ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกรกฏาคม 2554

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

ผ.ศ.เกษณี มณีรัตน์

(วิทยาลัยนานาชาติ)

-หนังสือ 7

คุณทวิดา พลศิทธิ์

-หนังสือรายงานประจำปี 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-วารสาร Set Update

-หนังสือ mai Stock Focus

-หนังสือจัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ

-หนังสือเรื่องเล่า ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน

-หนังสือคลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-หนังสือรายงานประจำปี 2553 บมจ.ซาฟารีเวิลด์

1

1

1

1

1

1

1

นพ.นิวัฒนื ศิตลักษ์

-หนังสือการแพทย์บูรณาการ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประสพชัย พสุนนท์

-หนังสือ Students Research Form ครั้งที่ 1

-หนังสือ Students Research Form ครั้งที่ 2

1

1

คุณพนารัตน์ กลึงสุวรรณชัย

(วิทยาลัยแพทยศาสตร์)

-วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาความเครียดของนักศึกษาแพทย์ 1

คุณพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์

-หนังสือสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ครั้งที่ 9

1

คุณเลิศลักษณา

ยอดอาวุธ

-หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ 15 ปีบริษัทดาวฤกษ์ฯ แสงแห่งความคิด

ที่จะส่งความสว่างต่อๆ ไป

2

รองศาสตราจารย์ ดร.

เสริม จันทร์ฉาย

-รายงานวิจัย 2

รองศาสตราจารย์ ดร.

อุดม รัฐอมฤต

-หนังสือรายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยน

ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

-วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.53)

1

1

กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง

-วารสารรักษ์..ทช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 (มกราคม-มีนาคม 2554)

-วารสาร 2 ภาษา

-ซีดี

1

1

1

กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 1

(มกราคม-มีนาคม 2554)

1

คณบดีคณะทันตแพทย

ศาสตร์

-หนังสือ Microbial Cultivation and Indentification for

Dental Students

1

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

-หนังสือการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

15

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ

-หนังสือ สอนด้วยใจ กระบวนการเรียนรู้ การคิด แบบบูรณาการฯ

1

งานพยาธิวิทยาคลินิก

(น.ส.ดารากา ไพนุพงศฺ)

-ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาความไวและความจำเพาะในการแยก

Pemphigus Vulgaris กับ Pemphigus foliaceus โดยใช้

การตรวจหา anti-desmoglein 1 และ Anti-desmogelin 3 วิธี ELISA

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว

ฉบับภาษาอังกฤษ

Chiang Mai University

International Newsletter

-จดหมายข่าวฉบับภาษาอังกฤษ chiange Mai University Internation

Newsleter ฉบับที่ 1/2554

2

บรรณาธิการจดหมายข่าว

แนวโน้ม (Trends) ในภาค

พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-จดหมายข่าวแนวโน้ม (Trends) ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30

บรรณาธิการจุลสาร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554) 3

บรรณาธิการจุลสารราชมงคล

สุวรรณภูมิ

-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554) 3

บรรณาธิการจุลสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 22

(มกราคม-มีนาคม 2554)

2

บรรณาธิการจุลสาร

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลศรีใชย

-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 22

(มกราคใมนาคม 2554)

2

บรรณาธิการจุลสาร

สำนักวิจัยการอนุรักษ์

ป่าไม้และพันธ์พืช

-จุลสารสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์พืช (จุลสาร สวจ.) 5

บรรณาธิการจุลสาร

สตรีศึกษา

-จุลสารสตรีศึกษา ปีที่ 23 (มกราคม-ธันวาคม 2553) 1

บรรณาธิการ

นิตยสารข่าว The Park

-นิตยสารข่าว The Park Vol.1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

กรรมาธิการ

-วารสารกรรมาธิการ (มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

เทคโนโลยีภาคใต้

-วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)

-วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

2

2

บรรณาธิการวารสาร

นิเทศศาสตร์ปริทัศน์

(คณะนิเทศศาสตร์)

-วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ก.ค.ค.-ธ.ค.52)

-วารสารนิเทศศาสตปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.53)

-วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.53)

-วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.54)

1

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร

บริหารการศึกษา

-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เม.ย.50-ก.ย.50)

-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 (ต.ค.50-มี.ค.51,

เม.ย.51-ก.ย.51)

-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เม.ย.52-ก.ย.52)

-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 (ต.ค.52-มี.ค.53,เม.ย.53-ก.ย.53)

1

2

1

2

บรรณาธิการวารสาร

พยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข

-วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 1

บรรณาธิการวารสาร

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

-วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 20 ฉบับที่ 3

(กันยายน-ธันวาคม 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

(ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552)

1

บรรณาธิการวารสาร

ราชมงคลพิษณุโลก

-วารสารราชมงคลพิษณุโลก ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (มกราคม-มีนาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

รูสมิแล

-วารสารรูสมิแล ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัยทรัพยากรมนุษย์

-วารสารวิจับทรัพย่ากรมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554)

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัยและพัฒนา

วไลยอลงณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

-วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

(กันยายน-ธันวาคม 2553)

2

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการบัณฑิต

วิทยาลัยสวนดุสิต

-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.53)

-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.53)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 29

(มกราคม-มิถุนายน 2553)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 3

บรรณาธิการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 2

(เมษายน-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสารวิชาการ

สาธารณสุข

-วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์

-วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1

บรรณาธิการวารสาร

วิศวกรรมศาสตร์ มศว.

-วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาการจัดการปริทรรศน์

-วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

สถาบันพัฒนาการเด็ก

ราชนครินทร์

-วารสารสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ 1

บรรณาธิการวารสาร

สงขลานรินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์

-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

(มีนาคม-เมษายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

สำนักการแพทย์ทางเลือก

-วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

4

บรรณาธิการวารสาร

Manusya : Journal

of Humanities

-วารสาร Manusya : Journal of Humanities ฉบับ Special

Issue Number 18,2009

1

บรรณาธิการวารสาร

TPA News

-วารสาร TPA News 1

ผู้จัดการเครือข่าย

สัมพันธ์ (คุณดารากร

พิพัฒนกุล)

-หนังสือ SCB Insigh หัวข้อ "Retail landscape change :

โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่"

1

ผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์

นิตยสารยานยนตร์ จำกัด

-นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 270 (ม.ค.54)

-นิตยสารนักเลงรถ ปีที่ 28 ฉบับที่ 334 (ม.ค.54)

-นิตยสารยานยนตร์ ปีที่ 43 แบบที่ 535 (ธ.ค.53)

-นิตยสารนักเลงรถกระบะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 254 (ธ.ค.53)

1

1

1

1

ผู้จัดการบริษัท

สปีดเวิลด์

เอ็กซ์เพรส จำกัด

-หนังสือเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

1

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประชากรศาสตร์

-สารพันความรู้ทางประชากรในรอบปี 2553 1

ผู้อำนวยการสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

-หนังสือ 1

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ

-หนังสือนวัตรกรรมและจุดเปลี่ยน มศว.2546-2554

-หนังสือเพื่ออนาคต มศว.บันทึกอธิการ 2546-2550

1

1

ผู้อำนวยการห้องสมุด

คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์

-หนังสือการบริหารการเปลี่ยนแปลง

-หนังสือนโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์

-หนังสือสืบสานปณิธานแห่งจุฬาฯ เป็นเสาหลักทางปัญญาของแผ่นดิน

1

5

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล

-วารสาร RMUTR NEWSLETTER ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2554

-จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับที่ 1 เมษายน-มิถุนายน 2554

2

2

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

-หนังสือ สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของประเทศไทย ประจำปี 2553 และประมาณการปี 2554

2

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานปฏิรูป สปร.

-หนังสือข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-CD-Room ปฏิรูปประเทศไทย ลดอำนาจ เพื่ออำนาจประชาชนฯ

1

1

ศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วารสารศูนย์บริการวิชาการ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3-4 1

สถาบันวิจัยและพัฒฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร

-วารสารวิจัยสักทอง 1

สำนักงาน กสทช.

(สำนักพัฒนานโยบาย

และกฎกติกา)

-รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) 1

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 65 5

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2554 1

สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 และ 14 10

สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (กองแผนงาน

และวิชาการ)

-หนังสือบันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1

สำนักงานคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลับบรูพา

-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2-3

-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-3

-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-3

2

3

3

สำนักงาน ป.ป.ส -วารสารสำนักงาน ป.ป.ส ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กรกฎาคม 2554) 1

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

-หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2554 1

สำนักงานราชเลขา

ธิการ

-หนังสือ "ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาส

ต่างๆ พุทธศักราช 2551

1

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

-หนังสือรายงานประจำปี 2553

2

หัวหน้างานวิชาการและ

งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม (ศูนย์ส่งเสริม

ศิลปวัมนธรรม)

-หนังสือ "Microbial Cultivation and Indentification for

Dental Students)

1

หัวหน้าสาขาศิลปะภาพภ่าย

คณะศิลปะและ

การออกแบบ

-หนังสือนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ศิลปภาพถ่าย "The New Era"

5

หอจดหมายเหตุและ

หอประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับ 2 ทศวรรษหอจดหมายเหตุ

(ฉบับที่ 15)

1

อธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

-เอกสารประกอบการสอน รายวิชา โครงสร้างข้อมูล

-ตำรา เรื่องระบบปฎิบัติการ

1

1

อธิการบดี มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

-หนังสือเอกสารการประชุม แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

1

พระครูสมุห์เสถียร เทวุมิตโต

-หนังสือจันทร์ศรีผ่องเพ็ญ อนุสรณ์ 100 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี

1

รศ.ดร.อัญชลีพร

วาริทสวัสดิ์

หล่อทองคำ

-RGJ-Ph.D.Congress Xlll

-TRF-Master Research Congress VI

1

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว

นเรศวรวิจัยและพัฒนา

-จดหมายข่าว "นเรศวรวิจัยและพัฒนา" ปีที่ 3 ฉบับที่ 14

(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555)

1

บรรณาธิการจดหมายข่าว

ศูนยืวิจัยการหมักฯ

-จดหมายข่าวศูนยืวิจัยการหมักฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)

1

อธิการบดี มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

-หนังสือเอกสารการประชุม แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

1