ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมกราคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา
สุริยะพรหม
คณะเทคนิคการแพทย์
-ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
2
รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษดา เกิดดี
คณะนิเทศศาสตร์
-ภาพยนตร์: ทฤษฎีวิจัยและวิจารณ์ 5
หม่อมราชวงศ์
จักรรถ จิตรพงศ์
ประธานมูลนิธิมนตรี
ตราโมทใน
พระราชูปถัมภ์ฯ
-ครูมนตรี ตราโมท กับการไหว้ครูดนตรีไทย
-ดุริยสาส์น ของนายมนตรี ตราโมท
-ชีวิตวาที มนตรีรฤก
-ลิลิตอิหร่านราชธรรม
-วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2556
-วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2557
-เทิด ส.ธ.
-หนังสือที่ระลึกงานเปิดบ้านครูมนตรี ตราโมท (คีตกวี 5 แผ่นดิน)
รำลึกวาระ 100 ปี 8-9 เมษายน พ.ศ.2553
-หนังสือที่ระลึกงานเปิดบ้านครูมนตรี ตราโมท ครั้งที่ 2
30-31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2544
-บันทึกเพลงไทยผลงานครูมนตรี ตราโมท ชุด โหมโรงดนตรีไทย
-ระบำชุดโบราณคดี
1
1
1
1
1
2
1
1

1

1
1
อาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
-กฎหมายลักษณะประกันภัย
1
คุณณัฐพล ใยไพโรจน์
สำนักงานการตลาด
-Digital Maketing : Concept & Case Study 2
คุณธวัชชัย สังขะวิไล
-วิศวกรรมอุโมงค์ (Tunnel Engineering)
-เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ (Tunneling Technology)
1
1
รศ.ดร.ปรัชญา
คงทวีเลิศ
-โปรตีโอไกลแคนและการประยุกต์ใช้ทางชีวเคมี
1
คุณประจักษ์ ทรัพย์มณี
-ศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย
ที่มีพรมแดนร่วมกับประเทศเพื่อบ้าน
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
-พะเยา
-กาฬสินธุ์
1
1
ดร.พัทยา เรือแก้ว
-หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมัน
1
นายแพทย์
ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-เมฆปริศนา ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในไทย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิริดา ยังฉิม
-การทดสอบความไวของยาต้านเชื้อรา 1
อาจารย์
อรพรรณ ทองประสงค์
คณะวิทยาศาสตร์
-วัดบางไผ่พระอารามหลวง
-หลักการเจริญวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้น
2
2

ดร.เสาวลักษม์
กิตติประภัสร์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจเพื่อการปฏิรูป

-Regional Development and Challenges in Southeast Asia 1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 (สิงหาคม - กันยายน 2557)
5
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ
ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2557)
1
กรมคุมประพฤติ
-Factsheet on Probation and Non-custodial Measures
in ASEAN Plus Three Countries
2
กรมควบคุมมลพิษ
-Thailand State of Pollution Report 2013 พร้อมซีดี
-รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556
1
1
กรมควบคุมโรค
-วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)

1
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-วารสารการค้าระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
2
กรมบังคับคดี
-รายงานประจำปี 2556 กรมบังคับคดี
1
กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงานไตรมาส 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2557)
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-วารสาร "ท่องอุทยานแห่งชาติ"
ปีที่ 11 ฉบับที่ 45 (ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 46 (มีนาคม - พฤษภาคม 2557)

3
3
คณบดี
คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-สวัสดิการสังคมไทย : ความสมดุลและยั่งยืน 1
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
-ปรัชญาและศาสนา
1
คณบดี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-วรรณกรรมร้อยกรองของไทย 1
คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-ซีดีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 1
บรรณาธิการ
ข่าวสารวิจัย
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Re-form
Research Information)
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Re-form Research Information)
ฉบับที่ 11/2557 (พฤศจิกายน)
ฉบับที่ 12/2557 (ธันวาคม)


3
2
บรรณาธิการ
จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)


1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
"วิถีธัญบุรี"
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" (พฤศจิการยน 2557) 4
บรรณาธิการ
จุลสารช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 (เมษายน - กันยายน 2557)

1
บรรณาธิการ
จุลสารมรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)

1
บรรณาธิการ
จุลสารอักษรวิจัย
-จุลสารอักษรวิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2557 1
บรรณาธิการ
จุลสาร HITAP
-จุลสาร HITAP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 (มกราคม - เมษายน 2558)

1
บรรณาธิการ
นิตยสาร
CONS Magazine
-นิตยสาร CONS Magazine
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557)

1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

1
1
บรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 53 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสารปาริชาต
-วารสารปาริชาต ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
1
บรรณาธิการ
วารสารพิกุลจัน
-วารสารพิกุลจัน
ฉบับที่ 303 (ตุลาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสาร มทร.อีสาน
-วารสาร มทร.อีสาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัย
นครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


1
บรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสาร RJSH
-วารสาร RJSH
ฉบับปีที่ 2 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)

1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
เทคโนโลยีภาคใต้
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
นานาชาติด้านสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก
CDMH
-วารสารนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก CDMH
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสารวิจัยสถาบัน มข.
-วารสารวิจัยสถาบัน มข.
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

1
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีษะเกษ
-มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีืที่ 24 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศิลปกรรมสาร
-วารสารวิชาการศิลปกรรมสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA- KKU
Journal)
-วารสาร์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA- KKU Journal)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
3
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย
-วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)

2
2

บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสามัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารสำนักบัณฑิตอาสามัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับบี่ 1 (สิงหาคม - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
"สลค.สาร"
-วารสาร "สลค.สาร" ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (กันยายน - ธันวาคม)
2
บรรณาธิการวารสาร
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวด-
ล้อมเพื่อการเรียนรู้
-วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
1
บรรณธิการวารสาร
เอเชียพิจาร
-วารสารเอเชียพิจาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการ PSAKU
International Journal
of Interdosciplinary
Research
-PSAKU International Journal of Interdosciplinary Research
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (January - June 2015)
1
บรรณาธิการวารสาร
Rajabhat Journal of
Science, Humanities
& Social Science
-วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social
Science ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2557
1
ประธานคณะกรรมการ
จัดการประชุมทางวิชากร
"ศาสตารจารย์สังเวียน
อิทรวิชัย ด้านตลาดการ
เงินไทย"
-การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจาย์์สังเวียน อินทรวิชัย
ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557
1
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ศิิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
-พุทธศักราช 2457 - 2467 สิบปีนั้น วรรรคดีมโมสร
-เป็นถนิมประดับกรรณทุกเมื่อ : ฉันทพากย์ยากล้ำลำเค็ญสามัคคี
เภทคำฉันท์อิลราชคำฉันท์
1
1

ประธานชมรมศิษย์กรรมฐาน
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน
2
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
-แผนที่นำทางงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. (EGAT's R & D Roadmap)
5
ผู้อำนวยการกองวิจัย
การตลาด
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาส 1/2558
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2558)
-เอกสารเข็มทิศท่องเี่ที่ยว
-หนังสือ 3 Men and a Journal
1

1
1
ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิง
ชายก้าวไกล
-7 ประสบการณ์การ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (พร้อม e-book)
1
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค
(ประเทศไทย) จำกัด
-คู่มือกรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
-คู่มือผลิตนมถั่งเหลือง
-คู่มือการผลิตน้ำผลไม้
2
2
2
ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รายงานประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2556
1
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดี
ศึึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-ดีวีดีเส้นทางเพลงขับร้องของไทย จากเพลงมโหรีอยุธยาถึงเพลงไทย
สากล
5
ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
-โลหะวิทยาของการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
มาตรฐานวิชาการ
-Moblie Communication Satellites
-Communication Systems Engineering
-Principoes of Refrigeration
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
มาตรฐานวิชาการ
-Powerplant Technology
-Systems Analysis and Design
-Fundamentals of Engineering Thermodynamics
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกส์
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
-รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2557
1

1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-หนังใหญ่วัดขนอน
-วันเวลาต้นกล้าเติบโต 50 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

1
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
1
ราชบัณฑิตยสถาน
-วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557)
1
เลขานุการกองบรรณาธิการ
รายงานการประชุม การประชุม
วิชาการบัณฑิตยสถาน
-การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
-เมฆปริศนา ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในประเทศไทย
2

เลขานุการสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รายงายการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลไกในระดับชุมชนเพื่อป้องและแก้ไข
ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทย (ปีที่ 1)
1
ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา
-หนังสือ "Business Plan Cookbook"
3
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
10
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 40 ฉบับที่ 436 (ตุลาคม 2557)
7
สำนักงานคณะ์กรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 5 ฉบับที่ 243 (3 พฤศจิกายน 2557)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 247 (1 ธันวาคม 2557)

5
5

สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2558)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและคำรับรอง
การปฏิบัติราชการสำนักงานปลัีดกระมทรวงยุติธรรม
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
-ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
-รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 18
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 - 26 สิงหาคม 2556

2
สำนักราชเลขาธิการ
-วารสารจดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
(มิถุนายน - กันยายน 2556)
1
สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
-รายงานบทวิเคราห์์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ.ที่มีต่่อโอกาสการเข้าถึงและ
คุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
-รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556
1

1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2555 (เล่ม 1)
1
สำนักงานศาลรัฐธรมมนูญ
-รายงายประจำปี 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-ชะบน (Chabon)
-ฝั่งแสงจันทร์ (The Moonlit Shore)
-ปลายนาฟ้าเขียว (Grey Skies Over Plai na)
-วรรณมาลัย เรื่องสั้นไทย (Anthology of Thai Shore Stories
Since The 1930s)
1
1
1
1
หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ
-หนังสือที่ระลึก "60 ปี หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ การให้ที่มากกว่า
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย"
2
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
-วารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
(RJSH) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
1
์อธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2557
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี (พ.ศ. 2477 - 2557)
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-ผู้ประศาสน์การและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2477-2556): ประวัติชีวิต ความคิดและการทำงาน
-กำแพง-กาลเวลา 80 ปี ธรรมศาสตร์ (2477-2557)
1

1