ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกมล ปาละนันท์
-สีโหม้ คนเชี่ยงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา
1
คุณเตือนใจ บูรชัยศรี -มหาวิทยาลัยมวลมหาประชาชน
5
พันตำรวจตรี
ดร.พชร สันทัด
-ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์
1
รอง ศาสตราจารย์ ดร.พญ.
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
-การตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
11
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจาย์อภิชัจ พุกสวัลดิ์ -การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์
(Public Relations for lmage Building)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ -เวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
ปีที่33 ฉบับที่1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคราม
ปีที่33 ฉบับที่1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557)
1

1
ศาสตราจารย์ คร.สมชาย ปรีศิลปกุล -แสงสว่างกลางอุโมงค์
2
ดร.สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ -ตำราหลักวิชาพืชสวน
1
กรมการจัดหางาน -การสำรวจการเข้า-ออกงานและความต้องการแรงงาน
ไตรมาสที่ี่3 ปี 2556
1
กรมการปกครอง
(กองวิชาการและแผนงาน)
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม
ปีที่17 ฉบับที่2 (มีนาคม 2557)
5
กรมการควบคุมโลก(สำนักโรคเอดส์
วัณโรค และติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
-วารสารสำนักโรคเอดด์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีที่26 ฉบับที่1 (ตุลาคม2556-มกราคม 2557)
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  -กล่องสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
1
กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
การศูนย์ศึกษา และเสริมสร้าง
ศักยภาพการ จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น
-การจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์
-แผ่นพับโครงการ
2
2
กรมพัฒนาการแพทย์ืแผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่11 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม)
1
กรมสรรพากร -รายงานประจำปี 2556 กรมสรรพากร
3
กรมอุทธยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาตม-ธันวาคม 2556)
3
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ -การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง ครั้งที่2
1
นายเทศมนตรีตำบลบางพระ -ปีนภูผาคว้าดาว
1
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประทุมธานี -คู่มือภาคประชาสังคมในการการมีส่วน
ร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
1
บรรณาธิการวารสารการจัดป่าไม้ -วารสารการจัดป่าไม้ ปีที่7 ฉบับบที่13
(มกราคม-มิถุนายน2556)
1
บรรรณาธิการวารสารจันทรเกษมสาร -วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่19 ฉบับบที่37
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(พฤาภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสารรูสมิเเล -วารสารรูสมิแล ปีที่34 ฉบับที่4
(ตุลาคม-ธันวาคา 2556)
1
บรรณาธิการวารสารปาริชาต -วารสารปาริชาต ปีที่26 ฉบับที่2
(ตุลาคม2556-มีนาคม2557)
1
บรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ -วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่8 ฉบับที่1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสารภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-วารสารภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคลล้านนาฉบับที่ 16
(ตุลาคม-ธันวาคม2556)
1
บรรราธิการวารสารธรรมศาสตร์ -วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่32 ฉบับที่1(2556)
2
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
-วารสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
ปีที่1 ฉบับที่1 (กันยายน2556-กุมภาพันธ์2557)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี -วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่8 ฉบับที่1
(ตุลาคม2556-มกราคม2557)
2
บรรณาธิการจุลสาร อี.แทค -จุลสาร อี.แทค ฉบับที่71(มกราคม-มีนาคม2557)
5
บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานี -วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ปีที่5 ฉบับที่3 (มกราคม2557)
2
บรรณาธิการวาสารวิชาการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่7 ฉบับที่2 (มกราคม-ธันวาคม2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร -วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่8 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
ปีที่8 ฉบับที่1 (มกราคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่8 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
ปีที่8 ฉบับที่2 (มกราคม-ธันวาคม 2556)


1
1


1
1
บรรราธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. -วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 37 ฉบับที่1
(มกราคม-มีนาคม2557)
1
บรรณาธิการจุลสารมรกตอีสาน -จุลสารมรกตอีสาน ปีที่3 ฉบับที่9
(ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ -วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย มข. -วารสารวิจัย มข. ปีที่19 ฉบับที่1
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557)
1
บรรณาธิการจุลสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย
ฉบับที่2 (ธันวาคม2556 - มกราคม2557)
1
บรรณาธิการจุลสารอักษรวิจัย
มหาววิทยาลัยศิลปากร
-จุลสารวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่3 ฉบับที่1/2557
1
บรรณาธิการวารสารพิกุลจัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-วารสารพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ฉบับที่296 (มีนาคม 2557)
-วารสารพิกลุจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ฉบับที่297 (เมษายน 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการ(MBA-KKU Joural)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
(MBA-KKU Journal)ปี่ที่6 ฉบับที่2
(กรกฎาคา-ธันวาคม 2556)
5
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา
มนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.
-วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.
ปีที่2 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่1 ฉบับที่2 (ตุลาคม 2556- มีนาคม 2557)
1
บรรณธิการวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่10 ฉบับที่50 (กันยายน-ตุลาคม 2556)
1
บรรรณาธิการวารสาร
สำนักหอสมุด
มหาลัยเชียงใหม่
-วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่
ปีที่14 (2556)
1
บรรณาธิการ Journal of
Perspectives on Development
Policy in the Greater mekong
Region
-Journal ofPerspectives on Development
Policy in the Greater mekong Region
Vol. 1 No. 2 (July-December 2013)
1
บรรณาธิการ PSAKU lnternational
Journal of lnterdisciplinary
Research
-PSAKU lnternationalJournal of lnterdisciplinary
Research ปีที่2 ฉบับที่1 (2013)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
RMUTT Gloal Business and
Economics Review
-วารสารRMUTT Gloal Business and
Economics Review ปีที่8 ฉบับที่2
(พฤศจิกายน 2556)
2
ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย

-Mass media law
-lnsid repoting:a practical guide to thecraft
of journalism
-Police administration:a leadership approach
-Criminal justice:an introduction
-The Theatre experience
-Us:a narrative history
-Green lighting:how energy-efficient
lighting can save you energy and
Money and reduce your carbon footprin
- Women's basketball:the post player's handbookt
-Medin ethics:issues & cases
-Carl Runk's coaching larosse:strategies,
drill & plays from and NCAA Tournament
winning coach's playbook
-confident powerboating:mastering skill
and avoiding trouble afoat
-Theatre:brief version
-Computers in the medicai office
- The virtual reference desk:creating
a reference future
-Medical language for modern health care
- Annual editions:juvenile delinguency
and justice 60/07
-Annual editions:criminal justice 09/10
-Environmental science:a study of
interrelationships
-Physics
-Physical educat & activity for
elementary classroom teachrrsion
-The story of graphic design
-CMOS nanoelectronics analog
and RF VLSI circuits
-Handbook of transportation engineering
-Embedded systems hardware for
software engineering
-Pop perspectives:readings to
critique contemporary culture
-Vibratinos of continuous systems
-in vivo clinical imaging and diagnosis
-Teach
-Peak performance:success
in college and beyond
-ios SDK programming:a beginner's guide
-Web desingn DeMYSTiFieD
-lntroducion to languages and
the theory of computation
-ispeak:public speking for contemporary life
- creative concepts in psychology :an
activity and cass-based approach
-Human relations strategies for success
- Teaching exceptional children
-lnside reporting:a practical gude to the
craft of journalism
-Maternal-newborn nursing demystified
-The mobile marketing revolution:
how your brand can have a one-to-one
conversation with everyone
-A guide to reflective pratice for new
and experienced teachers
-B eyond survival:how to thrive in middle
and high school for beginning and
improving teachers
-Modeling and simulation in biomedical
engineering:applications ln
cardiorespiratory physiolgy
-Handbook of transportation engineering
-Plug-in CSS 100 power solutions
-The social cucial customer
-Saving capitalism from short-termism:
how to build long-term value and
take bake our financial future
-360 Degrees of influence get everyone to
follow your lead on your way to the top
-What investors really want discoves what
dirves investor behavioe and make smarter
financial decions
- Hirng for attitude:revolutionary approach
to recruiting star performers with both
tremendous skill and superb attitude
-Unfinsished nation:a concise
history of the American people
- Paramedic survival guide
-Manager's guide to business writing
- E-habits;what you must do to optimize you
professional digial presence
-Taking sidrs:clahing views on environmental issues
-Peacekeeping in Sierra leone: the story of unamsil
- Perfst phrases for virtual teamwork
-Case files anesthesiology
-constitutional law and polilics
-The ikea edge:building global growth social
dood al the world's most iconic home store
-Surviving change:a manager's guide
-comprehensive stress management
-Microsoft offics 2010:a skill
approach powerpoint complete
-Annual edilions:Violence and terrorism 08/09
- contemporary's world history
-The humanistic tradition
- compTIA CTP+convergence technologies
professional certifcation study guide
(Exam CNO-201)
-CompTIA+certified tecal trainer exam guide
-marine biology
-Essentials of physical anthropology :discovring
our origins
-operations management
-Managing operations across the supply chain
-Nutritional assessment
-chemistry
-Tennessee physical science
-Glencoe health
-Oracle businessprocess management
suite 11 H handbook
-Environmental science
-Harrison's manual of onclogy
-Toyota under fire:lessons for turning
crisis into opportunity
-streamlined process improvement : the breakthough
strategy to reduce costs,improve quality, increase
customer satisfaction and boost profits
-the eureka method : how to thin like an invento
-McGraw-Hill reviwe for the NCLEX-RN Examination
Contemporary women's health : issues for today
-and the future
-Cases in comparative politics
-Rediology
-Microelectronic circuit design

2

2
2
2
2
2


2
2
2


2

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2
2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
2

2
2


2

2


2


2
2
2
1


1

1


1


1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1


1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1


1
1
1

1
1
1
1

ผู้อำนวยการกองบริการแผน
และงบประมาณการวิจัย
-การพัฒนาอะยมณีไทยสู่แบรนดืสากล
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
-สรุปสาระสำคัยเวทีสุขภาพชุมชน 2556 การเรียนรู้
สู่การพัมนาระบบสุขภาพชุมชนยั่งยืน
-การดูแลผู้สุงอายุแบบบูรราการ

1
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ
-GIT trade Revi 2013 ภาษาไทย
-GIT Trade Review 2013 ภาษาอังกฤษ
-GIT Gems & Magazine lssue 11
1
1
1
ผู้อำนาวยการสำนัก
ยุทาสตร์และประเมิณผล
-ทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร
1
ผู้อำนวยการสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การเงินธุรกิจ
-ศิลป์วิจักษ์
-ฟิสิกส์ทั่วไป
-ชีวเคมี
-ทฤษฎีความน่าจะเป็น
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ฟิสิกส์ทั่วไป
-กฏหมายและการบริหาร
-กฏหมายธุรกิจ
-การเจรจา ต่อรอง และการร่าง
-การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร -รายงานประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชี 2555
2
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายผลิตการตลาด
CRS บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
-เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
4
รองผู้บริการ (บริหาร)
สถาบันฮระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา
-โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจ
อาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑตยูนนาน
ประเทศจีน
-โอกาสและสู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจ
อาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย
-โอกาส ทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง
-การค้าชายแดน (ภาคตะวันตก)
-การค้าชายแดนภาคเ(หนือ)
-กฏเกณฑ์เรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market Access)
การอุดหนุนภายในประเทศ(Domestic Support)
และการอุดหนุนการส่งออก (Export Subidy)ในการสินค้า
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้ GATT และ WTO
-คู่มือลงทุนภาคเกษตรของ สปป.ลาว
-กฏหมาย-เศรษฐกิจ-ระหว่างประเทศ


2

2

2
2
22
2
2

Economic and social commision
for Asia and the Pacific
-lnspiring Leadership:An Asia-Pacific Jorney
Towards Sustainable and shared Prosperity

1
-เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2556
1
วัดพนัญเชิงวรวิหาร -งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนายก
หลวงพ่อโต 689 ปี
2
ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม -สรุปรายงานวิจัย การศึกษาอุปสงนักท่องเที่ยว ชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน
2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ -วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่20 ฉบับที่ 1(มกราคม 2557)
- วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่6 ฉบับที่1
(มกราคม 2557)
2
2
สำนักงานคณะกรรม
การวิจัยแห่งชาติ
-นวัตกรรมเครื่องบันทึกลายนิ้วมือแบบพกพา
สำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือพิสูจน์ทราบ
เอกลักษณ์ในการรักษาความปลอดภัยภาครัฐ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์์
1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศ
พ.ศ.2551-2555
1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่
ทั้งปี 2556และ แนวโน้มปี 2557
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -จดหมายข่าวสำนักคระกรรมการการอุดมศึกษา
OHEC Newsltter ปี่ที่5 ฉบับที่ 209
10
สำนักงาน ป.ป.ช (ศูนย์วิจัยเพื่อต่อ
ต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์)
-จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่7 ฉบับที่1
5
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปีที่7 ฉบับที่2
(มีนาคม-เมษายน 2557)
1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -การประเมิณผลแผนยุทธศาสต์ืสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
-การประเมิณผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี พ.ศ.2552-2555 กระทรวงยุติธรรม


2

1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -กฏหมายสามัญประจำบ้าน ฉบับอักษรเบรลล์
-ซีดีสารคดีกฏหมายสามัญประจำบ้าน
5
3
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2556
1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -รายงานประจำปี 2556 ของสถาบันพระบรมราชนก
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-รายงานประจำปี 2556 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -รวมคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ประจำ 2554 (เล่ม 1 )
1
สำนักงานศาลยุติธรรม -แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557-2560
1
อธิการบดีกรมขนส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-รายงานผลวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทาง
การจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมี ที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย
1
อธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ -วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
3
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -รายงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556
1
อธิการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-รายงานแห่งชาติด้านทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้
(Country Report on Forest Gentic Resourcrs)
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1