ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมีนาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
กรมการปกครอง -นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
กองบัญชาการกองทัพไทย -วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
5
กรมบังคับคดี -วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 18 ฉบับที่ 92 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2557)
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 18 ฉบับที่ 93 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557)
1
1
บรรณาธิการข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่่ 1/2558
3
บรรณาธิการ Change Mai
University Journal
of Nature Science
-Change Mai University Journal of Nature Science ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
SOOK
-นิตยสาร SOOK ฉบับที่ 27 (กุมภาพันธฺ 2558)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
What Car? Thai Edition
-นิตยสาร What Car? Thai Edition
200
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บทความทางวิชาการ
JC Journal ระดับ
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบทความทางวิชาการ JC Journal ระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)
-วารสารบทความทางวิชาการ JC Journal ระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(สิงหาคม-กันยายน 2557)

1

1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 55 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาจุฬาวิชาการ
-วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-วารสารวิจัย มข.ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 37 ฉบับที่ 2/2557
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต
-วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัยดำเนินงาน
-วารสารไทยการวิจัยบดำเนินงาน (แผ่นซีดี) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
ไทย นานาชาิต
-วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2556)
-วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556)
-วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (มกราคม-
มิถุนายน 2557)
-วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
1

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ KMITL
SCIENCE AND
TECHNOLOGY JOURNAL
-วารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.13
No.2 (July-December 2013)
-วารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.14
No.1 (January-June 2014)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 41 (มกราคม-
เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 5
ฉบับที่ 14 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
สารธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์กรการบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
(ธันวาคม 2557)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร SAWASDEE ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุตืธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2558)
1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-นิตยสารอาร์ตสแควร์ ฉบับที่ 21
1