ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมีนาคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ศาสตราจารย์ ดร.
กำชัย จงจักรพันธ์
-เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
คุณชาติ ชัยเดชสุริยะ
-สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ
3
คุณชูจิตต์ ศรีสุภาพ -ฟ้อนเมืองในุคุ้มหลวง
2
อาจารย์นภาพร
เตรีมมีฤทธิ์
-การบัญชีขั้นต้น ฉบับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุ
พระครูโสภณปริยติสุธี
-การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1
อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-หนังสือ
5
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-A History of Medical Thought
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กินฉลาดปราศโรค
-จดหมายข่าว กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบรูพา
-จดหมายข่าวคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(มิถุนายน-กันยสยน 2556)
1
บรรณาธิการ Chiang Mai
University Journal of
Natural Sciences
-Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กินฉเอกลาดปราศโรค
-จดหมายข่าว กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าวคณะ
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
บรูพา
-จดหมายข่าวคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(มิถุนายน - กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการ JC Journal -JC Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-JC Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ฉบับที่ 6 (เมษายน - กันยายน 2556)
2
บรรณาธิการจุลสาร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
-จุลสารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปที่ 1 ฉบับที่ 5 (กรกฏาคม-
ธันวาคม 2556)
2
บรรณาธิการจุลสาร
อี.เทค
-จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 70 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
เกษมบัณฑิต
-วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
กฎหมายนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารกฏหมายนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารุ
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
SEASCOPE
-วารสาร SEACOPE ฉบับที่ 316 (ตุลาคม 2556)
-วารสาร SEACOPE ฉบับที่ 317 (พฤศจิกายน 2556)
-วารสาร SEACOPE ฉบับที่ 318 (ธันวาคม 2556)
2
2
2
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม
-วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนศิลป์
-วารสารพัฒนศิลป์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (เมษายน-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
-วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สวนสุนันทา
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธการวารสาร
มฉก.วิชาการ
-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 17 ฉบีบที่ 33 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม
2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
-วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาส ตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย
-วารสารรายไตรมาส ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต
-เอกสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
RMUTT Global Business
and Economics Review
-วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2556)
2
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 3
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปที่ 8 ฉบับที่ 15 (มกราคม-
เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ AIJTPME
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ AIJSTPME Vol.6 No.1 (Jan.-Apr.2013)
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ AIJSTPME Vol.6 No.2 (May-Aug.2013)
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ AIJSTPME Vol.6 No.3 (Sep.-Dec.2013)
1
1
1
บรรณาธิการสารวิจัย -สารวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556)
-สารวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2556)
2
2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปปทุมปริทัศน์
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5
(มกราคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการวิจัย :
ฉบับบัณฑิตศึกษา
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารุ
สงขลานคินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปที่ 19
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 10
(กันยายน 2556)
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(พฤศจิกายน 2556)
1

1
บรรณาธิการวารสารสื่อ
การประชาสัมพันธ์
ที่นี่...บ้านสวน
-วารสารสื่อสารการประชาสัมพันธ์ "ที่นี่...บ้านสวน" (พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 15
ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2556)
1
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
-CSR ที่แท้
-วิพากษ์ผังเมือง
1
1
ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-ซีดีรอม โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน
1
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต
-วาระยามเช้า (Morning Session) จังหวัดภูเก็ต
1
ผู้อำนวยการกองบริหารแผน
และงบประมาณการวิจัย
-การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการ
ทดสอบตลาดอาหารไทยเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก (เล่ม 1 และ เล่ม 2)
-การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพการประชาสัมพันธ์และการ
ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
2

2
ผู้อำนวยการเครือข่าย
ข้อมูลการเมืองไทย
-สมุดพก ส.ส.
-สมุดพก ส.ว. 55-56
1
1
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ
วางแผน สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
-ซีดีรอมรายงานธุรกิจประกันภัย 2555
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก
-สองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก ตามรอยพระบิดา ผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านสุขภาพ
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา
-ดีวีดีรายการสารคดีโทรทัศน์ชุด พันแสงรุ้ง
-จุลสาร สานติ ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2557)
1
1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รายงายประจำปี 2555 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
1
สำนักงานคณะกรรมการุ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-Thailand Narcotics Control Annual Report 2012
1
สำนักงานประกันสังคม -รายงานประจำปี 2555 สำนักงานประกันสังคม
-สถิติงานประกันสังคมปี 2555
1
1
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
1