ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน มกราคม 2559

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ไกรนุช ศิริพูล
-เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม
1
รองศาสตราจารย์
ดร. บุญมี ศิริ
-การปรับปรุงสภาพและการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์
2
นางพิมพ์กาญจน์
ชัยจิตร์สกุล
-ปทุมธานีสายน้ำแห่งวัฒนธรรม
-เปิดตำนานเล่าขานเมืองปทุมธานี
-คู่มือท่องเที่ยวปทุมธานี
-สารคดี แลชำเลือง เมืองปทุมธานี
-แผ่นพับ เที่ยวปทุม
1
1
1
1
1
ดร.พูลพงศ์
สุขสว่าง
-โมเดลสมการโครงสร้าง
5
พระครูวิสุทธิสุตคุณ
(สายชล สุภาจาโร)
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Book)เฉลิมพระเกียรติย้อนรอยอดีต
วัดสมจีนใต้-วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
1
ดร.สารรัตน์
่่วุฒิอาภา
-การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
1
หัวหน้าโครงการ
ขับเคลื่อนนโนบายนมแม่
และเพิ่มอัตราการบริโภค
ผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-นมแม่นมแท้ นมผงนมเทียม
2
หัวหน้าสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์
ศึกษา
-อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา
อินทรสุนานนท์ (กาญจนา อาลยานุสรณ์)
6
อาจารย์อิทธิพันธ์
พัฒนานุพงษ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
-กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับจังหวัดนครนายก
1
นายเอกสิทธิ์
วัฒนปรีชานนท์
-ธรรมจาริกสหรัฐอเมรกาและยุโรป ของสมเด็จพระญาณสังวร
3 เมษายน- 2 พฤกษภาคม 2523
1
กรมการค้าต่างประเทศ
-รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อม CD -รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต
การเก็บรักษาและการตลาดหอมแดงแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดทางตลาด
ภายใต้แนวคิดทางตลาดเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีของไทย
กับต่างประเทศ พร้อม CD
1


1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ครึ่งแรกของปี 2558
1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่3(เมษายน-มิถุนายน)
1
กรมประชาสัมพันธ์
- จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 (15 ธันวาคม 2558)
- จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 (1 มกราคม 2559)
100
100
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-Annual Report 2014 Department of Special Investigation Ministry
of Justice
2
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน
1
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
-รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการมองอนาคตรัฐวิสาหกิจไทย
1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสาร HRD Journal Vol.6 No.2 (Dec.2015)
1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Reseach
Information)
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Re-form Research Information)
ฉบับที่ 11/2558
2
บรรณาธิการข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Reseach
Information)
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Re-form Research Information)
ฉบับที่ 12/2558
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 131
4
บรรณาธิการจุลสารฝ่ายกิจการ
นิสิต วิิทยาเขตสงขลา
-จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 51 (สิงหาคม-
กันยายน2558)
1
บรรณธิการจุลสาร
ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
-จุลสารศุนย์อาเซียนศึกษา มธ.ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2558) 2
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์อาเซียน มธ.
-จุสารศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(กันยายน 2558)
2
บรรณาธิการ Chiang Mai
University Journal
of Natural Sciences
-Chiang Mai University Journal of Natural Sciencesฉบับพิเศษ
Logoistics and Supply Chain system ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2558)
1
บรรราธิการ News in MICR
CIRCULATION
-News in MICR CIRCULATION Vol.17 NO.1,2015
2
บรรณธิการวารสาร
ASR CMU Journal of social
Sciences and Humanities
-วารสาร ASR CMU Journal of social Sciences and Humanities
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
Rajabhat Journal
of Sciences,
Humanities &
Social Sciences
-วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social
Sciences ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (Jul.-Dec.2015)
1
บรรณาธิการวารสาร
คนสหกรณ์
-วารสารคนสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (ธันวาคม2558-กุมภาพันธ์2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
"เทคโนสาร"
-วารสาร"เทคโนสาร" ปี่ที่ 6 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน-ตุลาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสารบทความ
ทางวิชาการ JC Journal
ระดับบัณฑิตศึกษา
-วารสารบทความวิชาการ JC Journal ระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน-กรกฎาคม 2558)
- -วารสารบทความวิชาการ JC Journal ระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(สิงหาคม-กันยายน 2558)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
-วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(เมษายน-กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-วารสารราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีืัที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2558)
-วารสารราชภัฏสุราษฏร์ธานีปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
รัสเซียศึกษา
-วารสารรัสเซียศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2558)
-วารสารรัสเซียศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2558)
2
2
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสานฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ปละสังคมศาสตร์ ปีที่ 2
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสานฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
(ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(PRU News)
-วารสารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (PRU News) ปีที่ 5 ฉบับที่ 7
(ธันวาคม2558-กุมภาพันธ์ 2559)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรามคำแหง
-วารสารวิจัยรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารวิจัยรามคำแหง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ KMUTNB : IJAST
-วาารสารวิชาการ KMUTNB : IJAST ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม
2558)
1
บรรณธิการวารสารวิชาการ
Southeast Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bangkok Journal ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม- ธันวาคม 2558)
2
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 (มกราคม-เมษายน
2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชากาารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม- เมษายน 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม- ธันวาคม 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5
(กันยายน-ตุลาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปกรรมบูรพา
-วารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-พฤศจิการยน 2557)
-วารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2557-
พฤกษภาคม 2558)
1
1

บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2557)
-วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
2

2
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
-วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558)
-หนังสือครุเศรษฐศาสตร์
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สลค.สาร
-วารสาร สลค.สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม 2558) 2
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีปีทีี 7 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สาระคาม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สุทธิปริทัศน์
-วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 90 (เมษายน-มิถุนายน 2558) 1
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ข่าวสภาทนายความ
- หนังสือพิมพ์ข่าวสภาทนายความปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2558) 5
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558)
1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิ 14 ตุลา
-ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2558
1
ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
-การแปรรูปวรรณกรรม
4
ผู้จัดการมูลนิธิ
ชุมชนไท
สึนามิ คลื่นแห่งการปฏิรูป(Tsunami : waves of reform)
1
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
มะเร็งลำปาง
-อุบัติการณ์โรคมะเร็งจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2553-2555
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
-รายงานประจำปี 2557 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
-โปสเตอร์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
1
1
ผู้ำนวยการสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ
-วัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิต
5
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
-รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ราชภุฏพระนคร
- วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีู่ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2558 ฉบับพิเศษ)
1

1
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
-แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทยเมียร์มาร์
-เอกสารทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2557-2558
-วิกฤตไครเมีย : สู่สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
-ISIS กับการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง
-ยุทธศาสตร์ปริทัศน์ : มหาอำนวจในบริบทความมั่นคงโลก
-ภาพรวมยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีน 2013
-ภาพรวมยุทธศาสตร์ความมั่นคงของญี่ปุ่น2013
-ภาพรวมยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา2014
-ภาพรวมยุทธศาสตร์ความมั่นคงของฝรั่งเศส 2013
-ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ ปี 2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน
-รายงานประจำปี2557 กองทุนเงินทดแทน
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤกษาคม 2558)
-วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤกษภาคม-สิงหาคม 2558)
1
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-สารสนเทศ 2557่
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทร์
-สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ประจำปีการศึกษา 2557
1
เลขาธิการ กสทช.
-สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุและสุขภาพ:คำถามที่พบบ่อย
-ซีดีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุและสุขภาพ:คำถามที่พบบ่อย
3
1
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-รายงานการวิจัยโครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
จากกองทุนพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2555 และ 2556
2
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-ปกเกล้าธรรมราชา
-การสร้างสำนึกพลเมือง
2
2
เลขาธิการสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
- เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกและร่างฉบับ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ
2
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติิ ครั้งที่ 7
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
-วารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
-วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธัีนวาคม 2558)
1
สำนักงาน
กิจการยุติธรรม
-สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หนังสั้นความยุติธรรม(Justice Short Films)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหา
เชื้อไวรัสทั้ง 3 กลุ่ม
1
สำนักงาน ก.ถ.สป.
-รายงานประจำปี 2557 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมองสิทธิ์ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2558) 2
สำนักราชเลขาธิการ
-ประมวลพระราชดำราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสต่างๆ พุทศักราช 2556
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน (Guidance for
Industry on Nano Health Products)
1
สำนักงาน ป.ป.ช
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557) 1
สำนักงาน ป.ป.ช
-จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 8 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
5
สำนักงานประกันสังคม
-รายงานการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน(International Conference
on Strengthening Socail Protection for ASEAN community)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2557 ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
(Green Judges)ปี 2557 : การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งความมั่นคงทางพลังงานในอาเซียน
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-รายงานประจำปี พ.ศ.2557 ของศาลยุติธรรมและสำนกงานศาลยุติธรรม
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-สูจิบัตรนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้าง สรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
1
สำนักงานอุทยานเรียนรู้
สำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้
-หนังสือ "คิดทันโลก"
2
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
-วารสาร Rajabhat Jounal of Sciences,Humanities & Social Sciences
1
อธิการวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก
-คู่มือเรียนภาษาตุรกีสำหรับคนไทย
5
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
-หนังสือที่ระึลึกงานสานเสวนาปฏิรูป "On the Path to Reform"
3