ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมีนาคม 2555

ชื่อผู้บริจาค
ทรัพยากร
จำนวน
คุณกัญจนา ดีวิเศษ
-หนังสือทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 10
-หนังสือทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 9
2
2
อาจารย์ดนุวัศ สาคริก
(หัวหน้าสาขา
วิชา PPE)
-เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
-นโยบายการคลังสาธารณะ
-ข้อเสนอภาพรวมนโยบายการคลังเพื่อสังคมและสุขภาพ
และมาตรฐานเพื่อผู้สูงอายุ
-การคลังเพื่อสังคม จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า
1
1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ธราพงษ์
วิทิตศาสนต์
-หนังสือ ถ่านกัมมันต์ การผลิตและการนำไปใช้
1
รศ.ดร.ประยูร
ส่งสิริฤทธิกุล
-หนังสือ Thai Jour of Physics Series 5 SPC2010
  Physics for Dynamics Society
1

คุณพงษ์ทอง

ตั้งชูพงศ์

-หนังสือคู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์
-วารสารสงขลานครินทร์ ปบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (พ.ค.-มิ.ย.2555)
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกันยายน-
  ธันวาคม 2554)

1

1

รองศาสตราจารย์
เล็ก สมบัติ
-หนังสือ รายงานประจำปี 2554 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
-หนังสือเรือนล้านกับวิถีชีวิต
-หนังสือหางดง ถิ่นหัตถกรรม
-หนังสือภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่
1
1
1
ผศ.ทพญ.สั่งสม
ประภายสาธก
-หนังสือตำราเรื่อง ภาพรังสีกับงานทางทันตกรรม
1
รองศาสตราจารย์
สุธรรม อยู่ในธรรม
-หนังสือ กสทช. 2554 พร้อมแฟ่นซีดี
1
ศาสตราจารย์
สุริชัย หวันแก้ว
-หนังสืองานฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการปัญญาชน
สาธารณะแห่งเอเชีย
1
คุณสิรีมาศ
สุวรรณมนตรี
-หนังสือ The Lower Mekong Region-Hydrodam &
Liveihood : can it form a partnership?
1
กรมคุมประพฤติ -วารสารกรมคุมประพฤติปีที่ 19 ฉบับที่ 3
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำปักษ์แรก กันยายน 2555
2
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
-หนังสือการจัดการความรู้ พ.ศ.2553 เรื่องการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ Biotechnological Products
5
กรมศิลปากร

-หนังสือภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จ

พระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย
1
คณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-หนังสือรายงานประจำปี 2554
1
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จำกัด (มหาชน)
-ไดอารีเศรษฐีน้อย 100 เรื่องรวย
-เพ(ร)าะ กล้า...ปากกาศิษย์
-คู่มือซ่อมบ้าน...หลังน้ำลด ฉบับพกพา
-by Heart : Anyone Can Do it
-เครือซีเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-สัตว์ป่าแอฟริกา
-นามานุกรม พระมหากษัตริไทย
2
1
4
4
2
1
1
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-หนังสือ
12
ผู้จัดการแผนงาน
พัฒนากลไกเฝ้าระวัง
ระบบยา

-สื่อ กพย.

4
ผู้อำนวยการโครงการ
วารสารบริหารธุรกิจ
-หนังสือ Thammasat Logistics Research Papers Vol.5
1
ผู้อำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคิมพิวเตอร์แห่งชาติ

-หนังสือโลกร้อนกับพลังงาน
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ

-หนังสือ Thaialnd Script Project 2007/2010

2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนาเพื่อ
เฝ้าระวังสภาวะ
ไร้รัฐ
-รายงานสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของ
ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ปี 2553
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน
-รายงานสถิติพลังงาน + CD
-รายงานสถิติพลังงาน

3
3
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เลขานุการ
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

-หนังสือ 4 ทศวรรษ การส่งออกอาหารไทย (พ.ศ.2506-2546)
1
ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเลิดสิน

-หนังสือคู่มือการวินิจฉัยโรค การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตการ
  และสัญญาณเตือน
5
ผู้อำนวยการสำนัก
วิจัยและวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-หนังสือรายงานประจำปี 2554
1
ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการ
-หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1
ผู้อำนวยการ
หอจดหมายเหตุ มก.
-รายงานประจำปี 2555
1
ผู้อำนวยการ
ห้องสมุดสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์
-Consumption and Marketing The Asian Perspective
  and Practices

1
ผู้อำนวยการ
อวุโส สำนักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
1
มหาวิทยาลัย

วงษ์ชวลิตกุล

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ก.ย.53-ม.ค.54
1
รองประธานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราภัฏ
ศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

  กันยายน-นวาคม 2554

1
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

1
สำนักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรูพา
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
1
1
1
1
สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-วารสารยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน

  มิถุนายน-กรกฎาคม 2554
1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-แผ่นดีวีดี ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
-หนังสือทำเนียบภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2554

5

1

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

-วารสาร Songklanakarin Journa of Science and
Technology v.33 no.3 May-Jun 2011

-หนังสือ กว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซล สายพันธ์ มอ.
1
1

ส่วนสารนิเทศ

สำนักกิจกรรมมวลชน
และสารนิเทศ

-รวมบทความสยามนนุสติ 2554
1
หอศิลปป์เซเว่นรังสรรค์
-90 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
-หนังสือเฟรร์นหุบเขาลำพญา
1