ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนพฤษภาคม 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กมลพร สอนศรี
-สังคมศาสตร์บรูณาการ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา เชิญศิริ
คณะเศรษฐศาสตร์
-The Practice of modern internal auditing fourth edition part 1
-The Practice of modern internal auditing fourth edition part 2
-The Practice of modern internal auditing fourth edition part 3
-Gleim's CIA Review part IV Business management skills
-เตรียมสอบ TU-GET Thammasat English
-แนวทางการตรวจสอบภายใน
-การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
-มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขาพอเพียงและยั่งยืนท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
-ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น
-พนมรุ้ง
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
-รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วัจนา สุริยธรรม
-หยิบมือ..ที่หนุนนำ
2
อาจารย์อุษา
สุวรรณสรวล
คณะวิทยาศาสตร์
-ภาษาเยอรมัน
-ธรรมะ
3
5
คุณอัญชลี เพียรทอง -คำพิพากษาฎีกาประจำพุทธศักราช 2555 ตอนที่ 5
1
รองศาสตราจารย์
ดร.อิศรา ศานติศาสน์
-รายงานวิจัยการพึ่งพิงภาษีบาปของรัฐไทย
1
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
-วิชาการกรมการแพทยื STEm CELLS 3
3
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เรือพระราชพิธีและเห่เรือ มาจากไหน? เมื่อไร
3
ผู้จัดการบางกอกฟอรั่ม -มาจิซิคิริ กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในโตเกียวและเกี่ยวโต
-เสนืห์ย่านเก่า 9 เรื่องราวรักษ์ย่านเก่าจากญี่ปุ่น
2
2
มูลนิธินิสสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-10 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุยรอด บิณฑสันต์
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญ
1
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ -รายงานวิชาการประจำปี 2553-2554
1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -ซีดีสารคดีเผยแพร่ความรู้กฎหมายสามัญประจำบ้าน
2
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2555
-ซีดีสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2555
1
1
สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
-โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ระดับสาขา (อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์)
-โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ระดับสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร)
1

1
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
-พระราชดำรัส 7 องค์
6