ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมีนาคม 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

คุณจิราลักษณ์ จงสถิตมั่น

-ความหลากหลายของแนวคิดเกี่ยวกับความพิการ : บทสำรวจเบื้องต้น

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา เชิญศิริ
คณะเศรษฐศาสตร์

-จุลสารเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กรกฏาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
-ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2538-2553
-นโยบายเศรษฐกิจว่าด้วยสวัสดิการสังคม : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ใน
ประเทศตะวันตก

1

1
1

คุณเจริญ ภักดีวานิช

-วุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (เจตนารมณ์ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญ)

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

-วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (เมษายน-
กันยายน 2555)
-รายงานประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)

1

1

คุณพิสมัย จันทวิมล
ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต

-ลำนำไพร

6

นายแพทย์ศุภชัย
คุณารัตนพฤกษ์
คณบดีบริหารกลุ่ม
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

-การตรวจน้ำอสุจิและการทำงานของอสุจิ
-International Conference on Traditional Medicine for
South-East Asian Countried
-AYURVEDA The science of life
-HOMOEOPATHY Science of GEntle Healing
-UNANI MEDICINE IN INDIA

1
1

1
1
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมชนก ภู่อำไพ
คณะศึกษาศาสตร์

-สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์

2

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

-รายงานประจำปี 2555 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทญ

-หนังสือทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสานพร้อมแผ่นซีดีรอม

1

คณบดีคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-การจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลอย่างเสรีและเป็นธรรมภายใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญ

1

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง

1

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว
โครงการกำลังใจใน
พระดำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11
(ธันวาคม 2555)
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม 2556)

1

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา OHEC
Newsletter

-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 153

8

บรรณาธิการจุลสาร
Dom@Tham

-จุลสาร Dome@Tham ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556)

3

บรรณาธิการจุลสาร
สำนักศึกษาทั่วไป

-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 5 ฉบับที่ 44 (มกราคม 2556)

2

บรรณาธิการจุลสาร
ร่วมสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
AEC FOCUS

-จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 14
-จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจิอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 15

2
2

บรรณาธิการวารสาร
กรมอู่ทหารเรือ

-วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2556

1

บรรณาธิการวารสาร
ชุมทางอินโดจีน :
เอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ปริทัศน์

-วารสารชุมทางอินโดจีน : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

1

บรรณาธิการวารสาร
พรรคการเมืองสัมพันธ์

-วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555)

10

บรรณาธิการวารสาร
พิกุลสาร

-วารสารพิกุลสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยบรูพา

-สารมหาวิทยาลัยบรูพา (ธันวาคม 2555)
-สารมหาวิทยาลัยบูรพา (มกราคม 2556)

2
2

บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556)
-สารวิจัย มข. ปีที่ 3ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556)

1
1

บรรณาธิการวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

-วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4
(ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(พฤศจิกายน 2555-เมษายน 2556)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
อีสเทริ์นเอเซีย

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ
และวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ยุติธรรม

-วารสารยุติธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 (2555)

1

บรรณาธิการวารสารสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี

-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ

-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 14
ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2556)

1

บรรณาธิการวารสาร SIT
Magazine

-วารสาร SIT Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-วารสาร SIT Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)

1
1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(NUEJ)

-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บริษัท ดับบลิว
เอ็มจี(ประเทศไทย)
จำกัด

-Meassage to All Nations

1

ประธานชมรมศิษย์กรรมฐาน
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

-โพธิปักขิยธรรม

2

ธรรมสภา

-หน้าที่ของคน
-อยู่กันด้วยความรัก
-คู่มือมนุษย์ ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น
-ธรรมนุญชีวิต ฉบับชาวบ้าน

1
1
1
1

ผู้อำนวยการสำนักงาน
เลขาธิการสภาหัตถกรรม
โลก ภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิก 2552-2555

-Report of the President of WCC-APR 2009-2012

1

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

-80 พรรษา ราชินีศรีไผท

1

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนัก
วิทยบริการ

1

เลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน

-รายงานประจำปี 2554 ราชบัณฑิตยสถาน

1

สำนักกิจการในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา

-Using Participatory Action Research to Put the
Bangkok Rules into Practice The Thai Prison Case
Study
-การใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปสู่
การปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย
-โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด
โดยการถอดบทเรียนจากโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ

1


1

1

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

-Thailand Narcotics Control Annual 2010

1

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1

สำนักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1

สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

-ภาพอนาคตพลังงานไทย 2555

1

สำนักงานศาลปกครอง

-แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4 พร้อมแผ่น CD-ROM

1

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

-โซ่อุปทานสินค้าเกษตร การบริหารโซ่อุปทานสุกร ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์

1

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1
1