ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
คณะวิทยาศาสตร์
-การสกัดไลโคปีนจากผักบางชนิดและการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
-ผลของโคโตซานและใยสับรดที่มีต่อสมบัติของโฟมยูรีเทน
-การวิเคาระห์ปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้
-การสกัดไคตินและไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี่โดยวิธีทางเคมี
-การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
1
1
1
1
1
อาจารย์ธีระญา
ปราบปราม
-คำอธิบาย กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท 2
คุณปรีดารัตน์
อินทสุวรรณ
-100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น 2
คุณวัชรินทร์
เรืองฤทธิ์กูล
-หนังสือ -
ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
-หนังสือ 113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรพงษ์ เอียมพิชัยฤทิธิ์
คณะศิลปะและ
การออกแบบ
-สมุดภาพนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "Chapter 25" สาขาศิลปะภาพถ่าย
ปีการศึกษา 2557
5
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2558) 1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 (เมษายน-มิถุนายน 2558) 1
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2558)
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1 :
มกราคม-มีนาคม 2558
1
คณบดีคณะตำรวจศาสตร์
-การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประประสิทธิภาพในด้านการนำเทคโนโลยี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้สนับสนุนการบริหารงานของสถานีตำรวจ :
ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล
2
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
-ศิษย์เก่าดีเด่นบํรฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
1
1
บรรณาธิการข่าวสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่ 6/2558
2
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว REG
-จดหมายข่าว REG ปีที่ 8 ฉบับที่ 75 (มีนาคม 2558)
9
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี (มิถุนายน 2558) 5
บรรณาธิการจุลสาร
ฝ่ายกิจการนิสิต
วิทยาเขตสงขลา
-จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(มิถุนายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
(TAT Review)
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว (TAT Review) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
อักษรวิจัย
-จุลสารอักษรวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2558 1
บรรณาธิการนิตยสาร
ตนคิดบวก
-นิตยสาร ตนคิดบวก ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน 2558) 2
บรรณาธิการนิตยสาร
@Amphoe
-นิตยสาร @Amphoe ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 (มกราคม-มิถุนายน 2557) 1
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต
-วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
การเมือง การบริหาร
และกฎหมาย
-วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2558)
3
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่น
ศึกษา (jsn Journal)
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (่jsn Journal) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2557)
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (่jsn Journal) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558
1
1
บรรณาธิการวารสาร
งานสัปดาห์วิชาการ
ความมั่นคง สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 2558
-วารสารงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 2558
3
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
นวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
-วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปที่ 1 แบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยไภษัชยนิพนธ์
-วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว.
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 56 (มกราคม-มีนาคม 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิคศึกษา
การจัดการ (MBA-KKU
Journal)
-วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBK-KKU Journal)ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
3
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน
-วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 308 (มีนาคม 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร :
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสถาบัน
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
-วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน
2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 42
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทร์นเอเชีย
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย : ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2557)
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
Rajabhat journal
of Science, Humanities
& Social Sciencd
-วารสาร Rajabhat Journal of Science, Himanities &
Social Science ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วัฒนธรรมราชมงคล
-สารวัฒนธรรมราชมงคลปีที่ 9 ฉบับที่ 22 (กันยายน 2557)
-สารวัฒนธรรมราชมงคลปีที่ 9 ฉบับที่ 23 (มีนาคม-พฤษภาคม 2558)
3
3
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์และ
กลยุทธ์การจัดการ (JEMS)
-วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (JEMS) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
"สลค.สาร"
อีสเทร์นเอเชีย
-วารสาร "สลค.สาร" ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 2
บรรณาธิการวารสาร
สารสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีทีี 6
ฉบับที่ 8 (พฤษภาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สื่อการประชาสัมพันธ์
ที่นี่..บ้านสวน
-วารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ " ที่นี่...บ้านสวน" (พฤษภาคม-
มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
"SAU Journal of
Science &
Technology
-วารสาร "SAU Journal of Science & technology"
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
ผู้อำนวยการศูนย์
สนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต (Journal
of Rangsit University : Teching & Learning
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
1
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-หนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศน์ จำนวน
หนึ่ง
เลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสภา
-กวีวัจน์วรรณภา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย 1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-ระบบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
-ทฤษฎีอำนาจ
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร SAWASDEE (มิถุนายน 2558) 1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-วารสารกำลังใจ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 (2558)
1
1
สำนักงาน ป.ป.ช.
-จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558) 5
อธิการวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก
-ข้อกำหนดคุณภาพของเข็มฟิลิฟอร์ม "มาตรฐานการแพทย์แผนจีน
Tradition Chinese Medicine ISO/TC 249-11101-2011
-ทำเนียบสถานพยาบาลที่มีการให้บริการการแพทย์ฝังเข็ม
5

4
อธิการวิทยาลัย
รัฐกิจ
-วารสาร Rangsit Journal of Social Science and
Humanities (RJSH) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1