับที่ 351 (มิถุนายน 2555)
-นักเลงรถ ปีที่ 30 ฉบับที่ 351 (มิถุนายน 2555)
-นักเลงมอเตอร์ไซค์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 288 (กรกฏาคม 2555)

1
1
1
1
1

อาจารย์ชินภัศร์
กันตะบุตร
คณะ

-ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เรืองศักดิ์
กันตะบุตร

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
คณะวิทยาศาสตร์

-คำคม โดนใจ สุดสุด
-ฐานคิดจากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน
-กลยุทธ์ ตัด ต่อ โต ฝ่าวิฤติสู่เวทีโลก
-ขอให้รุ่งโรจน์กับความสำเร็จ
-หยุดอายุไว้ที่ 20
-คมความคิดชีวิตสำเร็จ
-เด็ด สะเก็ดธรรม
-พลังแห่งชีวิต
-ได้เวลาชำระจิตชำรุด
-แผ่นดินเลือด

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธันยวัฒน์
รัตนสัค

-นโยบายสาธารณะ

1

พระอนิมาน
ธมมสากิโย

-พระผู้สำรวมพร้อม สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
-99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช
-พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

1
1
1

คุณสถาพร
งามเรืองพงศ์

-พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูนสี่สี
-นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐี ฉบับการ์ตูนสี่สี
-พระมหาภัสสปะ ฉบับการ์ตูนย์สี่สี
-หมอชีวกโกมารกัจจ์ ฉบับการ์ตูน
-พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร ฉบับการ์ตูนสี่สี
-ธรรมมะ ธรรมดา ธรรมชาติ
-องคุลีมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี
-พระอานนท์ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูนสี่สี
-ผู้ชนะกิเลส
-พระสังกัจจายน์ ฉบับการ์ตูนสีสี
-พระทีปังกรและสุเมธดาบส ฉบับการ์ตูนสี่สี
-พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี
-พระนางพิมพา ฉบับการ์ตูนสี่สี
-ถ้ารู้...(กู)..ทำไปนานาแล้ว
-ทำดี 24 ชม.
-ผู้เป้นเลิศ
-คุ่มือดูพระแท้
-ทศชาติอัศจรรย์
-ถ้ารู้..(กู)..ไม่ทำ
-บุญใหญ่พลิกชีวิต
-ชาดก 40 เรื่อง
-ก้าวเศรษฐี
-นิทานศีล 5 ชาดก
-คำตรัสของพระพุทธเจ้า
-อริยสัจ 4
-ธรรมดาของชีวิต
-หมื่นตาธรรมะกับความจริงแห่งทุกข์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

กองแผนงานและ
สารสนเทศ
กรมการจัดหางาน

-19 ปี กรมการจัดหางาน

1

กรมอนามัย

-หนังสือสรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

1

คณบดีคณะ
แพทย์แผนตะวันออก

-คู่มือการใช้โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
-รหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
-โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย
-ตำราการฝังเข็ม รมนา เล่ม 1
-เห็ดหลินจือ จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

2
2
4
2
5

บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 (สิงหาคม 2555)

1

บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์

-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2555)

2

บรรณาธิการ
จุลสาร Dome@Tham

-จุลสาร Dome@Tham ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2555)

2

บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 27
(เมษายน-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
สำนักศึกษาทั่วไป

-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 (กันยายน 2555)

2

บรรณาธิการจุลสาร
อี.เทควิทยาลัย
เทคโนโลยี
ภาคตะวันออก

-จุลสาร อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉบับที่ 65
(กรกฎาคม-กันยายน 2555)

5

บรรณาธิการวารสาร
กระบวนการยุติธรรม

-วารสารกระบวนการยุตืธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
การบริหารท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
การศึกษาและ
พัฒนาสังคม

-วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
กุมารเวชสาร

-วารสารกุมารเวชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
-วารสารกุมารเวชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

1
1

บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai
University
International
Newsletter

-วารสาร Chai mai University International Newsletter
vol.4 Issue 4 (Apr.-Jun 2012)

2

บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai
University
Journal of Natural
Sciences

-วารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Science
ฉบับพิเศษ Agriculture & Nature Resources ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(กันยายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
ดำรงราชานุภาพ

-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 (มกราคม-มีนาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ตำรวจ

-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 432 (กรกฎาคม-กันยายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ท่องอุทยานแห่งชาติ

-วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ ฉบับที่ 39 (มิถุนายน-สิงหาคม 2555)

3

บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดกระบัง

-วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
ศิลปะ

-วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปะ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาส

-วารสารรายไตรมาส ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาส

-วารสารรายไตรมาส ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัยราชภัฏพระนคร

-วารสารวิจัยและพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)
-วารสารวิจัยและพัฒนา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัยราชภัฏพระนคร

-วารสารวิจัยและพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)
-วารสารวิจัยและพัฒนาสาขาสังคมสษสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

-วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารวิจัย
และพัฒนา มจธ.

-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 35 แบบที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการคุณธรรม
ความดี

-วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1 (กันยายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการนานาชาติ
ด้านสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก

-วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2555

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 22 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ธันวาคม 2554-เมษายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการอีสเทิร์นเอเซีย

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
-วารสารวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์บรูพาปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มศว.

-วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว.ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 18
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
(มิ.ย.-ก.ย.2555)

3

บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

-วารสารสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 38 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการสาร
วัฒนธรรมราชมงคล

-สารวัฒนธรรมราชมงคล ปีที่ 7 ฉบับที่ 17 (มิถุนายน 2555)

4

บรรณาธิการวารสาร
ยุติธรรม

-สารยุติธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

-วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2554)
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

1

ประธานกรรมการ
โครงการรางวัล
เทคโนโลยีดีเด่น

-ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 100 ปีตามประมวลกฏหมายอาญา
เล่ม 1- เล่ม 4
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรรพ 1 เล่ม 1- เล่ม 3
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เล่ม 1- เล่ม 3
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เล่ม 1- เล่ม 4
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 เล่ม 1 เล่ม 2
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
-ประมวลกฎหมายอาญา เล่ม 1- เล่ม 6

4

3
3
4
2
1
1
6

ประธานสภาสังคม
สงเคราะห์
แห่งประเทศไทย

-หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ

2

ผู้จัดการโครงการ
ขับเคลื่อนสังคมและ
นโยบายสาธารณะ
เพื่อลดปัญหาจาก
การพนัน

-เยาวชนกับการพนัน ในมุมมองของจิตแพทย์และเด็กวัยรุ่น
-เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการพนัน

1
1

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี

1

ผู้อำนวยการสำนัก
โบราณคดี
กรมศิลปากร

-The origin of the Civilization of Angkor volume
six the excavation of Ben Non Wat part : The iron age

1

ผู้อำนวยการ
สำนักสุขภาพจิต

-รวมบทความข่าวสารกรมสุขภาพจิต

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย

-เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
-เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลการวิจัยบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
-ซีดีเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

1

4

1

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

-จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สอง

1

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)

-การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อความสำเร็จสำหรับผู้บริหาร SMEs
-Maintence บริหารอย่างไรเพิ่มผลกำไรให้องค์กร

1
1

สำนักยุทธศาสตร์
และนโยบายการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

-รายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1

สำนักงานเลขานุการ
กรม กรมวิชาการเกษตร

-84 พรรษา กษัตริย์เกษตร

2

สำนักงานศาล
ปกครอง

-สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการทีดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุด พ.ศ.2554

1

สำนักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ

-ราชาศัพท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธีนวาคม 2554

2

สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

-หนังสือสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2554

1

สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-หนังสือรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1

หัวหน้าหน่วยสื่อสาร
ความรู้และขับเคลื่อน
สังคม สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส.)

-จุลสาร สวรส. (HSRI FORUM) ฉบับ บทเรียนจากรประสบการณ์
มหาอุทกภัย 2554 (กันยายน 2555)

2

อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

-หนังสือการควบคุมอัตโนมัติ
-หนังสือสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
-หนังสือกระบวนการดูดซับสาร
-หนังสือพลศาสตร์ไฟฟ้า
-หนังสือเทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน
-หนังสือ Optical Target Recognition Fundamentals
and Applications
-หนังสือ Applied Group Theory in Physics

1
1
1
1
1
1

1

อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แฟนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

-หนังสือรายงานการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2552-2553 ฉบับภาษาอังกฤษ

1

สมุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2555