ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกรกฎาคม 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์กนกกร
ชูแก้ว
-โลกใบนี้เป็นสีเขียว
-รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว
-เมื่อปลาจะกินดาว 10
-สมุดภาพกิจกรรมฝาผนัง วัดในจังหวัดสมุทรนสงคราม
1
1
1
1
คุณกิตติชัย สกุลวิไลเลิศ -หนีนรก
5
ดร.จงดี นิละนนท์
คณะวิทยาศาสตร์
-ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
-ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม : แกนนำการศึกษา
-ทศชาติชาดก
4
3
3
อาจารย์จุไรรัตน์
ลักษณะศิริ
-พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษบ์อักษร
1
ดร.ชาญเวทย์
อิงคเวทย์
-การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
1
ศาสตราจารย์ ดร.
ปรีชา ประเทพา
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.55)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.55)
-สารวิจัยเื่พื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(พ.ค.-ส.ค.55)
-สารวิจัยเื่พื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
(ก.ย.-ธ.ค.55)
1

1

1

1
อาจารย์พงศ์ภัทร
อนุมัตราชกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
-มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัสตราวุธ
-รอยเวลากลาโหม
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี
จรัมพร
คณะเศรษฐศาสตร์
-แผนพัฒนาความชื่อตรงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
-จิตที่พ้นจากทุกข์
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เย็นหทัย แน่นหนา
-สเปกโทรสโกปี สำหรับเคมีอินทรย์
1
พ.ต.อ.ดร.วนิชย์
วัลลา
-ตำรวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
-พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553)
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1

1
ดร.ศิิรินทรา กอแสงเรือง
คณะเภสัชศาสตร์
-ซีดีสงครามมดคันไฟ
-ซีดีกองทัพผึ้งเพชฒฆาต
-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน-ไทย-อังกฤษ)
-รวยด้วยขยะ
-ปั่นตามฝัน 3 เส้นทางมรดกโลก สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
-Mentor-Mentoring : ศาสตร์และศิลป์ขแงการเป็นนักวิจัยพีเลี้ยงที่ดี
-คู่มือ iPad2 ฉบับสมบูรณ์
-ธุรกิจสร้างสรรค์พันธมิตรสังคม
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
คณะเภสัชศาสตร์
-ยาและโรคติดเชื้อ
-ยากับโรคในผู้สูงอายุ
1
1
ดร.สุพจน์ บุญสิทธิ์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
-สิงพิมพ์
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
คณะศิลปะและการออกแบบ
-New born 2013
5
คุณอภิรดี หรั่งเพชร -สิงพิมพ์
1
รองศาสตตาจารย์
ดร.อลิสา วานิชดี
-ซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อานนท์ ภักดีวงศ์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และรัฐศาสตร์
-6 ทศวรรษรัฐศาสตร์จุฬาฯ
1
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
-คลุกฝุ่นกับงาน 2 "เรียนรู้อดีตวิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างสรค์อนาคต"
1
อาจารย์อัจฉรา สวัสดี -สิงพิมพ์
1
รองศาสตราจารย์
ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
-เล่นแร่แปลหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัย
3
คุณอิษฎ์ อะยะวงศ์ -คู่มือมนุษย์
1
กรมการพัฒนาชุมชน -รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555
1
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี
-รายงานกิจการประจำปี 2555 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
รำไพพรรณี
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานประจำปี 2555 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1
กรรมการผู้จัดบริษัท
แกรนด์สปอร์ต
กรุุ๊ป จำกัด
-สูจิบัตรโครงการแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์ ครั้งที่ 9
3
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อ
ประชาธิปไตย
-การออกแบบระบบเลือกตั้ง-คู่มือเล่มใหม่ของ IDEA
-การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ปี 2554
3
2
กรมคุมประพฤติ -รายงานประจำปี 2555 กรมคุมประพฤติ
1
กรมควบคุมมลพิษ -รายงานประจำปี 2555 กรมควบคุมมลพิษ
1
กรมควบคุมโรค -Global Adult Tobacco Survery : Thaialnd Report, 2011
CD-ROM Global Adult Tobacco Survey : Thailand Report,2011
1
3
กรมทางหลวง -รายงานประจำปี 2555 กรมทางหลวง
-ซีดีรายงานประจำปี 2555 กรมทางหลวง
1
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
-ช่อบุหงา แบับที่ 2 ประจำปี 2555
1

1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม (Programming Paradogms)
1
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์เชียงใหม่ โดยใช้แสงใกล้อินฟราเรด
1
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-ถ่ายทอดบทเรียนงานบริการชุมชนและงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
1
คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปี 2555 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
1
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอิสระ
1
โครงการตำรา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-จิตบำบัดด้วยสติ
1
นายกสมาคมนักเขียน
เก่าปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย
-Lives of PRC Loyal Sons
2
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กินฉลาดปราศโรค
-จดหมายข่าว กินฉลาดปราศโรค ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2556)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กรมหม่อนไหม
-จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ของคณะโลจิสติกส์
มหาวิืทยาลัยบูรพา
-จดหมายข่าวของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2555-มกราคม 2556)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
โครงการกำลังใจในพระราชดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภาปีที่ 6 (ฉบับที่ 3
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 100 (เมษายน 2556)
-จดหมายข่าวธัญญบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 101 (พฤษภาคม 2556)
3
6
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-จดหมายข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2556)
3
บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)
2
บรรณาธิการจดหมายข่าว
RMUTSB Newsletter
-จดหมายข่าว RMUTSB Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(ตุลาคม-ธันวาคม 2555)
2
บรรณาธิการจุลสาร
Dome@Tham
-วารสารจุลสาร Dome@Tham ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2556)
-วารสารจุลสาร Dome@Tham ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556)
1
2
บรรณาธิการจุลสาร
จับตาอาเซียน
-จุลสารจับตาอาเซียน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
(กุมภาพันธ์ 2556)
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
(มีนาคม 2556)
1

1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลธัญบุรี ฉบับ:
ต้อนรับนักศึกษาใหม่
-จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ : ต้อนรับนักศึกษาใหม่
(เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 8 ฉบับ 2/2556
2
บรรณาธิการจุลสาร
มรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศุลกากร
-จุลสารศุลกากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 (เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการจุลสาร
็HSRI Forum
-จุลสาร HSRI Forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2556)
2
บรรณาธิการนิตยสาร
MAG
-บรรณาธิการนิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 (มิถุนายน 2556) 1
บรรณาธิการบัญชี
รายการเอกสารรับใหม่
ที่น่าสนใจ
-บัญชีรายการเอกสารรับใหม่ที่น่าสนใจ (มีนาคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการรายงาน
ความเคลื่อนไหว
ด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 1
(มกราคม-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
กระบวนการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
กำลังใจ
-วารสารกำลังใจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทยืทางเลือก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
การเมือง การบริหาร
และกฎหมาย
-วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
การเมือง การปกครอง
-วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2555-
กุมภาพันธ์ 2556)
-วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-
สิงหาคม 2556
1

1

บรรณาธิการวารสาร
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai University
International Newsletter
-Chiang mai University International Newsletter No.4/2555
2
บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai University
Journal of Natural
Science
-วารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
ดำรงราชานุภาพ
-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 45 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
ตำรวจ
-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 434 (มกราคม-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ดีเอสไอไตรสาร
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บ้านเด็กอ่อนรังสิต
-วารสารบ้านเด็กอ่อนรังสิต ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตวิจัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญีุ่ปุ่นศึกษา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
-วารสารพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับที่ 290-291
(มีนาคม-เมษายน)
2
บรรณาธิการวารสาร
ภาคพายัพ
-วารสารภาคพายัพ ฉบับที่ 13 (มกราคม-มีนาคม 2556)
4
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
-วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
รูสมิแล
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
โรคติดต่อนำโดยแมลง
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
โรงพยาบาลพิจิตร
-วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555
มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วารสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)
-วารสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2555)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-สารวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข. สาขา
มนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
-วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
-วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
-วารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ ป.ป.ช.
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน
ธันวาคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร -วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (พฤษภาคม-กันยายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเซีย
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการรมยสาร
-วารสารวิชาการรมยสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4(ตุลาคม-ธันวาคม 2554)
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม 2555)
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555)
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2555)
-วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)
1
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการรัตนบัณฑิต
-วารสารวิชาการรัตนบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2556)
-วารสารวิชาการรัตนบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2555-
เมษายน 2556)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการอิศราปริทัศน์
ฉบับ การหลอมรวมสื่อ
(Convergence)
-วารสารวิชาการอิศราปริทัศน์ ฉบับการหลอมรวมสื่อ (Convergence)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)
-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
-วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(เมษายน-กันยายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่่ 2
(เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 21
ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32
ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-ตุลาคม 2555)
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(พฤศจิกายน 2555-เมษายน 2556)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
-วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
สงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร
-วารสารสวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2555)
2
บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องคืการบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
(มีนาคม 2556)
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
(เมษายน 2556)
2

2
บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 14
ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
MBA-KKU
-วารสาร MBA-KKU ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
Asian International Journal
of Science and
Technology in
Production and
Manufacturing
engineering
-Asian International Journal of Science and Technology
in Procuction and Manufacturing Engineering
    Vol.4 No.4 (Oct.-Dec. 2011)
    Vol.5 No. 1 (Jan.-Mar.2012)
    Vol.5 No.2 (Apr.-Jun.2012)
    Vol.5 No.3 (Jul.-Sep.2012)
    Vol.5 No.4 (Oct.-Dec.2012)


1
1
1
1
1
บรรณาธิการ
PSAKU International
Journal of
Interdisciplinary
Research
-PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
Vol.1 No.1 (2012)
1
บรรณาธิการ
SEASCOPE
-SEASCOPE No.310 (Apr.2013)
-SEASCOPE No.311 (May.2013)
-SEASCOPE No.313 (Jun.2013)
2
2
2
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
-วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
- วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1

1
บริษัทธรรมนิติ
เพรส จำกัด
-กฎหมายแรงงงาน 2556
1
ประธานสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2556 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
2
ผู้บัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ
-ตำรวจกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3
ผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปีกองวิเทศสัมพันธ์ 2555
1
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติ
งานท้องถิ่นไร้พรมแดน
-โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้
-คู่มือการปฏิรูปที่ดิน
2
2
ผู้อำนวยการบริหาร
สถาบันอิศรา
-คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน
1
ผู้อำนวยการฝ่าย
กำกับบัญชีตลาดทุน
-Talent Attraction and Retention in Thai Audit Practices
-รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีรอบแรก
1 ตุลาคม2553-31 ธันวาคม 2555
2
1
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล
-วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสตูล
-ตำราอาหาราสยสมอันดามันสากลนิยม
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2555 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ
1
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
ข้าวพระนครศรีอยุธยา
-การผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ชลประทาน
2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
-สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ
1
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำข้าวแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2555 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
-Annual Report 2012 export - import Bank of Thailand
1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning)
-เทคนิคบริหารจัดการจากประสบการณ์ นปส.รุ่น 60
1
1
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
-บริบทวัฒนธรรม ปี 2555-2556
1
ผู้อำนวยการองค์การ
กระจายแสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
1
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม -อริยธรรม 39
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น -รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
-รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
1
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ สำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP)
-Health in all policies : seizing opportunities, implementing policies
-รายงานฉบับสมบูรณ์สถานการณ์คนพิการในสังคมไทย : การวิเคราะห์
ข้อมูลการสำรวจความพิการและืทุพพลภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ.2545 และ 2550
-รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอ
เพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืด
ในประเทศไทย
-สุขร่วมสร้าง
1
1


1


1
รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฏก
-สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี 2555
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 35 ฉบับที่ 2/2555
1
1
1
เลขาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2555
1
ผู้อำนวยการสำนัก
การจราจรและขนส่ง
-ดีวีดีมัลติมีเดีย ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง
50
สภากาชาดไทย -พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำพุทธศักราช 2555
1
สมาคมสตรีนักธุรกิจ
และวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย-กรุงเทพฯ
-หนังสือ The Power of Change 48th Anniversary BPW-Bangkok
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง เครื่องส่งสัญญาณทางไกลของผู้ป่วย
ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2555
-สถิติรายงานประจำปี 2554 (มกราคม-ธันวาคม 2554)
1
1
สำนักงานประกันสังคม -ซีดีชีวิตท่านกับประกันสังคม
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-จากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่อนาคตที่ท้าทาย
1
สำนักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
-คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี "นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"
(เล่มที่ 3)
2
สำนักงานศาลปกครอง -หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
3
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข
1
หัวหน้าภาควิชาภาษา
ตะวันตก คระอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-ภราดามหามิตรไทย-อิตาลี 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี
-พระที่นั่งอนันตสมาคม : สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี
-อาคารนิทรรศการสยาม ณ งานเอ็กซ์โปเมืองตูริน 2454
1
1
1
ห้างหุ้นส่วนจำักัด
โรงพิมพ์อักษรไทย
(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
-สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 150 ปี
5
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-ความร่วมมือส่วนภูมิภาคแนวใหม่ สำหรับประชาคมอาเซียน
1
อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
-อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ)สุรินทรื ชลประเสริฐ
1
อุษาการพิมพ์ -สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 3 ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ
1