ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมิถุนายน 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้้ช่วยศาสตราจารย์
ไชยรัตน์ รุจิพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
-ค่ายพักแรม Caomping
-สื่ออิเลคโทนิค e-learning
2
1
พลโท นพ.
ดำรงค์ ธนะชานนท์
-กรณีธรรมกาย
3
คุณทองศรี บัวศรี -ครูข้างถนน
-ข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาเด็กเร่ร่อนของครูข้างถนน
-ทางเลือกทางรอดเด็กเร่ร่อน
-บ้านเปลี่ยนชีวิตหนู ครูสร้างโอกาสฉัน
-เรื่องเล่าครูข้างถนนทางเลืกทางรอดของเด็กข้างถนน
-ปลดล็อคระบบดุแลสู่การแก้ไขปัญหาเด้กเร่ร่อนที่ยั่งยืน
-บ้านของผมบ้านของหนู
-ซีดี คุรุอยู่ข้างถนน
1
2
2
1
1
1
1
2
อาจารย์
นพปฎล ธาระวานิช
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
-งานมัคคุเทศก์
5

 

อาจารย์
นพปฎล ธาระวานิช
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริกา

-รายการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบธุรกิจการจัดนำเที่ยวขาออกกรณีศึกษา :
การเปลี่ยนแปลงวันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558


1

อาจารย์
ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
คณะนิเทศศาสตร์

 

-1 ปี คสช.
15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทัตแพทย์หญิง พรหมมา

-การถอนฟันทางปฏิบัติ
1

รองศาสตราจารย์
ดร.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

-พลิกประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหม
-รวมแบบบ้านสวยอยู่สบาย
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศิษฐ์ อยุ่ยงวัฒนา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศิษฐ์ อยุ่ยงวัฒนา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-
14
คุณสุจิตรา สันธนาภรณ์

-พระวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2558
-ปฏิทินพระบวรฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2558

1
1
คุณสุกัญญา สุนทรศารทูล -นามสกุลพระราชทานในรัชกาลที่6, รัชกาลที่7, รัชกาลที่8, รัชการที่9
1
รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
-โลกทัศน์ของอาเวียนจากภาษิต
-โลกทัศน์ของคนไทยจากภาษิต
-โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต
-โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจากภาษิต
-โลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต
-โลกทัสน์ของคนสิงคโปร์จากภาษิต
1
1
1
1
1
1
คุณอัญชนา สุวรรณานนท์
-จดหมายถึงแม่
1
กรมการค้าภายใน -รายงานประจำปีงบประมาร พ.ศ.2557 ของกรมการค้าภายใน
3
กรมควบคุมโลก

-การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่14 และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่1

1
กรมเจรจาการค้าฒิพฬ ระหว่างประเทศ -วารสารการค้าระหว่าประเทศปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (มกราคม-มีนาคม 2558)
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2557 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1
กรมปศุสัตว์ -รายงานประจำปี 2557 กรมปศุสัตว์
1
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)2

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนและคนพิการ

-รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์(Final Report) การศึกษาพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ(พร้อม CD-ROM)


2
กรมสรรพากร -รายงานประจำปี 2557 กรมสรรพากร
1
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน)
-กสท โทรคมนาคม ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี (พร้อมซีดี)
1
กรรมการและเหรัญญิก
สถาบันป่วย อึ๊งภากรณ์
-สูจิบัตรงานรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2558
2
ทางการพิเศษแห่งประเทศไทย -รายงานประจำปี 2557 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1
คณบดีคณะเทคโนโลยี -การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน
2
คณบดคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
-Politics and Regionai Integration in
Greater Mekong Sub-region
-ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

1
1
คณบดีคณะวิทยาการจักการ -มะละกอพอเพียง
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
1
นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556-วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
1
บรรณาธิการจดหมายข่าวของ
คณะโลจิสติกศ์
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการข่าววิถี
ธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 124 (เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Research Information)
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Re-form Research Information)
ฉบับที่ 4 (เมษายน 2558)
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่ 5 (2558)
4

1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 48 (กุมภาพันธ์-
มีนาคม 2558)
2
บรรณาธิการจุลสาร อีใเทค -จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 75 (มกราคม-มีนาคม 2558)
5
บรรณาธิการ Journal
Research & Knowledge
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-Journal Research & Knowledge มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการ PSAKU
International Journal
of Interdisciplinary
Research
-PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
@n Amphon
-นิตยสาร @ Amphon ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 19 ฉบับที่ 95 (มีนาคม-เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ทีทัศน์วัฒนธรรม
-วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 13 (2558)
1
บรรณาธิการ
วารสารนิเทศศาสตร์
-วารสารนิเทศศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่1 (มกราคม-มีนาคม 2558)
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558)

1
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
-นวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 35 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
ปีที่ 35 ฉบับ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
ปีที่ 36 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
ปีที่ 36 ฉบับ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจาก
โครงการ 2014 International Conference on Rubber
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(RPU News)
-วารสารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ KMUTNB : IJAST
-นวารสาร วิชาการ KMUTNB : IJAST Vol.8 No.2 (April-June 2015)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการนานาชาิติด้าน
สุขภาพจิตและพัฒนา
การเด็กเล็ก
-วารสารวิชาการนานาชาิตด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก CDMH ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558)
1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-นวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการหลักสูตรและ
การสอน
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 (มกราคม-เมษายน 2557)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 (กันยายน-ธันวาคม 2557)

1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
-วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม2554-มีนาคม2556)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2556)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2557)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558)

1
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 23
ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 23
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2558)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
-วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2557)

2
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 7
(เมษายน 2558)

1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
ธรรมศาสตร์
-วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

1
บรรณาธิการสาร
วิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-สารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกรคม-เมษายน 2558)

1
ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันสิทธิ
มนุยชนแห่งเอเชีย
-คู่มือติดตาม ตรวจสอบการดำเนินคดีและการพิจารณาคดีในศาล
-คู่มือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-Our Rights : Human Rights
-Law in the struggle for Dignity and Justice
-Challenges in Human Rights Practice
1
1
1
1
1
ประธานกรรมการ
บริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
-เหลียวหลังแลหน้า : พัฒนาการของสังคมศาสตร์
ในประเทศไทยกับการเชื่อมต่อสู่วงวิชาการโลก


2
ประธานคณะกรรมการ
กำกับทิศโครงการผลักดัน
การเดินและการใช้จักรยาน
ไปสู่นโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย
-การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจำวันครั้งที่ 3 The 3rd Thailand Bik & Walk
Forum : Safety Today is Safety Tomorrow2

ประธานคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
อนาคตไทยศึกษา
-เศรษฐศาสตร์คอมมอนเซนส์ : คน-เศรษฐกิจ
ชีวิตเศรษฐศาสตร์
1
ประธานศูนย์ภารตะศึกษา -หนังสือภารตะศึกษาฟอรั่ม (ครั้งที่ 6)
-จดหมายข่าว India Calling Vol.VI(1) 2015
1
1
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์
-กฎหมายอาญา บทบัญญัติทั่วไป
2
ผู้อำนวยการกอง
วิเทศสัมพันธ์
-รายงานประจำปี 2557 กองวิเทศสัมพันธ์
1
ผู้อำนวยการมูลนิธิ
สร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง (สคส.)
-พลังสังคม รับมือ ท้องวัยรุ่น
2
ผู้อำนวยการศูนย์
์วิจัยป่าไม้
-วารสารวนศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
-ตำราเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ
เพื่อการแปรรูป
คณะเศรษฐศาสตร์
-Sustainable Happiness and Sustainable Development
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
จีน-ไทยแห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ที่ระลึกเปิดอาคารมิตรภาพไทย-จีน
20
ผู้อำนวยการสำนัก
วิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม
-รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย
พ.ศ.2557
1
ผู้อำนวยการหอ
ภาพยนต์
(องคการมหาชน)
-ปูม 25 ปี หอภาพยนต์
-สยามภาพยนต์
-ว่าด้วยหนังๆในเมืองบางกอก
-ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติฉบับที่ 1
-หลักหนังไทย
-นี่คือชีวิตของ...ดอกดิน ศิลปินของประชาชน
-100 ดาว บนลานดารา
-กาลานุกรม เอลวิส เพรสลีย์ ที่ปรากฎในสังคมไทย
-ชั้นครู 1 ตัวตนโดยตัวงาน อภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล
-ชั้นครู 2 Personnal movie ของอาทิตย์ อัสสรัตน์
-ชั้นครู 3 เป็นเอก รัตนเรือง One Stand-up Filmmaker
-ชั้นครู 4 เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับหัวใจศิลปิน
-สมุดภาพพิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทย
-คู่มือนิทรรศการ หนึ่งศรรตวรรษภาพยนต์ไทย
-คู่มือการอนุรักษ์ภาพยนต์ (ฉบับพื้นฐาน)
-คู่มือโรงหนัง โรงเรียน
-คู่มือสำหรับหอภาพยนต์ (FIAF)
-หนังม้วนที่หายไป The Missing Reel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
-การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
2
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
รองประธานสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์
ฝ่ายนิเวศสัมพันธ์
-สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก
-Arm Control Disarmament and National Security
-Inside the White House
-Facing the Brink
-Black Robe and Grass skirt
2
1
1
1
1
เลขาธิการคณะกรรม
การกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
-รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี 2557 1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของสภาพัฒนาการเมือง
4
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551-2555
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 1
-ต่างโฉลกสังคมไทย
1
1
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
-Growth & Prosperity of Thailand
5
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2557 สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1
สำนักงาน กสทช. -รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประจำปี 2557
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2555
2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
4
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ May 2015 1
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน
-รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2558)
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 124 ปี 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาค
อุตสาหกรรม พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2557
2
สำนักงานศาลยุติธรรม -ศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557 1
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-นรวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ 13 : ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง
ภาคใต้ หลักนิติธรรม
1
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
-โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว 1
หัวหน้าโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ
-Policy Brief ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 (กุมภาพันธ์ 2558)
-Policy Brief ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 (กุมภาพันธ์ 2558)
-Policy Brief ปีที่ 3 ฉบับที่ 23 (กุมภาพันธ์ 2558)
-จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
2
2
2
2
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี
-เทคโนโลยีนาโนประกอบ 1
หัวหน้าภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
-เกร็ดกนก แนวคิดทางภูมิลักษณ์ของประเทศไทย 2
หัวหน้าสำนักสื่อสาร
การพัฒนา
-รายงานประจำปีงบประมาณ 2557 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-พจนานุกรมภาษาไทยพวน 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
พะเยา
-ซีดีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
-สรุปรายงานโครงการประชุมสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
-ไฟล์ข้อมูลสรุปรายงาน (VCD)
1
1