ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจรวย ขันมณี -ยานยนต์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 369 (ตุลาคม 2556)
-นักเลงรถ ปีที่ 31 ฉบับที่ 367 (ตุลาคม 2556)
-นักเลงมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 304 (พฤศจิกายน 2556)
-นักเลงรถกระบพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 289 (พฤศจิการยน 2556)
1
1
1
1
คุณรัตนา ศุภปีติพร -อีสานนิยม : ท้องถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย
-อาเซียนศึกษา
1
1
คุณละลิตา
ฉันทศาสตร์โกศล
-ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกพยุง ฉันทศาสตร์โกศล
-ตามรอยรัชฟิล์มทีวี : ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ 166 มม.และละครโทรทัศน์ไทย
2
2
รองศาสตราจารย์
ดร.อัณณพ ชูบำรุง
-Poetry is in everything 1
อาจารย์วรีรัตน์ ลายทอง
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-New family Encyclopedia 8
Dr.Bruce Weeks
International College
-Global Marketing Law for Business 2
กรมการปกครอง -นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 7 ฉบับที่ 6(พฤษภาคม 2557)
5
กรมควบคุมมลพิษ -ซีดีรายงานการดำเนินงาน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2556
1
กรมธนารักษ์ -รายงานประจำปี 2555 กรมธนารักษ์
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานประจำปี 2556 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2557)
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-นักสำรวจตัวจิ๋ว
2
คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม
-ความคิดทางการเมืองของจอร์น ล็อก
-ความคิดทางการเมืองของทอมัส อไควนัส
-ความคิดทางการเมืองของออกัสติน
1
1
1
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วาดเส้นสร้างสรรค์
1
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ -ถอดบทเรียนบริการชุมชน ปีการศึกษา 2556
1
ประธานบุญนิธิจันทร์
ตองไชยะวุฑกุล
-สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์
3
บรรณาธิการข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research Information)
ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2557)
3
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กินฉลาดปราศโรค
-จดหมายข่าว กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
India Calling
-จดหม่ายข่าว India Calling Vol.5 No.1 (2014)
-จดหม่ายข่าว India Calling Vol.4 No.3 (2013)
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
จับตาอาเซียน
-จุลสาร จับตาอาเซียน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการท่องเที่ยว
TAT Tourism
่Journal
-จุลสารวิชาการท่องเที่ยว TAT Tourism Journal ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
การงบประมาณ
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 33 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
SEASCOPE
-วารสาร Seascope No. 322 (Apr.2014)
-วารสาร Seascope No. 323 (May.2014)
-วารสาร Seascope No. 324 (Jun.2014)
2
2
2
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2557)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
เทศาภิบาล
-นิตยสารเทศาภิบาล ปีที่ 108 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556)
-นิตยสารเทศาภิบาล ปีที่ 109 ฉบับที่ 11 (เมษายน 2557)
1
1
บรรณาธิการ PSAKU
International
Journal of
Interdisciplinary
Research เทศาภิบาล
-PAAKU International Journal of Interdisciplinary Research
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติสังคมศาสตร์
-วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2556) 1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
-นิตยสารเทศาภิบาล ปีที่ 108 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556) 1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) 1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
โรคติดต่อนำโดยแมลง
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "การเมือง
การบริหารและกฎหมาย"
-วารสารวิชาการ "การเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 (มกราคม-เมษายน 2557)
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติปีที่ 15 ฉบับที่ 3
(เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-วิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 3
ผู้จัดการแผนกสมาชิก -นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนดิ์ ฉบบที่ 9 (กุมภาพันธ์ 2557)
-นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับที่ 32 (2557)
1
1
ผู้อำนวยการบริหาร
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย
-สารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทย (เล่ม 1) 1
ผู้อำนวยการสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ
-ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส
-เคมีฟิสิคัล
-การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
-การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
-ภาษาไทยในองค์การ
-กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ธนาคารเพือการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2556 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย ฉบับภาษาไทย
-รายงานประจำปี 2556 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย ฉบับภาษาไทย
1

1
รองสาสตราจารย์ ดร.
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
-บุหรีอิเล็กทรอนิกส์ 2
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-วารสารเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ภูมิคุ้มกัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2557)
5
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 14 ฉบับที่ 114 (มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์วิจัยการหมักฯ
-จดหมายข่าวศูนย์วิจัยการหมัก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 1
บรรณาธิการวารสาร
การวัดผลการศึกษา
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่ 87 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่ 88 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-
มีนาคม 2557)
2
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2557)
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภมูิ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2557)
2
2
บรรณาธิการรัฐศาสตร์
ปริทรรศ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารไทย
การวิจัยดำเนินงาน
-ซีีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) 1
วารสารนิติศาสตร์ปรีดี :
พนมยงค์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
-วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(พฤศจิกายน 2556-มกราคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว.
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) 1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน
-วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 299 (มิถุนายน 2557) (เมษายน-มิถุนายน 2557) 1
บรรณาธิการวารสาร
มฉก.วิชาการ
-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 17 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหารสารคาม
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารสาระคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2556)
1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการนานาชาติ
ด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการ
เด็ก CDMH
-วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก CDMH
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
แพรวากาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวาการฬสินธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 39
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
-วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
-วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1

1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(พฤศจิกายน 2556-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร์
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน 2557
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ (มกราคม-ธันวาคม 2556)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
-วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสารสหวิทยา
การวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
สารวิจัยเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วารสาร สารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการ EN News
Letter
-EN News Letter Vol.6 No1.(Jan.-Mar.2014)
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2557)
2
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุ๋ยศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2557)
1
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-The 1 International Conference on Security Studies 2014 1
สำนักงาน ป.ป.ช -จุลสาร "ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน" ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557) 5
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2557)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2557)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2557)
1
1
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 ฉบับที่ 45 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 2
สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-รายงานกรอบแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย
-รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ปี อนุวัตการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
-รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเทศไทยกับการดำเนินงาน
ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
2
1

1
สำนักสารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
-75 ปี ดัชนีราคาสินค้าไทย 2
หัวหน้าส่วนแผนงาน
คณะจัดทำหนังสือรายงาน
ประจำปี 2556
-รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
อธิบดีกรมพลศึกษา -รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทย
ในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย
-รายงานการวิจัย เรื่องรูปแบบการจัดกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
1

1
President, Osaka University -OSAKA University Prospectus 2014 1