ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมิถุนายน 2554

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.

กาญจนา เงารังษ์

-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 1
อาจารย์จงสุข คงเสน - หนังสือ 10 นักษัตรครึ่ง 18 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
คุณนิลวรรณ เพชระบูรณิน - หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ฯ 1
รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์ - หนังสือรักใสๆ หัวใจ 50 แบบ 1
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

- จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin

- เอกสาร TRF Policy Bulletin

- วารสาร The TRF Forum

1

1

1

ผศ.ดร.สุชาดา

พิริยะประสาธน์

-หนังสือการประยุกต์ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 1

ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ

รองอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์

องค์กร

-หนังสือ 8
คุณภูษิต ศศิรานนท์ - หนังสือ All About Food Directory 2009 2
คุณสันติ เตชอัครกุล - หนังสือ ตามรอยบาทพระพุธองค์ (2) ตามรอยคำสอนของพระองค์พระสัมมาพุทธเจ้า 1

รองศาสตราจารย์

ดร.อุษา ปานเจริญ

- หนังสือการสกัดไอออนโลหะผ่นระบบเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง 1
คุณอนุรักษ์ นิยมเวช - หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ฯ 1
กรมทางหลวง - หนังสือรายงานประจำปี 2553 1

กระทรวงคมนาคม

(สำนักงานปลัด

กระทรวงคมนาคม)

- รานงานประจำปี 2553 กระทรวงคมนาคม 1

กระทรวงอุตสาหกรรม

(สำนักงานปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม)

- หนังสือ "ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทย...สู่..อุตสาหกรรมสีเขียว"

ครบรอบ 69 ปี (5 พฤษภาคม 2554)

1

คณบดีคณะเทคนิค

การแพทย์

- ปริญญานิพนธืในปีการศึกษา 2553 1
คณบดีคณะบัญชี

- หนังสือรัตนมณีศรีศิลปะศาสตร์

- เอกสาร Current News and Tourism Situation, Issue 50,April 2011

- เอกสาร Current News and Tourism Situation, Issue 50, May 2011

1

1

1

คณบดีวิทยาลัยดนตรี - วารสารดนตรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 1

บรรณาธิการจดหมาย

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ม.เชียงใหม่

- จดหมายข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.เชียงหใม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

การเมือง การบริหาร

และกฎหมาย

- วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 2

บรรณาธิการวารสาร

ข่าวทหารอากาศ

- วารสารข่าวทหารอากาศ ปีที่ 71 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

KMITL Science

And Technology

Journal

- วารสาร KMIT Science and Technology Journal Vol.10 No.1 (Jan-Jun.2010 1

บรรณาธิการวารสาร

ญี่ปุ่นศึกษา

- วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

บรรณารักษศาสตร์

- วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

ปรัชญาอเนกประสงค์

- วารสารปรัชญาเอนกประสงค์ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

ทางวิชาการสภาอาจารย์

ส่วนการศึกษาโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

- วารสารทางวิชาการสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับภาษาอังกฤษ

- วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ ปีที่ 9-10 (2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มข.

- วารสารวิจัย มข.ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

สตรีนิยมไทย : จุดยืน

- วารสารสตรีนิยมไทย : จุดยืน ปีที่ 4 (Stance : The Thai Feminist Review) 1

บรรณาธิการวารสาร

สำนักผังเมือง

สร้างสรรค์เมืองสวย

- วารสารสำนักผังเมือง สร้างสรรค์เมืองสวย 1

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์

เทนเม้นต์ จำกัด

- หนังสือครบรอบ 41 ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 5

พาณิชย์จังหวัด

ปทุมธานี

- เอกสารการประชาสัมพันธ์ข้าวปทุมธานี 1

- แผ่น DVD ประชาสัมพันธ์ข้าวปทุมธานี 1

5

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี

- สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5

ศูนย์สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารส่ารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคิรินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554

2

2

2

สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล

-หนังสือสุขภาพคนไทย 2554 1

สำนักงานคณะกรรมการ

นโนบายรัฐวิสาหกิจ

-รายงานประจำปีงบประมาณ 2553 ของ สคร.(Annual Report)

2

สำนักงานคระกรรมการ

การเลือกตั้ง

-วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2554)

10

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 63 5

สำนักงานปลัด

กระทรวงแรงงาน

-วารสารแรงงงาน ปีที่ 9 (พฤษภาคม 2554) 2

สำนักงานประกัน

สังคม

-สื่อประชาสัมพันธ์รายการ "ชีวิตท่านกับประกันสังคม" 2
สำนักงานปรณูเพื่อสันติ -บัญชีรายการเอกสารรับใหม่ที่น่าสนใจ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 และ มีนาคม-เมษายน 2554) 2

หัวหน้าภาควิชา

การจัดการป่าไม้

(รศ.ดร.วิพักตร์ จินตนา)

-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 1