ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมิถุนายน 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจรวย ขันมณี -ยานยนต์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 369 (ตุลาคม 2556)
-นักเลงรถ ปีที่ 31 ฉบับที่ 367 (ตุลาคม 2556)
-นักเลงมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 303 (ตุลคม 2556)
-นักเลงรถกระบะ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤาภาคม 2557)
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพนันท
์ ตาปนานนท์
-ฟื้นฟูวิถีไท จิตญญาณชุมชน ลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
-บ้าน เรือน เมืองสามน้ำ
-นววิถี เมืองฐานน้ำ
อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ:แม่กลองและบางปะกง
1
1
1
1
รองศาสตราจารย์
นพพร พานิชสุข
-ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองที่ได้รับจากการรับราชการอยู่
ในมหาวิทยาลัยรวามคำแหง ปีพุทธศักราช 2515-2549
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรชนก ทองลาด
-จริยธรรมวิชาชีพบัญชี
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรรณี จรัมพร
รองคณบดีฝ่าบบริหาร
คณะเศรษฐศาสตร์
-straegy for regional development cooperation with Asia focusing on
southeast Asia September 2010-June 2015
1
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พิรงรอง รามสูต
-วิทยุชุมชนในประเทศไทย : จากกราปฏิรุปสื่อสู่การกำกับดูแลที่ยั่งยืน
-Community Radio in tahiland : from Media Reform to an Enabling
Regulatory Framework
1
1
คุนวิทยา วิชิระอังกรู -จดหมายเหตุ นักรบนกหวีด
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธฺ์
หัวหน้าสาขาวิชา
ศิลปะภาพถ่าย
คณะศิลปะและ
การออกแบบ

-สมุดภาพนิทรรศการศิลปะนิพันธ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย
5
รองศาสตราจารย์ ดร.
เสริม จันทร์ฉาย
-รังสีอาทิตย์
1

อาจารย์อิทธิพันธ
พัฒนานุพงษ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ

-รายงารการจัยฉบับสมบรูณ์โครงการวิจัยโปรแกรมการท่องเที่ยว
สำเร็จรูปเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย
สำหรับจังหวัดปทุมธานี
1
ศาสตราจารย์ ดร.
อัญญา ขันธวิทย์
-ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย
1
กรมควบคุมโรค -วารสารสำนักนักดรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีที่26 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557)
1
กรมทางหลวง -รายงานประจำปี 2556 กรมทางหลวง+ซีดี-รอม
-สะพานมิตรภาพ 4(เชียองของ-ห้วยทราย)
1
1
กรมตวรจสอบ
บัญชีสหกรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี2556
-สหกรณ์การเกษตร
-สหกรณ์ประมง
-สหกรณ์นิคม
-สหกรณ์ร้านค้า
-สหกรณ์บริการ
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
-สหกรณ์ทุกประเภท
-ชุมชนสหกรณ์
-กลุ่มสหกรณ์
-กลุ่มเกษตรกร
-10อันดับสหกรณ์
-สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด(ฉบับนำสัญจร)
-Financial infoemation Farmer Groups in Thailand
-Financial information Cooperatives in Thailand
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
กรมบังคับคดี -วารสารกรมบังคับคดี
ปีที่ 17 แบับที่87 (มีนาคม-เมษายน 2556)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 88 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556)

1
1
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชการป้องกันประเทศ
ปีที่5 ฉบับ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557)

1
คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม
-ความคิดทางการเมืองของ จอห์น ล็อก (The political Thought
of John Locke)
-ความคิดทางการเมืองของ ทอมัส อะไควนัส (The political Thought
of Thomas Aquinas)
-ความคิดทางการเทืองของ ออกัสติน (The political Thought of Augustine)
1

1

1
ทายาทขุนโ
บถส์บริหาร
-140ปี ชาตกาลขุนโบสถ์บริหาร 100ปี การขนานนามสกุล
1
นายกสมาคม
นักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
-หลักและแนวคิดวารสาร(Principles of Convergence Jouenalism)
1
นายกสมาคมศิษญ์
เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1
บรรณาธิการวารสาร
กุมารเวชสาร
-วารสารกุมารเวชสาร ปีที่ 20 ฉบับท ี่3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1

บรรณาธิการ
ข่าวศิลปกรSU News

-ข่าวศิลปกร SU News ปีท 39 ฉบับที่ 381 (เมษายน 2557)
1

บรรณาธิการข่าววิจัย
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Research
informeation)

-ข่าวสารวิจัย มหาวทิยาลัย เชียงใหม่ (Re-form Research
informeation)
ฉับบที่4/2557 (เมษายน 2557)


3
บรรณาธิการข่าววิจัย
มหาวทิยาลัย เชียงใหม่ (
Re-form Research
informeation)
-ข่าวสารวิจัย มหาวทิยาลัย เชียงใหม่ (Re-form Research
informeation)
ฉับบที่5/2557 (เมษายน 2557)
1

บรรณาธิการข่าววิจัย
หาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Research
informeation)

-ข่าวสารวิจัยมหาวิทยาลัย เชยงใหม่ (Re-form Research
informeation)
ฉบับที่4 (เมษายน 2557)
ฉบับที่5(พฤษภาคม2557)


5
5
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่14 ฉบับที่112 (เมษายน 2557)
3
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่14 ฉบับที่113 (พฤษภาคม2557)
3
บรรราธิการ
จดหมายข่าว
ประชาธิปไตย
ชุมชน
-จดหมายข่าวประชาะิปไตยชุมชน ปีที่5 ฉบับที่10 (มกราคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าวสารไทยศึกษา
-จดหมายข่าวสารไทยศึกษา
ปีที่15 ฉบับที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
ปีที่15 ฉบับที่2 (มกราคม-มีนาคม 2557)

1
1
บรรณาธิการจุลสารมรกต -จุลสารมรกต ปีที่3 ฉบับที่ 10 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลธัญบุรีฉบับ
:บุคลากรดีเด่น
-บรรณาธิการจุลสารราชมงคลธัญบุรีฉบับ :บุคลากรดีเด่น
(มกราคม-มีนาคม 255)
1
บรรณาธิการจุลสาร HITAP จุลสาร HITAP ปีที่7 ฉบับที่21 (มกราคม-เมษายน 2557) 1
บรรณาธิการ Chiang Mai
Univesrity Joural of
Natural Sciences
- Chiang Mai Univesrity Joural of Natural Sciences
ปีท่13 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวi(NUEJ)
-บรรณาธิิการวิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวi(NUEJ)
ปีที่8 ฉบับที่2(กรกฏาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
The international of
East Anian Studies
-วารสาร The international of East Anian Studies
ปีที่ 18 ฉบับที่1 (กันยายน2556)
1
บรรณาธิการธรรมศาสตร์ -วารสารธรรมศาสตร์
ปีที่32 ฉบับที่2 (2556)
ปีที่32 ฉบับที่3(2556)
ปีที่33 ฉบับที่1(มกราคม-เมษายน 2557)

1
1
1
บรรณาธิการวารสารบริหาร
ธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
-บรรณาธิการวารสารบริหารุธรกิจเทคโนโลยีมหานคร
ปีที่10 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่6 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคน 2556) 1
บรรณาธิการวารสารพระ
จอมเกล้าพรนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเหล้าพระนครเหนือ
ปีท่23 ฉบับที่3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรราธิการวารสารข่าว
Intellectual Propert
-วารสารข่าว Intellectual Propert
-ปีที่9 ฉบับที่2(มกราคม-มีนาคม 2555)
-ปีที่9 แับับที่4 (กรกฏาคม-กันยายน 2555)
-ปีที่10 ฉบับที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)
-ปีที่10 ฉบับที่4 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)
-ปีที่11 ฉบับที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
-ปีที่11 ฉบับที่2 (มกราคม-มีนาคม2557)
-ปีที่11 ฉบับที่3 (เมษายน-มิถุนายน 2557)

1
1
1
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัย ปีที่4 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยสารคาม
ปีที่33 ฉบับที่2 (มีนาคม-เมษายน 2557)
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
ปีที่33 แบับที่2 (มีนาคม-เมษายน 2557)

1

1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
พระจุลจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่24 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาส
-วารสารรายไตรมาส ปีที่4 ฉบับที่13 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการ
วารสารโรงพยาบาท
พิจิตร
-วารสารโรงพยาบาทพิจิตร ปีที่29 ฉบับที่1
(ตุลาคม-มีนาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
สารวิจัย มข.
-สารวิจัย มข.ปีที่4 ฉบับที่3 (มีนาคม 2557)
-สารวิจัย มข.ปีที่4 ฉบับที่4 (เมษายน 2557)
-วารวิจัย มข. ปีที่19 ฉบับที่1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557)
1
1
1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
KMUTNB : IJAST
-วารสารวิชาการ KMUTNB : IJAST Voi.7 No2 (Apr-Jun.2014)
1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
เจตนิต
-วารสารวิชาการเจตนิน
-ปีที่4 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-ปีที่4 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
-ปีที่4 ฉบับที่3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
-ปีที่5 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2557)
-ปีที่5 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)

100
100
100
100
100
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่9 ฉบับที่3
(กันยายน-ธันวาคม 2556)

1
บรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่33 ฉบับที่2 (มีนาคม-เมษายน 2557)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่33 ฉบับที่2 (มีนาคม-เมษายน 2557)

1

1
บรรณาธิการ
วารสาร สลค.สาร
-วารสารสลค.สาร ปีที่22 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2557)
2
บรรณาธิการ
วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่19 ฉบับที่4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)

1
บรรณาธิการ
วารสารสื่อการ
ประชาสัมพันธ์
"ที่นี่..บ้านสวน"
-วารสารสื่อการประชามสัมพันธ์ "ที่นี่..บ้านสวน"(มีนาคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการ
วารสารสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์และมนุษญศาสตร์ ปีที่39 ฉบับที่2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

1
บรรณธิการ
วารสารสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวันปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวังปทุมธานี
ปีที่5 ฉบับที่4(กุมภาพันธ์ 2557)
1
บรรณาธิการ
วารสารสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวันปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวังปทุมธานี
ปีที่5 ฉบับที่5 (มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการ
วารสารศรีพิบลูฯ
-วารสารศรีพิบลูฯ ปีที่3 ฉบับที่13 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
3
บรรณาธิการ
วารสารศิลปกรรมสาร
-วารสารศิลปกรรมสาร ปีที่8 ฉบับที่2 (2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่11 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
ปีที่11ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

1
1
บรรณาธิการ
วารสาร EQD Talks
-วารสาร EQD Talks ปีที่1 ฉบับที่1 (มากราคม-มีนาคม 2557)
2
บรรณาธิการ
วารสารอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ปีที่5 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

1
กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
-พันธ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
-เสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลนในประเทศไทย
ฉบับที่4 ตอนปราการกันภัย
-ความหลากหลายและมุลค่าของสัตว์เศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน
ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน6จังหวัด
-ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน
-ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลยฝั่งอ่าวไทย
และอันดามันตอนล่าง

1

2

1
1

1

บริษัทสำนักพิมพ์
ผีเสื้อจำกัด
-มารยาทงาม
-โคลงกลอนฃ่องครูเทพ รวมเล่ม 1-3
-โปสการ์ด
-ที่คั่นหนังสือ
-ผ้าห่อขนม
1
1
4
2
1
ประธานชมรม
สร้างชาติ
-CD-ROM Thai Diary Fact Book 2009-2013
2
ผู้อำนวยการ
บริหารสถาบันวิจัย
นานาชาติธรรมชัย
-หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1ฉบับประชาชน
-หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1ฉบับรวมงานวิจัยโดยย่อ
-หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1ฉบับวิชาการ
1
1
1
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
-ต่อยอดไอเดียทำธุรกิจกับ 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร
-ต่อยอดไอเดียทำธุรกิจกับ 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาแฟชั่น
2
2
ผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
-120ปี บารมีพระปกเกล้า สมุดภาพเลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
1
สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หนังสือจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี
(นสธ. หรือ TUHPP)
1
สถาบันส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
-แผ่นซีดีรอมรายงานการสังเคราะห์ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา2556
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่8 ฉบับที่5 (พฤษภาคม 2557)
2
มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่16 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2557)

2
มุลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม -อริยธรรม 41
1
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลย
ไทย-ญี่ปุ่น
-Procrrding of lnternational Confernce on Business and lndustrial
Research(ICBIR 2014)
1
โรงพยาบาลคามิลเลียน -รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 โรงพยาบาลคามิลเลียน
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษที่แปด
1
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2556
1
เลขานุการกอง
บรรณาธิการ
รายงานการประชุม
-รายงานการปรุชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่4

1
ศูนย์นโยบายโลก
มุสลิม
-ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
ในประชาคมอาเซียน

1
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วารสารศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 21 ฉบับที่1-2 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
ปีที่ 21 ฉบับที่3-4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สุขภาพคนไทย 2557 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศ
จากฐานราก
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่40 ฉบับที่431(พฤษภาคม 2557)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่5 ฉบับที่218 (12 พฤษภาคม 2557)
ปีที่5 ฉบับที่220 (26 พฤษภาคม 2557)
-นิตยสาร สวัสดี (มิถุนายน 2557)
15

5
10
1
สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่40 ฉบับที่430 (เมษายน 2557)
10
สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2557
2
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2557)

2
2
สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
-วารสารตำรวจ ปีที่50 ฉบับที่438 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารกำลังใจ ปีที่2 ฉบับที่1 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์
-จดหมายข่าวมหาวทิยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่8 ฉบับที่4 (เมษายน 2557)

2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารยุติะรรม ปีที่14 ฉบับที่3 (2557)
1
สำนักพัฒนา
มาตราฐานแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหว ด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1:
(มกราคม-มีนาคม 2557)
1
สำนักงาน
มูลนิธิ 14ตุลา
-ปณิธานประเทศไทย
1
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-วารสารรัฐธรรมนูญ
ปีที่15 เล่ม43 (มกราคม-เมษายน 2556)
ปีที่15 เล่ม44 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

2
2
สำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน
เพื่อตอนรับเข้าเป็นประชาคมอาเซียน
-ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้
-สู่เป้าหมาย2010 รับบนิเวศทะเลและชายฝั่ง
-รายงานการปรุชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องความหลาก
หลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
-รายงานการประชุมหารือ เรื่องการดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วย
พื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่9
-รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่11

1
1
1

1

1
1

1
สำนักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกาาทั่วไป ปีที่6 ฉบับที่58 (มีนาคม2557)
2
สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี : ภูมิปัญญาช่างทำเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ
ประเภทตี
-ประเพณีสำคัญล้านนา
ประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา
ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3
เต่าน้อยอองคำ
Lanna house and way of life

1
1
1
1
1
1
หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัว
-เวชปฏิบัติครอบครัว (Family practice)
การประเมินและการจัดการภาคปฏิบัติในเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา
(Practical assessment and management in paliative meadicine)
3
1
หัวหน้าห้องสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-หนังสืองานมัฌฑนศิลป์สำคัญในประวัติศาสตร์ฯ
1
อธิการบดี
วิทยาลัยรังสิต
-หนังสือทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมฯ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1
ศาสตราจารย์ ดร. -เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
1