ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณบุรินทร์
เต็มอนุภาพกุล
-หนังสือจีน
4
คุณปนัดดา
อยู่วิทยา
-ประวัติหลางปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ (ลายมือหลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน)
11
รองศาสตราจารย์
ดร.ธรรมวิทย์
เทอดอุดมธรรม
คณบดีสถาบันอาชญา
วิทยาและการบริหาร
ยุติธรรม
-คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไข้ว และการครอบงำกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พรรณชฏา
ศิริวรรณบุศย์
-รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกปรอง
การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และองค์กรจัดการเลือกตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน
1
คุณรจนา ชัยเสนา
-การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์
1
อาจารย์สุดจิต
นิมิตกุล
-การจัดการยุคโลกา-เทศาภิวัฒน์ :ในมุมมองนักปฏิบัติ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวิมล รุ่งเจริญ
-อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี
1
การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2558 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558)
1
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
-รายงานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เรื่องความุ้มค่าของการรักษา
ด้วยแกมม่าไนฟ์ (Gamma Knige) ในผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง : การทบทวน
อย่างเป็นระบบ
2
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
-รวมบทคัดย่องานวิจัยของวุฒิสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2557
1
กรรมการและเหรัญญิก
สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
-คนไทย...บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560)
-สูจิบัตรงานรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559
1
1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 19 ฉบับที่ 99 (พฤศจิกายน-ธันวามคม 2558)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 25 (1 พฤษภาคม 2559)
100
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีที่ 13 ฉบับที่ 3
(กันยายน- ธันวาคม 2558)
1
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
-ประมวลบทความ (Proceeding) การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
-คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
5
คณบดีคณะวิทยการจัดการ
-สัมผัสเมืองเก่า บอกเล่าเชียงแสน
-นักเลงตาล บ้านถ้ำรงค์
-กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของนักแสดง พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2558
1
1
1
นายกสมาคมนิสิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร์
-ที่ระลึกงาน ดงตาลสัมพันธ์ '58
1
บรรณาธิการข่าวสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ปีที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2559)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 18
ฉบับที่ 89 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
50
บรรณาธิการจุลสาร
ฝ่ายกิจการนิสิต
วิทยาเขตสงขลา
-จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการท่องเที่ยว
(TAT Review)
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว (TAT Review) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน 2559)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
-จุลสารอาเซียนศึกษา มธ. ฉบับที่ 1 (2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการสิ่งแวดล้อม
-วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "การเมือง
การบริหารและกฏหมาย
-วารสารวิชาการ "การเมือง การบริหาร และกฏหมาย" ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบริหารท้องถิ่น
-วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2559)
1
บรรณาธิการวรสาร
การเมืองการปกครอง
-วารสารการเมืองการปกครอง (Journal of Politics and Governance
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กันยายน-กุมภาพันธ์ 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "วิถีสังคม
มนุษย์"
-วารสารวิชาการ "วิถีสังคมมนุษยื" ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
"บ้านเด็กอ่อนรังสิต"
-วารสาร "บ้านเด็กอ่อนรังสิต" ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มฉก.วิชาการ
-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
5
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
Research and Knowledge
-วารสาร Research and Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(มิถุนายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2555)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2557)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2558)
1

1

1

1

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ Southeast
Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bangkok Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ 2558)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2559)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 4
(มกราคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
ส่งเสริมทันตสุขภาพ
"เพื่อฟันที่คุณรัก"
-วารสารส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2559)
4
ผู้จัดการกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
-30 ปีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
-วีดีทัศน์
1
1
ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะการเดิน
และการใช้จักยานในชีิวิต
ประจำวัน
-เอกสารประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน"
1
ผู้จัดการทั่วไป
นิตยสารสารคดี
-วารสารสารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 365 (กรกฏาคม 2558)
-วารสารสารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 366 (สิงหาคม 2558)
-วารสารสารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 367 (กันยายน 2558)
-วารสารสารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 368 (ตุลาคม 2558)
-วารสารสารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 369 (พฤศจิกายน 2558)
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บริษัทเซ้นทรัลพัฒนา จำักัด
มหาชน
-Everest Base Camp : ฝันเสียดฟ้า
1
ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย
-จดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : สาสตร์และศิลป์บนเส้นทางของผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย
-ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปี 2558
2
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปี 2558 ของศูนย์อาเซียนศึกษา
-อาเซียนไทย และมหาอำนาจ ในยุคแห่งการปฏิรูป
-แนะนำศูนย์อาเซียนศึกษา
-แผ่นพับแนะนำศูนย์อาเซียน
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย
-โครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
2
ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารข้อมูลกลาง
-วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
-หลักทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
-คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน
4
2
15
แม่ทัพภาคที่ 3
-พระราชประวัติสมเด็จพระเรศวรมหาราชและพระราชวังจันทร์
-รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทร์ วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง
5
5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-สูติบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2557-2558
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-เอกสารสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)
-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
(กรกฏาคม-กันยายน 2558)
1
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-รายงานประจำปี 2557 สภาพัฒนาการเมือง
1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัมนา
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ April 2016
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 8 ฉบับที่ 313 (7 มีนาคม 2559)
1
5
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-ร้อยงานวิจัย สร้างไทยยั่งยืน
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาธรรม ศาสนบัญญัติ
และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีนับถือศาสนาอิสลาม
สวมฮิญาบ
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ 2554-2555
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1
สำนัีกงาน ป.ป.ส.
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2558-
กุมภาพันธ์ 2559)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
-นิทรรศการพระสาทิศลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเ็ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี" พุทธศักราช 2558
1
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
-ผลการดำเนินงานของ กห.ประจำปี 2559
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ 14
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-หนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม "COJ NEWS" ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (1-15
พฤษภาคม 2559)
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-หนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม "COJ NEWS" ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (1-15
พฤษภาคม 2559)
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-นิตยสารอาร์ตสแควร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 (มกราคม 2559)
1
หัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร์
-เครือข่ายชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย : จากอดีตสู่ประชาคมอาเซียน
1
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
1
อธิการวิทยาลัย
การท่องเที่ยวและบริการ
-ธัมมะประทับใจ
1