ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์
ชวาลา ละวาทิน
-เอกสารประกอบการสอน รายวิชาพฤติกรรมองค์การ
1
คุณภาณุมาศ
ทองธนากุล
-การบัญชีขั้นสูง 2
-คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง
-ปั้นดาวให้เป็นดาวรุ่ง
-Advanced Brand management form Vision to Valuation
-Advertising principles and practice
-101 Reasons to Oen the World's greatest investment
-The Essaye of Warren Buffett : Lessons for Investors
and Managers
-Kellogg on Advertising & Media
-Corporate Identiy : Making business strategy visible
through design
1
1
1
1
1
1
1

1

1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
-ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
-การจัดการเอกสารอ้างอิง (Reference Management)
1
1
นายแพทย์
ศุภาชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่าย
การแพทย์
และวิทยาศาสตร์
-เวชจริยศาสตร์
2
Program
coordinator
Asian Publie
Intellectuals
Fellowships
Program
-
-
กรมการค้าต่างประเทศ -วารสารการค้าชายแดน (Border Trade Journal)
ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม-มีนาคม 2558)
1
กรมทางหลวง -รายงานประจำปี 2557 กรมทางหลวง (พร้อมซีดี)
1
กรมสรรพากร -รายงานประจำปี 2558 กรมสรรพากร
1
กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ
แรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
กรมการมูลนิธิ
ประชาธิป-
รำไพพรรณี
-เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 :รักษาเสถียรภาพ
ปูพื้นฐานการพัฒนา
1
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-นเพศวิถีในคำพิพากษา
1
คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-ขุนยวม รอเราอยู่
1
คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์
-Asean Focus Political Cocial Economy Culture
Marc 2015 Magazine
1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
"วิถีธัญบุรี"
-นจดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี"
ปีที่ 15 ฉบับที่ 121 (มกราคม 2558)X
4
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (2557)
2
บรรณาธิการนิตยสาร
คนคิดบวก
-นนิตยสาร คนคิดบวก Vol.3 No.3 (Jan.-Mar.2015)
2
บรรณาธิการวารสาร
The International
Journal of
East Asian
Studies
-นThe International Journal of
East Asian Studies
ปีที่ 19 ฉบับที่
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ"วิศวกรรม
สารเกษมบัณฑิต"
-วารสารวิชาการ "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต"
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎา-ธันวาคม 2557)

1
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติสังคมศาสตร์
-วารสารนิติสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการ
วารสารป่ริชาต
-วารสารปริชาต
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)
1
บรรณาธิการ
วารสารพิกุลจัน
-วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 305 (ธันวาคม 2557)
3
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาตร์
-นวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชภัฏพระนคร
-วารสารราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
-วารสารราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

2

2
บรรณาธิการ
วารสารวิจัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2557)
1
บรรณาธิการ
วารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ปีที่ 37 ฉบับที่ - (กรกฎาคม-กันยายน 2557)
ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)

1
1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
KMITL SCIENCE
AND TECHNOLOGY
JOURNAL
-วารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL
Vol.13 No.2 (Jul.-Dec. 2013)
Vol.14 No.1 (Jan.-Jun. 2014)

1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ RMUTT
Global Business and
Economics Review
-วิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2557)
2
บรรณาธิการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-บรรณาธิการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า
-วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 12 (2557)
3
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
-นวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร์
-วารสารศึกษาศาสตร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมวิทยามานุษยวิทยา
-วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

1
1
1
1
1
1
บริษัทธรรม
นิติ เพรส จำกัด
-ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2558
1
บริษัทสำนัก
พิมพ์วัฒนาพานิช
จำกัด
-นก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา
2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
-ครบรอบ 25 ปีศุภาลัย
1
ผู้อำนวยการศูนย์
สนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

2
ผู้อำนวยการสำนัก
งารเศรษฐกิจการคลัง
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และการวางแผน บริหารจัดการสินทรัพย์ ต่อระบบคุ้มครองเงินฝาก
1
ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ตำราหมอดูล้านนา
-กินอ้อผญา
-ร้อยสาระสรรพล้านนาคดีเล่ม 4
-เรือนฟื้นถิ่นล้านนา
1
1
1
1
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2557)
4
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล
1
เลขาธิการ
สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2557 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมระดับ
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
1
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
-รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี
1
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่น
2
ศาลล้มละลายกลาง -วารสารล้มละลายกลาง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
2
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม
-ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
1
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)
-International Journal of Behavioral Soience
Vol. 10, Issue 1, January 2015
2

2

2
สำนักงาน ป.ป.ช -จุลสาร"ป.ป.ช.สารสู่โรงเรียน"
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2558)
5
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อีเลิร์นนิง : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
-ระบบการจัดแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1

1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2558)
1
สำนักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
-รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 สำนักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
1
อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
-แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
1